Σκοπιμότητα - Αναμενόμενα Αποτελέσματα - Άμεσα Ωφελούμενοι

   
Με το προτεινόμενο έργο επιδιώκεται η ενδυνάμωση του Π.Π.Σ. του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Οι ραγδαίες εξελίξεις των τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και η διείσδυσή τους σε όλες σχεδόν τις επιστήμες, τέχνες, παραγωγικές διαδικασίες και εργασίες της καθημερινής ζωής επιβάλλουν στα Τ.Π.Ε. τη δημιουργία Π.Π.Σ. που θα μπορούν να προσφέρουν σε ένα μεγάλο αριθμό σπουδαστών, όπως ζητά η αγορά εργασίας, άρτια θεωρητική και πρακτική κατάρτιση. Η απαξίωση των γνώσεων που οφείλεται στις διαρκείς εξελίξεις και το χάσμα δεξιοτήτων στο χώρο κάνουν επιτακτική τη λήψη ειδικών μέτρων για τη βελτιστοποίηση του Π.Π.Σ. του Τ.Π.Ε. του Τ.Ε.Ι. Σερρών. Το γεγονός ότι Τμήμα ιδρύθηκε πρόσφατα (μόλις το 1999) εντείνει τις ανάγκες ενδυνάμωσης του προγράμματος σπουδών του. 

Με σκοπό τη διαρκή ενημέρωση στις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, τον εκσυγχρονισμό, την εξειδίκευση, τη σύνδεση με την παραγωγή και την ανάπτυξη της διεπιστημονικότητας, προτείνονται με το παρόν έργο η δημιουργία κατευθύνσεων σπουδών, η εισαγωγή νέων μαθημάτων, η αναμόρφωση των υπαρχόντων, η αύξηση του αριθμού των διδασκόντων, η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, η εισαγωγή νέων τρόπων εξέτασης και η βελτίωση της επικοινωνίας με τους σπουδαστές. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 1. Κάλυψη βασικών αναγκών του νεοϊδρυθέντος τμήματος σε εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικό υλικό.

 2. Βέλτιστη προσαρμογή της παρεχόμενης γνώσης στις εξελίξεις της επιστήμης και της τεχνολογίας με τη δημιουργία ενός σύγχρονου και διαρκώς εκσυγχρονιζόμενου περιγράμματος μαθημάτων. 

 3. Σημαντικά οφέλη από την ανάπτυξη και χρήση τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών κατά εκπαιδευτική διαδικασία με τη δημιουργία ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού και την προβολή του στο διαδίκτυο, τη δημιουργία διαδραστικού εκπαιδευτικού λογισμικού και εικονικών εργαστηρίων. 

 4. Κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων και μείωση της ανεργίας με την αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού με τεχνογνωσία στην πληροφορική και τις επικοινωνίες.

Άμεσα ωφελούμενοι 

 1. Οι σπουδαστές του Τ.Π.Ε./Τ.Ε.Ι. Σερρών.

 2. Οι υποψήφιοι του Τ.Π.Ε./Τ.Ε.Ι. Σερρών.

 3. Τα διδακτικό προσωπικό του Τμήματος.

 4. Η αγορά εργασίας που ζητά ειδικούς Πληροφορικής και Επικοινωνιών.

 5. Τα υπόλοιπα Τμήματα του Τ.Ε.Ι. Σερρών από διεπιστημονική συνεργασία με το Τ.Π.Ε.

 

Αναφορά επι των λοιπών έμμεσα ωφελουμένων απο την υλοποίηση το έργου

Από την ενδυνάμωση του Π.Π.Σ. θα ωφεληθούν εμμέσως :

 1. Τα υπόλοιπα τμήματα του Τ.Ε.Ι. Σερρών και οι εκπαιδευτικοί φορείς της περιοχής από την διάχυση κυρίως των σύγχρονων μεθόδων και τεχνολογιών διδασκαλίας εξέτασης και αξιολόγησης.

 2. Η τοπική κοινωνία της οποίας το μορφωτικό και πολιτισμικό επίπεδο ενισχύεται με την στελέχωση του ιδρύματος από επιστήμονες υψηλών ακαδημαϊκών προσόντων που προσλαμβάνονται ως εκπαιδευτικοί.

 3. Η οικονομία της περιοχής από την αύξηση του αριθμού των σπουδαστών/

 4. Οι οικογένειες των σπουδαστών διότι με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού συμβούλου μπορούν να παρακολουθούν πληρέστερα την πρόοδο των μελών τους που σπουδάζουν.

 5. Αυτονόητη είναι τέλος η ωφέλεια όλης της χώρας από την απόκτηση ανθρώπινου δυναμικού βέλτιστα εκπαιδευμένου στις σύγχρονες τεχνολογίες.
   

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση