Α.Τ.Ε.Ι. ΣΕΡΡΩΝ
Ηλεκτρονικές Παρουσιάσεις
Οπτικός Προγραμματισμός
Εβδ. Διαλέξεις Συνοπτική περιγραφή Download
1η διάλεξη Εισαγωγή στον οδηγούμενο-από-συμβάντα προγραμματισμό
γνωριμία με το ολοκληρωμένο περιβάλλον ανάπτυξη οπτικών εφαρμογών του C++Builder
Βασικές επιλογές διαχείρισης αρχείων, μεταγλώττισης και εκτέλεσης εφαρμογών
οι μπάρες εργαλείων, επιθεωρητής αντικειμένων, βασικά πλήκτρα του C++Builder
πώς κτίζεται μία εφαρμογή βήμα-βήμα, Φόρμες και Ενότητες (Forms & Units)
το μοντέλο ιδιότητες-μέθοδοι-συμβάντα (properties-methods-events)
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
2η διάλεξη Γενικά για τις ιδιότητες, τις μεθόδους και τα συμβάντα
Η ρουτίνα MessageBox
Αναλυτική εξήγηση του Menu Edit, του Menu Search, του Menu View και των επιλογών τους
οι τύποι αρχείων του C++Builder
Source Code Templates
Compiler Directives
Download
3η διάλεξη "Η μπάρα εργαλείων Standard
Το Label component, το Edit component, το Button component
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Η βιβλιοθήκη αντικειμένων VCL και η ιεραρχία της
Βασικές ιδιότητες οπτικών αντικειμένων
Βασικές μέθοδοι οπτικών αντικειμένων
Βασικά συμβάντα οπτικών αντικειμένων
Download
4η διάλεξη Υλοποίηση κεντρικών μενού
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Περιγραφή του Memo component (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα)
Επιπλέον Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
5η διάλεξη Το CheckBox component
το RadioButton component
το ListBox component
το ComboBox component
το ScrollBar component
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
6η διάλεξη H μπάρα εργαλείων Dialogs
ο διάλογος OpenDialog (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα, options, λειτουργικότητα)
ο διάλογος SaveDialog
ο διάλογος OpenPictureDialog
ο διάλογος SavePictureDialog
ο διάλογος FontDialog (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα, options, λειτουργικότητα)
Download
7η διάλεξη 7. Ο διάλογος ColorDialog (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα, options, λειτουργικότητα)
ο διάλογος PrintDialog, μέθοδοι εκτύπωσης
Ο διάλογος PrinterSetupDialog
Ο διάλογος FindDialog
ο διάλογος ReplaceDialog
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
8η διάλεξη Περιγραφή του Menu Project και των επιλογών του
το πηγαίο αρχείο Project,το αρχείο του Project (bpr)
Περιγραφή των Project->Options (Forms, Application, Compiler
Advanced Compiler, Linker, Linker Map File, Directories/Conditionals)
Download
9η διάλεξη Οι Φόρμες
Είδη περιγράμματος
δημοσιευμένες και μη ιδιότητες, μέθοδοι, και συμβάντα.
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
10η διάλεξη User Interface Models (MDI-SDI)
περιγραφή των MDI εφαρμογών
κτίζοντας μία MDI εφαρμογή βήμα-βήμα
ιδιότητες και μέθοδοι των φορμών σχετικές με MDI
η μπάρα εργαλείων Additional
το Image component
το Picture object
Download
11η διάλεξη Το Canvas object (ιδιότητες, μέθοδοι και συμβάντα)
σχεδίαση μέσω του Canvas object
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Debugging στον C++Builder
περιγραφή των δυνατοτήτων για debugging
Download
12η διάλεξη Σύνολα (Sets) στον C++ Builder
Η μπάρα εργαλείων Win32
το Toolbar component (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα)
κατασκευή Toolbars
επέμβαση στην εμφάνιση και αλλαγή skin/background
Dockable toolbars
Download
13η διάλεξη Το StatusBar component (ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα)
κατασκευή StatusBar
επέμβαση στην εμφάνιση και αλλαγή skin/background
To Menu Component - περιγραφή των επιλογών
δημιουργώντας ένα νέο component
μεταγλώττιση και παράδειγμα δημιουργίας
Download
14η διάλεξη Το PageControl component (τρόπος χειρισμού, ιδιότητες, μέθοδοι, συμβάντα)
το TrackBar component
το MediaPlayer component
χειρισμός του MediaPlayer
Το Timer Component
Ασκήσεις Κεφαλαίου
Download
15η διάλεξη Το Application Object,(Ιδιότητες, Μέθοδοι, Συμβάντα)
Εξαιρέσεις (Exceptions)
η δομή try-catch-throw
διαχείριση εξαιρέσεων
To Screen Object , (Ιδιότητες, Μέθοδοι, Συμβάντα)
Δημιουργία Βοήθειας, Ρουτίνες Sysutils
Download