Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

  
"Αναμόρφωση του Προγράμματος Σπουδών
του Τμήματος Πληροφορικής και Επικοινωνιών του
Τ.Ε.Ι. Σερρών στο πλαίσιο του ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ"

Το τμήμα Πληροφορικής & Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) του Τ.Ε.Ι. Σερρών ιδρύθηκε το 1999 και δέχεται σπουδαστές από το ακαδημαϊκό έτος 1999-2000. Η βάση εισαγωγής στο τμήμα από την δευτεροβάθμια εκπαίδευση είναι από τις υψηλότερες μεταξύ των Τ.Ε.Ι. της χώρας. Το πρόγραμμα σπουδών διαρκώς αναβαθμίζεται με την εργαστηριακή εμπειρία να έχει τον πρώτο λόγο.

Σύντομη Περιγραφή Φυσικού Αντικειμένου

Στο πλαίσιο της προσπάθειας που γίνεται για παροχή άρτιας εκπαίδευσης σε ένα τομέα που επηρεάζεται άμεσα από τις ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις, οι ανάγκες του τμήματος για εκπαιδευτικό προσωπικό και εκπαιδευτικό υλικό είναι επιτακτικές. Ο στόχος του παρόντος προγράμματος είναι να ικανοποιηθούν οι ανάγκες αυτές, και παράλληλα να εφαρμοσθούν μέτρα για την περαιτέρω ενδυνάμωση και τον εκσυγχρονισμό του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών (Π.Π.Σ.).

Το έργο σκοπεύει στη δημιουργία ενός Π.Π.Σ. που θα εφοδιάζει τον απόφοιτο του Τ.Π.Ε. με γνώσεις ανάλογες των σύγχρονων προκλήσεων. Για τον σκοπό αυτό προτείνεται η δημιουργία κατευθύνσεων, η διεύρυνση των κοινών μαθημάτων, η αύξηση του αριθμού των διδασκόντων, η δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού εκπαιδευτικού υλικού, η χρήση σύγχρονων μεθόδων διδασκαλίας, η διεξαγωγή σεμιναρίων και διαλέξεων, η εισαγωγή νέων τρόπων εξέτασης, η βελτίωση της επικοινωνίας με τους σπουδαστές, η ανάπτυξη εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού υλικού με δυνατότητες πλήρους αυτοδιδασκαλίας, η ανάπτυξη συστήματος εγγραφής των σπουδαστών στα εργαστήρια του τμήματος μέσω διαδικτύου και η χάραξη στρατηγικής της ακαδημαϊκής ανάπτυξης του τμήματος.
 

  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ:
          Σάββας Πασχαλίδης
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ: Αν. Μπαλουκτσής (από 1/4/2003 έως 9/10/2007), Χ. Στρουθόπουλος (από 10/10/2007 έως 31/8/2008)
ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Σ. Καζαρλής, Π. Μαστοροκώστας, Ε. Ούτσιος, Α. Παπατσώρης, Ι. Ρέκανος, Σ. Τσίτσος, Δ. Χασάπης, Α. Νικολαΐδης, Κ. Χειλάς, Φ. Γκοδόση