Αναλυτική Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

  
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Π. Π. Σ.

Οι στόχοι που αναφέρθηκαν στην περιγραφή του φυσικού αντικειμένου αναλύονται σε έξι πακέτα εργασίας (ΠΕ) καθένα από τα οποία περιλαμβάνει επιμέρους δράσεις.

ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ. (Υπεύθυνος Συντονισμού Πακέτου Π.Ε.1: Στρουθόπουλος Χαράλαμπος, Αναπληρωτής Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του Τ.Π.Ε.)

Δ.1.1 Δημιουργία τομέων (κατευθύνσεων ειδικότητας).
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2003

Η δημιουργία τομέων στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις. Οι τομείς αυτοί δεν θα οδηγήσουν σε ένα στεγανοποιημένο περίγραμμα μαθημάτων. Η βασική ιδέα είναι η ύπαρξη ενός πρώτου κύκλου από βασικά μαθήματα κορμού, που θα ακολουθείται από ένα δεύτερο κύκλο μαθημάτων ειδικότητας. Στα μαθήματα ειδικότητας θα υπάρχουν και "κατ' επιλογή" υποχρεωτικά ή και μαθήματα άλλων τομέων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να ικανοποιήσουν βέλτιστα τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους δεξιότητες. Η λειτουργία φροντιστηριακών μαθημάτων θεωρείται επίσης αναγκαία, ώστε να πληρωθεί το κενό γνώσεων με τη Β' βάθμια εκπαίδευση. Ο ακριβής καθορισμός των μαθημάτων και των τομέων θα γίνει από μόνιμα μέλη του ΔΕΠ του ΤΠΕ, τα οποία, αφού ορισθούν, θα συνεργασθούν με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας.
Το σημερινό πρόγραμμα σπουδών έχει ως εξής:

Α΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Μαθηματικά Ι

6

 

2

Φυσική Ι

3

2

3

Βασικά εργαλεία Προγραμματισμού

2

2

4

Εισαγωγή στους ΗΥ

2

0

5

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

3

2

6

Ηλεκτρολογικό -Ηλεκτρονικό Σχέδιο

2

2

 

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

18

8

Β΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Μαθηματικά ΙΙ

5

 

2

Λειτουργικά Συστήματα Ι

2

3

3

Φυσική ΙΙ

2

2

4

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό

2

2

5

Θεωρία της Πληροφορίας

3

 

6

Ψηφιακά Κυκλώματα

3

2

  

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

17

9

Γ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Δομημένος Προγραμματισμός

3

2

2

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

2

2

3

Ψηφιακά Κυκλώματα

2

2

4

Συμπίεση Δεδομένων

3

 

5

Αλγόριθμοι και Δομές

2

3

6

Επικοινωνίες Ι

3

2

  

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

15

11

Δ΄ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

2

2

2

Βάσεις δεδομένων ΙΙ

2

3

3

Μεταγλωττιστές

2

3

4

Αρχιτεκτονική ΗΥ

3

2

5

Δίκτυα ΗΥ Ι

2

3

6

Ξένη Γλώσσα

2

 

 

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

13

13

Ε΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Ψηφιακή επεξεργασία σημάτων

3

0

2

Αριθμητικές Μέθοδοι σε επιστημονικές εφαρμογές

4

3

3

Δίκτυα ΗΥ ΙΙ

2

3

4

Διοίκηση, Επιχειρήσεων

2

 

5

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών

3

2

6

Στοιχεία Δικαίου

2

  

  

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

16

8

ΣΤ΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας

2

 

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2

2

3

Επικοινωνίες ΙΙ

3

3

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

3

3

Προγραμματισμός σε Περιβάλλοντα Δικτύων

4

4

Εισαγωγή στις Αρχές Προσομοίωσης

4

4

Μικροκυματικές Διατάξεις

4

4

  

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

14

12

Z΄ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΠΟΥΔΩΝ

α/α

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Θ

Ε

1

Τεχνολογία Λογισμικού

5

0

2

Αναγνώριση Προτύπων -Νευρωτικά Δίκτυα

4

0

3

Ανάλυση Κόστους Απόδοσης Συστημάτων

3

0

4

Ασύρματες τηλεπικοινωνίες και κινητές επικοινωνίες

4

4

Οπτικός Προγραμματισμός

3

3

Συστήματα Πολυμέσων

3

3

Εργαλεία Σχεδίασης Λογισμικού

3

3

  

Σύνολο Ωρών Εξαμήνου

19

7

Παραδοτέα: 1. Σχετική απόφαση ίδρυσης των τομέων.
                    2. Το νέο εγκεκριμένο πρόγραμμα σπουδών.

Δ.1.2 Ενίσχυση του εργαστηριακού και σεμιναριακού χαρακτήρα των σπουδών.
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Ο κατ’ εξοχήν τεχνολογικός χαρακτήρας των σπουδών στα Τ.Ε.Ι. και οι διαρκείς εξελίξεις της Τεχνολογίας στην Πληροφορική και τις Επικοινωνίες απαιτούν την ενημέρωση και εκπαίδευση στα νέα προϊόντα της βιομηχανίας που αποτελούν βάση των εφαρμογών (π.χ. λειτουργικά συστήματα, εργαλεία προγραμματισμού, προϊόντα δικτύων). Γι’ αυτό προτείνεται η υλοποίηση σειράς τακτικών σεμιναρίων με εισηγητές κυρίως από το χώρο της παραγωγής. Τα σεμινάρια θα περιλαμβάνουν θεωρητικό και εργαστηριακό μέρος. Θεωρείται επίσης σκόπιμη η οργάνωση σειράς διαλέξεων με θεωρητικά θέματα του ερευνητικού χώρου από ερευνητές και ειδικούς επιστήμονες. Τους κύκλους των σεμιναρίων και διαλέξεων θα οργανώσει η ομάδα του ΔΕΠ που ορίσθηκε για τη Δ.1.1.

Παραδοτέο: Το πρόγραμμα και το περιεχόμενο των σεμιναρίων και των διαλέξεων.

ΠΕ2. Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης. (Υπεύθυνος Συντονισμού Πακέτου Π.Ε.2: Παπατσώρης Αναστάσιος, Αναπληρωτής καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του Τ.Π.Ε.)

Οι διαρκείς και ταχείες εξελίξεις στο χώρο της Πληροφορικής και των Επικοινωνιών υπαγορεύουν την συνεχή ενημέρωση του εκπαιδευτικού υλικού που δίνεται στους σπουδαστές. Η ύπαρξη και διάθεση ενός μοναδικού βιβλίου συχνά δεν ικανοποιεί αυτήν την ανάγκη. Η δημιουργία σημειώσεων που αφ' ενός θα ενημερώνονται και αφ' ετέρου θα παραπέμπουν σε άλλες πηγές (βιβλιογραφία ή δικτυακούς τόπους) είναι προτιμότερη. Η μετατροπή τους σε ηλεκτρονική μορφή είναι κρίσιμη, διότι προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα που είναι:
     Α) Εύκολη και γρήγορη ενημέρωσή τους.
     Β) Γρήγορη διανομή τους και η πρόσβαση εξ αποστάσεως μέσω του διαδικτύου.
     Γ) Ταχύτατη πρόσβαση σε παραπομπές δικτυακών τόπων. 
     Δ) Χρήση ήχου και κινούμενης ή στατικής εικόνας (πολυμέσα) που βελτιώνει κατά πολύ τις δυνατότητες παρουσίασης του διδασκόμενου αντικειμένου.

Πρόκειται για έργο που απελευθερώνει το χώρο και το χρόνο όσων εμπλέκονται, βελτιώνει τη διδασκαλία και ανεβάζει την παραγωγικότητα. Από την πλευρά αυτή δικαιολογείται η αύξηση του αριθμού των εισακτέων χωρίς υποβάθμιση των σπουδών. Για την υλοποίησή του θα απασχοληθούν ειδικοί προγραμματισμού, σπουδαστές κατά την πτυχιακή τους εργασία, σπουδαστές κατά την πρακτική τους άσκηση, υπό την επίβλεψη υπεύθυνου εκπαιδευτικού του τμήματος. Οι δράσεις του πακέτου αυτού είναι:

Δ.2.1 Μελέτη και ανάπτυξη του συστήματος ηλεκτρονικής παρουσίασης του εκπαιδευτικού υλικού. 
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2003.

Θα μελετηθούν οι προδιαγραφές του συστήματος για την ηλεκτρονική παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού α) στο διαδίκτυο και β) με την χρήση πολυμέσων. Ακολούθως θα αναπτυχθεί το σύστημα. Η αγορά του σχετικού εξοπλισμού θα γίνει από το ΕΤΠΑ του τμήματος.

Παραδοτέα: 1. Μελέτη προδιαγραφών.
                    2. Το σύστημα ηλεκτρονικής παρουσίασης.
                    3. Οδηγός χρήσης του συστήματος.
 

Δ.2.2 Έκδοση προδιαγραφών σύνταξης του εκπαιδευτικού υλικού. 
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως τον Ιούνιο του 2003.

Θα μελετηθούν και θα εκδοθούν ενιαίες προδιαγραφές με βάση τις οποίες θα αναπτυχθεί το υλικό των μαθημάτων.

Παραδοτέα: Οδηγός προδιαγραφών για την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. 

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού.
Διάρκεια από τον Ιούλιο του 2003 έως το τέλος του έργου

Θα αναπτυχθεί το εκπαιδευτικό υλικό έντυπα και ηλεκτρονικά για όσο το δυνατόν περισσότερα μαθήματα του ΠΠΣ με βάση τις προδιαγραφές της Δ.2.2. Το υλικό θα περιλαμβάνει θεωρία, ασκήσεις και ασκήσεις εργαστηρίων. Θα περιέχει πολλαπλές πηγές πληροφόρησης όπως βιβλιογραφικές παραπομπές και ηλεκτρονικές διευθύνσεις.

Παραδοτέα: Το εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Δ.2.4 Εισαγωγή των δεδομένων του εκπαιδευτικού υλικού στο σύστημα ηλεκτρονικής παρουσίασης
Διάρκεια από τον Ιούλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Θα εισαχθούν τα δεδομένα κάθε μαθήματος (κείμενο, ήχος, εικόνα και video). Θα καταχωρηθούν επίσης άλλες πηγές πληροφόρησης είτε ως βιβλιογραφικές παραπομπές είτε ως δεσμοί (links) σε διευθύνεις του διαδικτύου.

Παραδοτέα: Οι διευθύνεις και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων, τα CD’s των παρουσιάσεων.

ΠΕ3. Εισαγωγή/ Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας (Υπεύθυνος Συντονισμού Πακέτου Π.Ε.3: Μαστοροκώστας Πάρις, Επίκουρος Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του Τ.Π.Ε.)

Η φύση των περισσότερων μαθημάτων πληροφορικής κάνει απαραίτητη την χρήση των υπολογιστών ακόμη και κατά τη θεωρητική φάση της διδασκαλίας. Η χρήση διαφανειών αντικαθίσταται από ηλεκτρονικές παρουσιάσεις με Η/Υ και ειδικό video-προβολέα. Ο διδάσκων μπορεί να μεταφέρει στην αίθουσα διδασκαλίας όλο το κατανεμημένο μαθησιακό περιβάλλον του διαδικτύου. Ο εξοπλισμός όλων των αιθουσών διδασκαλίας (θεωρίας και εργαστηρίων) με τον κατάλληλο εξοπλισμό είναι εξαιρετικά ωφέλιμος. Σκόπιμη είναι επίσης η ύπαρξη αιθουσών τηλεδιδασκαλίας και μεθόδων τηλεκπαίδευσης. Προτείνεται ακόμη η εξάσκηση των σπουδαστών του τμήματος με την χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.Το πακέτο εργασιών αναλύεται στις παρακάτω δράσεις. 

Δ.3.1. Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των μαθημάτων. 
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Θα μελετηθεί το σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας και θα καθορισθεί ο υλικός εξοπλισμός, το λογισμικό και ο τρόπος χρήσης τους. Η προμήθεια του εξοπλισμού μπορεί να γίνει από το ΕΤΠΑ του τμήματος. Θα κατασκευασθούν με βάση το προταθέν σύστημα οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των μαθημάτων.

Παραδοτέο: Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή (π.χ. CD’s)

Δ.3.2. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού συστήματος εξάσκησης των σπουδαστών.
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Για την εξάσκηση των σπουδαστών προτείνεται η δημιουργία και χρήση διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού με ερωτήσεις και σχολιασμένες απαντήσεις γνώσεων. Η στατιστική πληροφόρηση για το επίπεδο των εκπαιδευόμενων γίνεται άμεσα εφικτή. Οι ασκήσεις μπορούν να μεταφερθούν στο διαδίκτυο ώστε να μην απαιτείται η φυσική παρουσία των σπουδαστών στο ίδρυμα. Η παράδοση ασκήσεων προς εξέταση και η βαθμολόγηση θα μπορεί να γίνεται ηλεκτρονικά με κύριο στόχο την άσκοπη μετακίνηση διδασκόντων και διδασκομένων.

Παραδοτέο: Το ηλεκτρονικό υλικό που αναπτύχθηκε.

Δ.3.3. Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων.
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Η δράση αυτή έχει ως στόχο την ανάπτυξη εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (software) ή και υλικό (hardware) για την δημιουργία εικονικών εργαστηρίων. Με τον τρόπο αυτό επιχειρείται να επιλυθούν προβλήματα που σχετίζονται με τον περιορισμένο αριθμό ορισμένων οργάνων, με την ασφάλεια και με την ανεύρεση χώρων όπου θα έπρεπε να στεγαστεί ο πραγματικός εργαστηριακός εξοπλισμός. Με τον τρόπο αυτό γίνεται πιο ευέλικτος ο τρόπος διεξαγωγής των εργαστηριακών ασκήσεων, ενώ παράλληλα οι φοιτητές μπορούν να έχουν περισσότερες πληροφορίες στη διάθεσή τους καθώς τα εικονικά εργαστήρια θα μπορούν να ενσωματωθούν στα ολοκληρωμένα περιβάλλοντα ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Η δράση θα εφαρμοσθεί πιλοτικά κατόπιν διερεύνησης των εργαστηρίων που ενδείκνυνται για εικονική πραγματοποίηση. Η αγορά του λογισμικού υλοποίησης θα γίνει από το ΕΤΠΑ του τμήματος.

Παραδοτέο: Ο οδηγός χρήσης των εικονικών εργαστηρίων και οι εργαστηριακές ασκήσεις.

ΠΕ4. Λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΠΠΣ. Διάρκεια από τον Οκτώβριο του 2003 έως το τέλος του έργου. (Υπεύθυνος Συντονισμού Πακέτου Π.Ε.4: Καζαρλής Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του Τ.Π.Ε.)

Αυτό το πακέτο εργασιών θα περιλαμβάνει τις δράσεις:

Δ.4.1 Ανάπτυξη συστήματος ενδιάμεσων αξιολογήσεων.
Διάρκεια από τον Οκτώβριο 2003 έως το τέλος του Έργου.

Θα επιχειρηθεί η ενδιάμεση αξιολόγηση που θα περιλαμβάνει την εκπόνηση μικρών σε έκταση εργασιών, την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των σπουδαστών στην αναζήτηση και στην αξιοποίηση πληροφοριών σχετικών με το κάθε μάθημα. Θα αναπτυχθεί ένας γενικός οδηγός των εναλλακτικών μεθόδων εισαγωγής των ενδιάμεσων αξιολογήσεων που θα προσαρμόζεται στο κάθε μάθημα σύμφωνα με τα επιμέρους χαρακτηριστικά του. 

Παραδοτέα: Περιγραφή του οδηγού εναλλακτικών μεθόδων για την εισαγωγή ενδιάμεσων αξιολογήσεων

Δ.4.2 Καθοδήγηση φοιτητών.
Διάρκεια από το Σεπτέμβριο 2003 έως το τέλος του Έργου

Προβλέπεται η θεσμοθέτηση του εκπαιδευτικού συμβούλου (Ε.Σ.) για κάθε σπουδαστή του τμήματος. Κάθε σπουδαστής θα παρακολουθείται από τον Ε.Σ του στον οποίο θα μεταφέρει τα σπουδαστικά του προβλήματα και θα δέχεται την μέριμνα του. Το επιπρόσθετο αυτό έργο θα ανατίθεται σε μόνιμους και έκτακτους εκπαιδευτικούς, που θα έχουν προηγουμένως ενημερωθεί για όλο φάσμα των σπουδαστικών θεμάτων. Οι Ε.Σ. θα συναντώνται μεταξύ τους σε τακτά χρονικά διαστήματα με σκοπό την λήψη μέτρων για την επίλυση των προβλημάτων των σπουδαστών.

Παραδοτέο: Περιγραφή της διαδικασίας καθοδήγησης των φοιτητών

Π.Ε.5 ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ/ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΠΣ (Υπεύθυνος Συντονισμού Πακέτου Π.Ε.5: Ρέκανος Ιωάννης, Επίκουρος Καθηγητής προσωποπαγούς θέσης του Τ.Π.Ε.)

Δ.5.1 Παρακολούθηση και αξιολόγηση δεικτών.
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του Έργου.

Επιτροπή που θα οριστεί από το ΤΠΕ του ΤΕΙ Σερρών θα παρακολουθεί και θα αξιολογεί τους Δείκτες υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου και τους οικονομικούς δείκτες της προκήρυξης, με βάση τα στοιχεία παρακολούθησης και μέτρησης και θα προβαίνει σε διορθωτικές ενέργειες.

Παραδοτέα: 1. Τα προβλεπόμενα Τριμηνιαία Δελτία.
                    2. Ερωτηματολόγια μέτρησης δεικτών. 

Δ.5.2 Αποτίμηση λειτουργίας ΠΠΣ
Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του Έργου.

Με τη δράση αυτή θα αποτιμηθούν οι παρεμβάσεις που συντελούνται με την υλοποίηση του έργου και θα γίνει γενική αξιολόγηση ολόκληρου του ΠΠΣ. Η αξιολόγηση θα προκύψει από το τις επιμέρους αξιολογήσεις που θα κάνουν το διδακτικό προσωπικό, οι σπουδαστές και απόφοιτοι του τμήματος, διακεκριμένοι ακαδημαϊκοί και ειδικοί της αγοράς εργασίας.

Παραδοτέο: 1. Έκθεση αποτίμησης του νέου ΠΠΣ. 

Π.Ε. 6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ (Επιστημονικός Υπεύθυνος: Μπαλουκτσής Αναστάσιος, Καθηγητής τακτικής θέσης του Τ.Π.Ε.)

Δ.6.1 Διοικητική και γραμματειακή υποστήριξη. Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του Έργου.

Η δραστηριότητα αυτή έχει ως αντικείμενο το συντονισμό από επιστημονικής και διοικητικής πλευράς όλων των πακέτων και δράσεων του έργου καθώς επίσης και τη γραμματειακή υποστήριξη αυτού.

Παραδοτέα: 1. Τα προβλεπόμενα Τριμηνιαία Δελτία. 2. Έκθεση ολοκλήρωσης.

 


ΝΕΑ ΠΑΚΕΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

 Π.Ε.1 Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ.

Δ.1.3 Βελτίωση αναμορφωμένου Π.Π.Σ. Διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως τον Ιούνιο του 2007

Θα γίνουν βελτιωτικές προσαρμογές του νέου Προγράμματος Σπουδών οι οποίες θα προκύψουν από την εμπειρεία που θα αποκτηθεί κατά την εφαρμογή του Π.Π.Σ. για το ακαδημαϊκό 2005-2006

Παραδοτέο: Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών

Π.Ε.3 Εισαγωγή / Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.4. Ανάπτυξη εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος με δυνατότητες πλήρους αυτοδιδασκαλίας. Διάρκεια από τον Σεπτέμβριο του 2006 έως το τέλος του έργου.

Προτείνεται η κατασκευή εκπαιδευτικών DVD σε δεκαπέντε (15) γνωστικά αντικείμενα του προγράμματος σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών τα οποία θα ορισθούν από τη συνέλευση του Τμήματος. Η ανάπτυξη και δόμηση της ύλης των μαθημάτων στα εκπαιδευτικά DVD θα υλοποιείται με διαδραστικό τρόπο ώστε να δίνεται η δυνατότητα αυτοδιδασκαλίας και αυτοάσκησης των φοιτητών.
Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό που θα κατασκευασθεί θα διατίθεται στους σπουδαστές σε μορφή DVD ή θα είναι διαθέσιμο στο διαδίκτυο αντικαθιστώντας πιθανά βιβλία και σημειώσεις που διανέμονται στα αντίστοιχα μαθήματα.

Παραδοτέο: Το ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό σε μορφή DVDs ή με διάθεση στο διαδίκτυο

 


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

 Π.Ε.2 Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης.

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Διάρκεια από τον Ιούλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Θα αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό έντυπα και ηλεκτρονικά σε οκτώ (8) νέα μαθήματα (θεωρία) επιπλέον αυτών που είχαν αναπτυχθεί μέχρι σήμερα. Σύνολο δεκαεπτά (17) (9+8) μαθήματα.

Παραδοτέα: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Π.Ε.3 Εισαγωγή / Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.3. Ανάπτυξη εικονικών εργαστηρίων. Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του έργου.

Στοχεύει στη βελτίωση και ανάπτυξη νέων εφαρμογών που θα χρησιμοποιούν εξειδικευμένο λογισμικό (software) ή και υλικό (hardware) για τη δημιουργία τέσσερα (4) εικονικών εργαστηρίων

Παραδοτέο: Ο οδηγός χρήσης των εικονικών εργαστηρίων και οι εργαστηριακές ασκήσεις.

Π.Ε.6 ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΡΓΟΥ. Διάρκεια από τον Απρίλιο του 2003 έως το τέλος του Έργου

Δ.6.1. Συντονισμός από επιστημονικής και διοικητικής πλευράς όλων των πακέτων και δράσεων του έργου καθώς επίσης και γραμματειακή υποστήριξη αυτού.

Έχει ως αντικείμενο το συντονισμό από επιστημονικής και διοικητικής πλευράς όλων των πακέτων και δράσεων του έργου καθώς επίσης και τη γραμματειακή υποστήριξη αυτού.

Παραδοτέα: 1. Έκθεση ολοκλήρωσης.

 

Στα πλαίσια της αύξησης προϋπολογισμού του 2007 θα γίνουν τα εξής:


ΝΕΟ ΠΑΚΕΤΟ ΔΡΑΣΗΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΙΣ

Π.Ε.7 Βελτίωση του Π.Π.Σ. του τμήματος πληροφορικής και Επικοινωνιών με αξιολόγησή του βάσει των κριτηρίων της αρχής διασφάλισης ποιότητας στην Ελληνική και Διεθνή ανώτατη εκπαίδευση

Ο σκοπός του Πακέτου Εργασίας είναι η καταγραφή, η επεξεργασία και η συστηματική αποτίμηση του έργου του τμήματος. Κύριος στόχος είναι η ενίσχυση του Τμήματος για την επίτευξη της αποστολής του, με τη λήψη βελτιωτικών μέτρων όπως η θεσμοθέτηση και η διαμόρφωση διαδικασιών διασφάλισης της ποιότητάς του στην Ανώτατη Εκπαίδευση.

Δ.7.1. Στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών» Διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2007 έως το τέλος του έργου.

Η δράση αυτή θα αφορά στη στρατηγική ακαδημαϊκής ανάπτυξης του Τμήματος καθώς και στις σχέσεις του με παραγωγικούς και κοινωνικούς φορείς.

Παραδοτέο: 1. Το Σχέδιο Στρατηγικής Ανάπτυξης του Τμήματος

Π.Ε.4 Λοιπές βελτιωτικές παρεμβάσεις στο ΠΠΣ

Δ.4.3 Ανάπτυξη συστήματος εγγραφής των σπουδαστών στα εργαστήρια του τμήματος μέσω διαδικτύου και αυτόνομη κατανομής του σε εργαστηριακά τμήματα. Διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2007 έως το τέλος του έργου.

Το σύστημα αυτό αποσκοπεί στην διευκόλυνση των σπουδαστών κατά την διάρκεια εγγραφής στα εργαστήρια διότι: α) αποφεύγεται ο συνωστισμός τους β) δεν επιβάλλεται η ανάγκη φυσικής παρουσίας για την εγγραφή και γ) διευρύνονται οι δυνατότητες επιλογής εργαστηριακού τμήματος.
Επιπρόσθετα η αυτόνομη κατανομή των φοιτητών στα εργαστηριακά τμήματα διασφαλίζει ορθολογική και αδιάβλητη διαδικασία, αξιοποιώντας πληρέστερα τους εργαστηριακούς πόρους του τμήματος.

Παραδοτέα: 1. Το λογισμικό και το εγχειρίδιο χρήσης

Δ.4.4 Μύηση των σπουδαστών στην έρευνα. Διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2007 έως το τέλος του έργου.

Αφορά τη μύηση των σπουδαστών στην έρευνα με ειδικά σεμινάρια, ανοικτούς κύκλους διαλέξεων που θα αφορούν τον τρόπο διεξαγωγής της έρευνας, βοηθητικής συμμετοχής σε ερευνητικά προγράμματα και ομαδικές μελέτες σε ολοκληρωμένα θέματα τεχνολογικής αιχμής της πληροφορικής και των επικοινωνιών

Παραδοτέο: Πρόγραμμα και περιεχόμενο των σεμιναρίων και διαλέξεων, αποτελέσματα των ομαδικών εργασιών

 


ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΠΑΚΕΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ – ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΔΡΑΣΕΩΝ

Π.Ε.2 Ανάπτυξη και προσαρμογή έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, χρήση πολλαπλών πηγών μάθησης.

Δ.2.3 Ανάπτυξη του εκπαιδευτικού υλικού. Διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2007 έως το τέλος του έργου.

Το αναμορφωμένο πρόγραμμα σπουδών περιλαμβάνει 63 μαθήματα εκ των οποίων τα μαθήματα κατεύθυνσης αφορούν σε διδακτικά αντικείμενα αιχμής. Γι’ αυτά τα μαθήματα η ελληνική βιβλιογραφία είναι περιορισμένη έως ανύπαρκτη, με αποτέλεσμα να υπάρχει μεγάλη ανάγκη συγγραφής σύγχρονου εκπαιδευτικού υλικού. Θα αναπτυχθεί νέο εκπαιδευτικό υλικό έντυπα και ηλεκτρονικά σε δέκα (10) νέα μαθήματα.

Παραδοτέα: Το νέο εκπαιδευτικό υλικό σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή.

Π.Ε.3 Εισαγωγή / Ανάπτυξη νέων τρόπων διδασκαλίας

Δ.3.1 Ανάπτυξη ηλεκτρονικών παρουσιάσεων των μαθημάτων. Διάρκεια από τον Δεκέμβριο του 2007 έως το τέλος του έργου.

Το εκπαιδευτικό υλικό (18 επιπλέον μαθήματα) το οποίο θα αναπτυχθεί υπό μορφή έντυπων και ηλεκτρονικών σημειώσεων είναι εξαιρετικά χρήσιμο να συνοδευτεί από σύστημα ηλεκτρονικής διδασκαλίας, όπως οι ηλεκτρονικές παρουσιάσεις των μαθημάτων.

Παραδοτέα: : Οι παρουσιάσεις των μαθημάτων σε ηλεκτρονική μορφή
 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση