Παραδοτέα

   
 
Π.Π.Σ. Ι

ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ. 

Δ.1.1 Δημιουργία τομέων (κατευθύνσεων ειδικότητας) Μεταβείτε στην ιστοσελίδα Κατεβάστε το σαν έγγραφο σε zip μορφή
Δ.1.2 Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  
Δ.1.3 Νέες θέσεις μελών ΔΕΠ, πρόσληψη Εκτάκτων Εκπαιδευτικών - Καταργήθηκε    

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.1 Μελέτη και ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού Κατεβάστε το έγγραφο σε zip μορφή
Δ.2.2 Έκδοση προδιαγραφών σύνταξης του εκπαιδευτικού υλικού   Κατεβάστε το έγγραφο σε zip μορφή
Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  
Δ.2.4 Εισαγωγή των δεδομένων του εκπαιδευτικού υλικού στο σύστημα ηλεκτρονικής παρουσίασης Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των μαθημάτων Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  
Δ.3.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος εξάσκησης των σπουδαστών Κατεβάστε το έγγραφο σε zip μορφή
Δ.3.3. Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ4. Λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΠΠΣ

Δ.4.1 Ανάπτυξη συστήματος ενδιάμεσων αξιολογήσεων    
Δ.4.2 Καθοδήγηση φοιτητών Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ5. ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΠΣ

Δ.5.1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών    
Δ.5.2 Αποτίμηση λειτουργίας ΠΠΣ    

ΠΕ6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δ.6.1 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη    
 
Π.Π.Σ. ΙΙ

ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ.

Δ.1.3 Βελτίωση αναμορφωμένου Π.Π.Σ.  

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.4 Ανάπτυξη εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος με δυνατότητες πλήρους αυτοδιδασκαλίας Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.3. Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ6. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ

Δ.6.1 Συντονισμός από επιστημονικής και διοικητικής πλευράς όλων των πακέτων και δράσεων του έργου καθώς επίσης και γραμματειακή υποστήριξη αυτού    
 
Π.Π.Σ. ΙΙΙ

ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

ΠΕ7. Βελτίωση του Π.Π.Σ. του τμήματος πληροφορικής και Επικοινωνιών με αξιολόγησή του βάσει των κριτηρίων της αρχής διασφάλισης ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή ανώτατη εκπαίδευση

Δ.7.1 Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών  

ΠΕ4. Λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΠΠΣ

Δ.4.3 Ανάπτυξη συστήματος εγγραφής των σπουδαστών στα εργαστήρια του τμήματος μέσω διαδικτύου και αυτόνομη κατανομής του σε εργαστηριακά τμήματα   Κατεβάστε το έγγραφο σε zip μορφή
  Δ.4.4 Μύηση των σπουδαστών στην έρευνα    

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.1 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των μαθημάτων Μεταβείτε στην ιστοσελίδα  
 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση