ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ. - Δ.1.1 Δημιουργία τομέων

    
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Τ.Ε.Ι.) ΣΕΡΡΩΝ»
ΤΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Β' Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ.

«ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ
ΜΕΤΡΟ 2.2 «ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ – ΔΙΕΥΡΥΝΣΗ»
ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2.2.2 «Ολοκλήρωση της διεύρυνσης και αναμόρφωση των προγραμμάτων σπουδών της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης»
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΑΞΕΩΝ 2.2.2.γ
«Ενίσχυση των ΤΠΕ στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση»

ΠΕ1. Ακαδημαϊκή αναμόρφωση του Π.Π.Σ.

Δ.1.1Δημιουργία τομέων (κατευθύνσεων ειδικότητας)

 

1. Προλόγος

Η δημιουργία τομέων στοχεύει στην εξειδίκευση των σπουδαστών σε ειδικότητες ανάλογες με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας και τις επιστημονικές εξελίξεις.

Η βασική ιδέα είναι η ύπαρξη ενός πρώτου κύκλου από βασικά μαθήματα κορμού, που ακολουθείται από ένα δεύτερο κύκλο μαθημάτων ειδικότητας. Στα μαθήματα ειδικότητας υπάρχουν και «κατ’ επιλογή υποχρεωτικά» ή και μαθήματα άλλων τομέων, ώστε να δίνεται η δυνατότητα στους σπουδαστές να ικανοποιήσουν βέλτιστα τα επαγγελματικά και ακαδημαϊκά τους ενδιαφέροντα και τις ατομικές τους δεξιότητες. Η λειτουργία φροντιστηριακών μαθημάτων θεωρείται αναγκαία, ώστε να πληρωθεί το κενό γνώσεων με τη Β'-βάθμια εκπαίδευση.

Ο ακριβής καθορισμός των μαθημάτων και των τομέων έγινε από τα ακόλουθα μόνιμα μέλη ΕΠ του ΤΠ&Ε, σε συνεργασία με Ακαδημαϊκά Ιδρύματα και εκπροσώπους της αγοράς εργασίας:

-Μπαλουκτσής Αναστάσιος, καθηγητής
-Παπατσώρης Αναστάσιος, αναπληρωτής καθηγητής
-Στρουθόπουλος Χαράλαμπος, αναπληρωτής καθηγητής
-Καζαρλής Σπυρίδωνας, επίκουρος καθηγητής
-Μαστοροκώστας Πάρις, επίκουρος καθηγητής
-Ρέκανος Ιωάννης, επίκουρος καθηγητής
-Ούτσιος Ευάγγελος, καθηγητής εφαρμογών
-Τσίτσιος Στυλιανός, καθηγητής εφαρμογών
-Χειλάς Κωνσταντίνος, καθηγητής εφαρμογών

 

2. Τομείς (κατευθύνσεις ειδικότητας) του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

l Τομέας Υπολογιστικών Τεχνικών και Συστημάτων

Ο Τομέας ασχολείται διδακτικά και ερευνητικά από τη μία πλευρά με θεμελιώδεις αρχές, ιδιότητες και τεχνικές της Επιστήμης των Υπολογιστών, και από την άλλη με εφαρμογές στις πλέον εξελισσόμενες περιοχές των Επιστήμης των Υπολογιστών. Ενδεικτικά, ο Τομέας μελετά τις αρχές και τεχνικές που διέπουν τις γλώσσες προγραμματισμού, το σχεδιασμό και την ανάλυση των αλγορίθμων σε διάφορα υπολογιστικά μοντέλα καθώς και την αποτελεσματική ανάπτυξη εφαρμογών σε κατευθύνσεις όπως οι βάσεις δεδομένων, τα δίκτυα πολυμέσων, ο υπολογισμός υψηλών επιδόσεων και η τεχνητή νοημοσύνη.

Στόχος του Τομέα είναι να μεταδώσει και να προωθήσει τη γνώση με υψηλής ποιότητας διδασκαλία και έρευνα και να προσφέρει εργαστηριακή υποστήριξη σε θέματα σχετικά με την περιοχή των υπολογιστικών συστημάτων. Το έργο του Τομέα αφενός μεν είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με αυτό των υπόλοιπων τομέων του Τμήματος αφετέρου δε με όλες τις περιοχές της επιστήμης και της τεχνολογίας που χρειάζονται τις νέες υπολογιστικές τεχνολογίες.

Σε επίπεδο μαθημάτων υποδομής ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα των Γλωσσών Προγραμματισμού, των Βάσεων Δεδομένων, της Αλγοριθμικής και των Δομών Δεδομένων, καθώς και της Γραμμικής Άλγεβρας. Σε επίπεδο ειδίκευσης ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Τεχνολογίας και Διαχείρισης Λογισμικού, των Πληροφοριακών Συστημάτων, του Επιστημονικού Προγραμματισμού, των Ευφυών Συστημάτων και της Επεξεργασίας Εικόνας.

 

l Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων

Οι διδακτικές και ερευνητικές δραστηριότητες του Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων προσανατολίζονται στις σύγχρονες τεχνολογικές εφαρμογές της θεωρίας των Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και των Δικτύων Υπολογιστών. Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του Τομέα αναλύονται οι θεμελιώδεις αρχές που διέπουν τη διαδικασία της μετάδοσης πληροφοριών ενώ παράλληλα μελετώνται τεχνικές σχεδίασης και υλοποίησης τηλεπικοινωνιακών συστημάτων και δικτύων.

Ενδεικτικά, μελετώνται τεχνικές διαμόρφωσης, διατάξεις εκπομπής και λήψης, ενσύρματοι και ασύρματοι δίαυλοι επικοινωνίας, αρχιτεκτονικές και πρότυπα δικτύων υπολογιστών και άλλα.

Στόχος του Τομέα είναι να μεταδώσει και να προωθήσει τη γνώση με υψηλής ποιότητας διδασκαλία και εφαρμοσμένη τεχνολογική έρευνα με παράλληλη εργαστηριακή υποστήριξη σε θέματα που αφορούν στις γνωστικές περιοχές του Τομέα.

Σε επίπεδο μαθημάτων υποδομής ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα του Ηλεκτρομαγνητικού Πεδίου, των Ασύρματων και Ενσύρματων Επικοινωνιών, των Κινητών Επικοινωνιών, των Δικτύων Η/Υ, της Επεξεργασίας Σήματος, και της Θεωρίας της Πληροφορίας.

Σε επίπεδο ειδίκευσης ο Τομέας καλύπτει τα γνωστικά αντικείμενα της Μικροκυματικής Τεχνολογίας, της Σύνθεσης Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων, της Ραδιοκυματικής Τηλεπισκόπισης, των Σύγχρονων Τεχνολογιών Επικοινωνιών και Δικτύων, των Υπολογιστικών Τεχνικών, και της Προσομοίωσης Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων.

 

l Τομέας Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών

Η ίδρυση του τομέα «Αρχιτεκτονικής Υπολογιστών και Βιομηχανικών Εφαρμογών», έγινε με στόχο την συμπλήρωση του ακαδημαϊκού διδακτικού περιεχομένου και των ερευνητικών δραστηριοτήτων του Τμήματος, με μαθήματα θεωρητικού και εργαστηριακού περιεχομένου στην κατεύθυνση της μελέτης του υλικού των ψηφιακών συστημάτων και των ηλεκτρονικών υπολογιστών, των τεχνικών χρήσης αυτών στην τεχνολογία και ειδικότερα στα σύγχρονα συστήματα, και των εφαρμογών των συστημάτων αυτών και της πληροφορικής σε πρακτικές εφαρμογές του τεχνολογικού τομέα και της Βιομηχανίας.

Τα μαθήματα του Τομέα αποσκοπούν στο να εφοδιάσουν τον σπουδαστή με τις κατάλληλες σύγχρονες θεωρητικές και πρακτικές γνώσης στους τομείς των Ψηφιακών και Αναλογικών Συστημάτων, των Συστημάτων Υπολογιστών, των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και των εφαρμογών της Πληροφορικής και των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών στην σχεδίαση, κατασκευή και τον έλεγχο Συστημάτων και Διεργασιών.

Αναλυτικά περιλαμβάνονται μαθήματα στους γνωστικούς τομείς των Ψηφιακών και Αναλογικών κυκλωμάτων, των ολοκληρωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων γενικής και ειδικής χρήσης, των Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου, της Σχεδίασης Προηγμένων Ψηφιακών Συστημάτων, των Συστημάτων Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων, των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών, την Σχεδίαση Συστημάτων με τη βοήθεια Υπολογιστή, τις Εφαρμογές της Πληροφορικής στη Βιομηχανία, τα Συστήματα Πολυμέσων, τα Συστήματα Πραγματικού Χρόνου, την Ρομποτική, τον Ευφυή Έλεγχο Συστημάτων, την Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων, και τον Προγραμματισμό Ενσωματωμένων Συστημάτων και Λογικών Ελεγκτών.

Ο κύκλος σπουδών του Τομέα παρέχει στους φοιτητές τα κατάλληλα εφόδια ώστε να αφομοιώσουν τις σύγχρονες μεθόδους σχεδίασης, κατασκευής και λειτουργίας των εφαρμοσμένων ψηφιακών και αναλογικών συστημάτων, και σε όλη την κλίμακα, από το μικροσκοπικό επίπεδο υλοποίησης και λειτουργίας έως και το υψηλό επίπεδο της σχεδίασης, παρακολούθησης και προσαρμογής των συστημάτων αυτών. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις πρακτικές εφαρμογές των συστημάτων αυτών και της πληροφορικής στον τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα, στις μεθόδους συγκερασμού γνώσεων και τεχνολογιών για την υλοποίηση σύνθετων και υβριδικών διατάξεων, στην επικοινωνία μεταξύ ομοειδών και ανόμοιων συστημάτων, και στην ολοκλήρωση πληροφορικών, υπολογιστικών, ψηφιακών και αναλογικών συστημάτων για την υλοποίηση ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων για τον επιστημονικό, τεχνολογικό και βιομηχανικό τομέα.

Ιδιαίτερη προσπάθεια καταβάλλεται για την αποτύπωση και μεταφορά στους σπουδαστές της τελευταίας λέξης της τεχνολογίας σε αυτούς τους τομείς, καθώς και για την άμεση επαφή και εξοικείωση των φοιτητών στις σύγχρονες τεχνολογίες και μεθόδους μέσα από κατάλληλα θεωρητικά και εργαστηριακά μαθήματα.

Μέσω του κύκλου σπουδών του Τομέα, οι φοιτητές θα είναι σε θέση, ως πτυχιούχοι και απόφοιτοι του Τμήματος να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους σε πολλαπλούς τομείς της Βιομηχανίας (Μελέτη, Σχεδίαση, Προγραμματισμός και Έλεγχος παραγωγικών διαδικασιών, Σχεδίαση Προϊόντων, Παρακολούθηση καλής λειτουργίας βιομηχανικών συστημάτων, επέκταση και διασύνδεση συστημάτων), στον τομέα της Σχεδίασης και Κατασκευής Ψηφιακών και Αναλογικών Συστημάτων, στον τομέα της παροχής υπηρεσιών (Ανάπτυξης εφαρμογών, Σύνθεσης Υπολογιστικών και Ψηφιακών Διατάξεων, Συντήρησης Συστημάτων, παροχές συμβουλών κ.λ.π.) αλλά και σε ερευνητικές δραστηριότητες στους παραπάνω τομείς.


 

3. Μαθήματα νέου Προγράμματος Σπουδών του Τμήματος Πληροφορικής & Επικοινωνιών

 

1ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Εισαγωγή στην Πληροφορική

2

 

2

4

4

2

Φυσική Ι

2

1

2

5

6

3

Προγραμματισμός Ι

2

 

2

4

5

4

Διοίκηση Επιχ/σεων (ΔΟΝΑ)

2

 

 

2

3

5

Λογισμός Ι - Γραμμική Άλγεβρα

4

2

1

7

8

6

Ξένη Γλώσσα

2

 

 

2

4

 

Σύνολο

 

 

24

30

2ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Φυσική ΙΙ

2

 

2

4

4

2

Προγραμματισμός ΙΙ

2

1

2

5

6

3

Ηλεκτρικά Κυκλώματα

2

1

2

5

6

4

Λειτουργικά Συστήματα Ι

2

 

2

4

4

5

Λογισμός ΙΙ

2

1

 

3

5

6

Θεωρία Πιθανοτήτων & Στατιστική

 2

1

 

3

5

 

Σύνολο

 

 

24

30

3ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ

2

 

3

5

5

2

Θεωρία της Πληροφορίας

2

1

 

3

5

3

Ψηφιακά Κυκλώματα

3

 

2

5

6

4

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός

2

 

2

4

4

5

Σήματα & Συστήματα

2

1

 

3

5

6

Βάσεις Δεδομένων Ι

2

 

3

5

5

 

Σύνολο

 

 

25

30

4ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Δίκτυα Υπολογιστών Ι

3

 

2

5

6

2

Επικοινωνίες Ι

3

 

2

5

6

3

Αρχιτεκτονική Υπολογιστών

3

 

2

5

6

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ

2

 

2

4

4

5

Αριθμητικές Μέθοδοι Σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον

2

 

1

3

4

6

Αναλογικά Ηλεκτρονικά

2

 

2

4

4

 

Σύνολο

 

 

26

30
5ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων

2

1

1

4

5

2

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ

2

 

3

5

5

3

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης

2

1

2

5

6

4

Οπτικός Προγραμματισμός

2

 

3

5

5

5

Στοιχεία Δικαίου και Κυβερνοηθική (ΔΟΝΑ)

2

 

 

2

3

6

Αναγνώριση Προτύπων – Νευρωνικά Δίκτυα

3

1

 

4

6

 

Σύνολο

 

 

25

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1η : ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ

 6ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων

3

 

2

5

7

3

Τεχνολογία Λογισμικού Ι

3

 

2

5

7

Γραμμικός Προγραμματισμός και Βελτιστοποίηση

2

1

2

5

6

Ασαφή Συστήματα

3

 

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης

3

 

2

5

7

 

Σύνολο

 

 

23

30

7ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο

2

1

2

5

7

3

Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ

3

 

2

5

7

Εξελικτική Υπολογιστική

2

1

2

5

6

Μεταγλωττιστές

2

1

2

5

6

Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 2ης ή 3ης κατεύθυνσης

 

 

 

5

7

 

Σύνολο

 

 

23

30

   

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 2η : ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ

 6ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Επικοινωνίες ΙΙ

3

 

2

5

7

3

Ασύρματες Επικοινωνίες

2

1

2

5

7

Μικροκυματική Τεχνολογία

2

1

2

5

6

Σύνθεση Τηλεπικοινωνιακών Διατάξεων

2

1

2

5

6

Ραδιοκυματική Τηλεσκόπιση

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης

3

 

2

5

7

 

 

Σύνολο

 

23

30

7ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Κινητές Επικοινωνίες

2

1

2

5

7

3

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙΙ

2

1

2

5

7

Νέες Τεχνολογίες Επικοινωνιών

2

1

2

5

6

Υπολογιστικές Τεχνικές στις Τηλεπικοινωνίες

2

1

2

5

6

Προσομοίωση Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 3ης κατεύθυνσης

3

 

2

5

7

 

 

Σύνολο

 

23

30

 

ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 3η : ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ

6ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Διδακτική (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Συστήματα Αυτομάτου Ελέγχου

3

 

2

5

7

3

Προηγμένα Ψηφιακά Συστήματα

3

 

2

5

7

Συστήματα Συλλογής Πληροφοριών και Μετρήσεων

2

1

2

5

6

Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

2

1

2

5

6

Σχεδίαση Συστημάτων με τη Βοήθεια Υπολογιστή

2

1

2

5

6

Βιομηχανική Πληροφορική

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης κατεύθυνσης

3

 

2

5

7

 

Σύνολο

 

 

23

30

7ο Εξάμηνο

Α/α

Μάθημα

Θ

ΑΠ

Ε

Σ

ΔΜ

1

Παιδαγωγικά (ΔΟΝΑ)

3

 

 

3

3

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας

2

1

2

5

7

3

Προγραμματισμός Συστημάτων σε Πραγματικό Χρόνο

3

 

2

5

7

Εισαγωγή στη Ρομποτική

2

1

2

5

6

Ευφυής Έλεγχος

2

1

2

5

6

Συστήματα Πολυμέσων

2

1

2

5

6

 4δ

Προγραμματισμός Λογικών Ελεγκτών και Ενσωματωμένων Συστημάτων

2

1

2

5

6

5

Βασικό μάθημα της 1ης ή 2ης κατεύθυνσης

3

 

2

5

7

 

Σύνολο

 

 

23

30

 
 

4. Αντιστοίχιση Μαθημάτων μεταξύ ισχύοντος και προτεινομένου Προγράμματος Σπουδών

1ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Μαθηματικά Ι Λογισμός Ι –Γραμμική Άλγεβρα Α' Εξαμ.

2

Φυσική Ι Φυσική Ι Α' Εξαμ.

3

Βασικά Εργαλεία Προγραμματισμού Εισαγωγή στην Πληροφορική

Α' Εξαμ.

4

Εισαγωγή στους ΗΥ

5

Ηλεκτρικά Κυκλώματα Ηλεκτρικά Κυκλώματα Β' Εξαμ.

6

Ηλεκτρολογικό-Ηλεκτρονικό Σχέδιο Σχεδίαση Συστημάτων με τη Βοήθεια Υπολογιστή ΣΤ' Εξαμ. 3ης Κατεύθυνσης

2ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Μαθηματικά ΙΙ Λογισμός ΙΙ Β' Εξαμ.

2

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Λειτουργικά Συστήματα Ι Β' Εξαμ.

3

Φυσική ΙΙ Φυσική ΙΙ Β' Εξαμ.

4

Εισαγωγή στον Προγραμματισμό Προγραμματισμός Ι Α' Εξαμ.

5

Θεωρία Της Πληροφορίας Θεωρία Της Πληροφορίας Γ' Εξαμ.

6

Αναλογικά Ηλεκτρονικά Αναλογικά Ηλεκτρονικά Δ' Εξαμ.

3ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Δομημένος Προγραμματισμός Προγραμματισμός ΙΙ Β' Εξαμ.

2

Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Λειτουργικά Συστήματα ΙΙ Γ' Εξαμ.

3

Ψηφιακά Κυκλώματα Ψηφιακά Κυκλώματα Γ' Εξαμ.

4

Συμπίεση Δεδομένων Σήματα & Συστήματα Γ' Εξαμ.

5

Αλγόριθμοι και Δομές

Αλγόριθμοι & Δομές Δεδομένων
ΣΤ' Εξαμ. 1ης Κατεύθυνσης

6

Επικοινωνίες Ι Επικοινωνίες Ι Δ' Εξαμ.

4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Αντικειμενοστραφής Προγραμματισμός Γ' Εξαμ.

2

Βάσεις Δεδομένων Ι Βάσεις Δεδομένων Ι Γ' Εξαμ.

3

Μεταγλωττιστές Μεταγλωττιστές
Ζ' Εξαμ. 1ης Κατεύθυνσης

4

Αρχιτεκτονική ΗΥ Αρχιτεκτονική Υπολογιστών Δ' Εξαμ.

5

Δίκτυα ΗΥ Ι Δίκτυα Υπολογιστών Ι Δ' Εξαμ.

6

Ξένη Γλώσσα Ξένη Γλώσσα Α' Εξαμ.

5ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων Ψηφιακή Επεξεργασία Σημάτων
Ε' Εξαμ.

2

Αριθμητικές Μέθοδοι σε Επιστημονικές Εφαρμογές Αριθμητικές Μέθοδοι σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον
Δ' Εξαμ.

3

Δίκτυα ΗΥ ΙΙ Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Ε' Εξαμ.

4

Διοίκηση Επιχειρήσεων Διοίκηση Επιχειρήσεων(ΔΟΝΑ)
Α' Εξαμ.

5

Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών Δίκτυα Τηλεπικοινωνιών & Μετάδοσης
Ε' Εξαμ.

6

Στοιχεία δικαίου Στοιχεία δικαίου(ΔΟΝΑ) Ε' Εξαμ.

6ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Ψυχολογία και Κοινωνιολογία της Επικοινωνίας Διδακτική (ΔΟΝΑ) ΣΤ' Εξαμ.

2

Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ψηφιακή Επεξεργασία Εικόνας Ζ' Εξαμ. 3ης Κατεύθυνσης

3

Επικοινωνίες ΙΙ Επικοινωνίες ΙΙ ΣΤ' Εξαμ.
2ης Κατεύθυνσης

4

Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Βάσεις Δεδομένων ΙΙ Δ' Εξαμ.

Προγραμματισμός σε Περιβάλλοντα Δικτύων Προγραμματιστικές Εφαρμογές στο Διαδίκτυο Ζ' Εξαμ. 1ης Κατεύθυνσης

Εισαγωγή στις Αρχές Προσομοίωσης Προσομοίωση και Αναγνώριση Συστημάτων Ζ' Εξαμ. 1ης Κατεύθυνσης

Μικροκυματικές Διατάξεις Μικροκυματική Τεχνολογία
ΣΤ' Εξαμ. 2ης Κατεύθυνσης

7ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Α/α

Μαθήματα τρέχοντος ΠΣ Μαθήματα προτεινόμενου ΠΣ

1

Τεχνολογία Λογισμικού Τεχνολογία Λογισμικού Ι
ΣΤ' Εξαμ. 1ης Κατεύθυνσης

2

Αναγνώριση Προτύπων-Νευρωνικά Δίκτυα Αναγνώριση Προτύπων-Νευρωνικά Δίκτυα Ε' Εξαμ.

3

Ανάλυση Κόστους Απόδοσης Συστημάτων Τεχνολογία Λογισμικού ΙΙ
Ζ' Εξαμ.1ης Κατεύθυνσης

4

Ασύρματες Τηλεπικοινωνίες και Κινητές Επικοινωνίες

- Ασύρματες Επικοινωνίες
  ΣΤ' Εξαμ. 2ης Κατεύθυνσης και
- Κινητές Επικοινωνίες
  Ζ' Εξαμ. 2ης Κατεύθυνσης

Οπτικός Προγραμματισμός Οπτικός Προγραμματισμός Ε' Εξαμ.

Συστήματα Πολυμέσων Συστήματα Πολυμέσων Ζ' Εξαμ.
3ης Κατεύθυνσης

Εργαλεία Σχεδίασης Λογισμικού

Το μάθημα δεν πραγματοποιήθηκε και γι' αυτό δεν χρειάζεται καμία αντιστοίχηση με μάθημα του νέου ΠΣ


  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση