ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: EIΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΑΣΥΡΜΑΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

 

 

1.1       Εισαγωγή

Με τον όρο ασύρματη τηλεπικοινωνία ή ραδιοζεύξεις, εννοούμε τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (τα οποία μεταφέρουν τις πληροφορίες), στον χώρο υπεράνω της επιφάνειας της γης. Ένα σύστημα ασύρματης τηλεπικοινωνίας αποτελείται από τα εξής στοιχεία (σχήμα 1.1):

-         τον πομπό (transmitter)

-         τη γραμμή τροφοδοσίας (feeder) του πομπού με την κεραία εκπομπής

-         την κεραία εκπομπής (transmitting antenna)

-         το χώρο διαδόσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων (path)

-         την κεραία λήψεως (receiving antenna)

-         τη γραμμή σύνδεσης (feeder) της κεραίας λήψεως με το δέκτη

-         το δέκτη (receiver)

-         τους πύργους εγκατάστασης (tower) των κεραιών (όπου κρίνεται απαραίτητο)

 

Σχήμα 1.1: Βασικά στοιχεία ενός ασύρματου ραδιοσυστήματος.

 

 

Ο πομπός (σχήμα 1.2) αποτελείται από τον διαμορφωτή (modulator) ο οποίος εφαρμόζει την προς μετάδοση πληροφορία σε ένα φέρον (carrier) σήμα, έναν προαιρετικό μετατροπέα συχνότητας (frequency up-converter) που ανυψώνει τη συχνότητα εισόδου – εξόδου, τον ενισχυτή εξόδου (output amplifier) ο οποίος ενισχύει το σήμα για μετάδοση σε μεγάλες αποστάσεις και τον συζεύκτη κεραίας που χρησιμοποιεί έναν κυκλοφορητή (circulator) για να ενώσει ή να διαχωρίσει το λαμβανόμενο από το μεταδιδόμενο σήμα έτσι ώστε να χρησιμοποιείται η ίδια κεραία για εκπομπή και λήψη.

 

Σχήμα 1.2: Βασικά στοιχεία ενός πομπού.

 

 

            Ο δέκτης (σχήμα 1.3) αποτελείται από επίσης έναν κυκλοφορητή (circulator) για το διαχωρισμό του λαμβανόμενου από το μεταδιδόμενο σήμα χρησιμοποιώντας την ίδια κεραία, το μετατροπέα συχνότητας (frequency down-converter) για τον υποβιβασμό της συχνότητας προς τα κάτω και τον αποδιαμορφωτή (demodulator) ο οποίος χρησιμοποιείται για την ανάκτηση της πληροφορίας από το φέρον κύμα.

 

Σχήμα 1.3: Βασικά στοιχεία ενός δέκτη.

 

 

Οι κεραίες εκπομπής και λήψεως πρέπει να επιλέγονται έτσι, ώστε να παρέχουν βέλτιστη απόδοση, υψηλή αξιοπιστία στη μετάδοση, ευκολία στην επιλογή συχνότητας και να εναρμονίζονται με τις διεθνείς συστάσεις. Για μετάδοση σημείου προς σημείο (point to point) οι κεραίες είναι ισχυρά κατευθυντικές σχήματος παραβολικού ή χοάνης.

Οι πύργοι εγκατάστασης των κεραιών παίζουν σημαντικό ρόλο στην επιτυχή διάδοση των ραδιοκυμάτων. Γι’ αυτό, θα πρέπει να είναι ανυψωμένοι πάνω από τυχόν εμπόδια που υπάρχουν στη διαδρομή των ραδιοκυμάτων ώστε να εξασφαλίζεται η οπτική επαφή και να λαμβάνουν υπόψην τη σφαιρικότητα της γης. Οι παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψην για την επιλογή ενός πύργου είναι το κόστος, οι περιορισμοί λόγω νομοθεσίας, η κίνηση αεροσκαφών στην περιοχή, οι συνθήκες του εδάφους, ο καιρός (φόρτιση λόγω ανέμου) και τα χαρακτηριστικά των κυματοδηγών.

Η διάδοση κατά μήκος των γραμμών τροφοδοσίας εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των γραμμών και των συνθέτων αντιστάσεων στα άκρα τους. Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την κεραία εκπομπής στην κεραία λήψεως εξαρτάται από τα χαρακτηριστικά των κεραιών εκπομπής και λήψεως και από τις φυσικές ιδιότητες της ατμόσφαιρας όπου πραγματοποιείται η διάδοση. Πρέπει να σημειωθεί ότι κατά τη διάδοση στην ατμόσφαιρα, υφίστανται μεταβολές τόσο τα πλάτη όσο και οι φάσεις των ηλεκτρικών σημάτων.

            Για να μεταβιβαστεί η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια από την κεραία εκπομπής στην κεραία λήψεως, απαιτείται η συχνότητα των ρευμάτων που πραγματοποιούν την ακτινοβολία της ενέργειας να είναι αρκετά υψηλή και μεγαλύτερη ενός ορισμένου κατώτερου ορίου, το οποίο εξαρτάται από τις διαστάσεις των κεραιών. Επίσης ο χώρος υπεράνω της γης θεωρείται ως ένα μέσο ενιαίο, ομοιογενές και ισότροπο, έτσι ώστε μια ηλεκτρομαγνητική διαταραχή που παράγεται σε ένα σημείο του ελεύθερου χώρου, διαδίδεται προς όλες τις κατευθύνσεις γύρω από το σημείο αυτό. Συνεπώς για να πραγματοποιήσουμε ταυτόχρονα δύο η περισσότερες ραδιοηλεκτρικές ζεύξεις, απαιτούνται ειδικά τεχνάσματα ώστε να διακρίνουμε τα σήματα της μίας ζεύξεως από αυτά της άλλης. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

-         Χρησιμοποίηση ζωνοπερατών φίλτρων, τα οποία επιτρέπουν τη διέλευση χωρίς εξασθένιση κυματομορφών ορισμένων συχνοτήτων, ενώ εξασθενούν σημαντικά κυματομορφές άλλων συχνοτήτων. Για την πραγματοποίηση δύο ταυτόχρονων ραδιοζεύξεων, παράγονται δύο διαφορετικές φέρουσες συχνότητες και μετά την εκπομπή τους στον ελεύθερο χώρο υπάρχουν ταυτόχρονα και τα δύο ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Έτσι, τοποθετούμε στην είσοδο του δέκτη ένα φίλτρο, το οποίο επιτρέπει τη διέλευση σημάτων της επιθυμητής συχνότητας που είναι ίση ή παραπλήσια εκείνης που παράγεται στον πομπό.

-         Χρησιμοποίηση κατάλληλων κατευθυντικών κεραιών εκπομπής και λήψεως. Υπάρχουν κεραίες εκπομπής, οι οποίες εκπέμπουν ισχυρά ηλεκτρομαγνητικά κύματα εντός ενός περιορισμένου κώνου, ενώ εκτός αυτού τα εκπεμπόμενα κύματα είναι τόσο εξασθενημένα που δεν επιδρούν σε άλλους δέκτες. Το ίδιο συμβαίνει και με τις κεραίες λήψεως. Η δυσκολία που προκύπτει από τον περιορισμό της ενέργειας εντός μιας προκαθορισμένης γωνίας, εξαρτάται από τις απαιτούμενες διαστάσεις των κεραιών σε συνάρτηση με τη συχνότητα του ηλεκτρομαγνητικού κύματος. Για παράδειγμα, η γωνία ακτινοβολίας  μιας  κεραίας  στο  οριζόντιο  επίπεδο,  δίνεται  προσεγγιστικά  από τη σχέση α = 60λ/l μοίρες, όπου λ είναι το χρησιμοποιούμενο μήκος κύματος και l η οριζόντια διάσταση της κεραίας. Έτσι, για μια στενή δέσμη ακτινοβολίας της τάξεως της 1 μοίρας, απαιτείται l = 60λ. Συνεπώς αν η χρησιμοποιούμενη συχνότητα είναι f = 1 MHz, τότε προκύπτει l = 18 Km (!), ενώ αν f = 1 GHz θα είναι l = 18 m (ισχύει λ = c/f, όπου c = 3·108 m/s είναι η ταχύτητα του φωτός). Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για κεραίες μεγάλης κατευθυντικότητας πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υψηλότερες συχνότητες του φάσματος των ραδιοσυχνοτήτων.

-         Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα ορισμένης συχνότητας υφίστανται ισχυρή απόσβεση κατά τη διάδοσή τους πέραν ορισμένων αποστάσεων. Έτσι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν ηλεκτρομαγνητικά κύματα της ίδιας συχνότητας σε ταυτόχρονες ζεύξεις, σε περιοχές όμως που δεν βρίσκονται σε οπτική επαφή.

Από τα παραπάνω, προκύπτει ότι κατά τη σχεδίαση ενός συστήματος ασύρματης τηλεπικοινωνίας, θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής:

-         Όσο υψηλότερη είναι η φέρουσα συχνότητα, τόσο μεγαλύτερο είναι το εύρος ζώνης και τόσο μικρότερες οι διαστάσεις των κεραιών για ορισμένο κέρδος (gain) των κεραιών. Αυτό όμως συνεπάγεται μικρότερη απόδοση και αξιοπιστία των ενισχυτών.

-         Μεγάλες κεραίες, σημαίνει μεγάλο κέρδος αλλά και αύξηση του κόστους του σταθμού.

-         Η τοποθέτηση κεραιών σε ψηλούς πύργους ή σε ψηλά βουνά, έχει ως αποτέλεσμα την κάλυψη μεγαλύτερων αποστάσεων αλλά και την αύξηση του κόστους κατασκευής και συντήρησης των σταθμών.

-         Η πραγματοποίηση ραδιοζεύξεων με μεγάλο εύρος ζώνης είναι επιθυμητή διότι αυξάνεται η ικανότητα του συστήματος, όμως πολλές φορές μια δεύτερη παράλληλη ζεύξη μπορεί να αποτελεί μια καλύτερη οικονομικά και τεχνικά λύση.

 

 

1.2       Φάσμα συχνοτήτων

Το φάσμα συχνοτήτων που χρησιμοποιείται στις ασύρματες τηλεπικοινωνίες περιγράφεται στον πίνακα 1.1. Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα διαδίδονται στον ελεύθερο χώρο (το κενό) με ταχύτητα που είναι σταθερή και ανεξάρτητη της συχνότητας και είναι ίση με c=3·108 m/s. To μήκος κύματος λ του ηλεκτρομαγνητικού κύματος συχνότητας  f  δίνεται από τη σχέση λ = c/f = 3·108/f, όπου λ δίνεται σε m και η συχνότητα f σε Hertz.

Oι υψηλότερες συχνότητες του φάσματος συχνοτήτων χρησιμοποιούνται γενικά σε ζεύξεις οπτικής επαφής. Για μικρότερες συχνότητες, ο περιορισμός της οπτικής επαφής έχει μικρότερη σημασία, επειδή τα κύματα αυτά εισχωρούν – λόγω του φαινομένου της περιθλάσεως (diffraction) – σε εκείνες τις περιοχές οι οποίες θα βρίσκονταν «υπό σκιάν». Το φαινόμενο της περιθλάσεως παίζει σημαντικό ρόλο στη ραδιοφωνία, αφού με τον τρόπο αυτό είναι δυνατή η ραδιοφωνική κάλυψη  περιοχών που βρίσκονται υπό τη «σκιά» βουνών, οικημάτων κλπ. Επί της τροχιάς των ραδιοηλεκτρικών ακτίνων και κατά τρόπο που εξαρτάται από τις χρησιμοποιούμενες συχνότητες επιδρούν και άλλα φαινόμενα, όπως ανάκλαση (reflection), διάθλαση (refraction), διάχυση (diffusion) και απορρόφηση (absorption). Mερικά από τα προαναφερθέντα φαινόμενα περιγράφονται στο σχήμα 1.4.

 

 

 

Πίνακας 1.1: Ταξινόμηση ραδιοηλεκτρικών κυμάτων.

 

Ζώνη συχνότητας

Μήκος κύματος

Ονομασία συχνότητας (κυμάτων)

Σύμβολο

Χαρακτηρισμός κυμάτων

Χρήση

3 – 30 ΚHz

100–10 Km

Πολύ χαμηλή

(μυριομετρικά)

VLF

 (Very low freq.)

 

Tηλεπ/νίες μεγάλης αποστάσεως

 

30–300 KHz

10 – 1 Km

Xαμηλή (χιλιομετρικά)

LF

(Low freq)

Mακρά

Ραδιοφωνία, Ραδιοναυ-σιπλοϊα

0,3 – 3 ΜΗz

1Km – 100m

Mέση (εκατομετρικά)

ΜF

(Medium freq.)

Mεσαία

Ραδιοφωνία

3 – 30 ΜΗz

100 – 10 m

Yψηλή (δεκαμετρικά)

ΗF

(High Frequency)

Bραχέα

Ασύρματη τηλεφωνία μεγάλων αποστάσεων

30 – 300 MHz

10 – 1 m

Πολύ υψηλή

(μετρικά)

VHF

(Very High Frequency)

Υπερβραχέα

FM Ραδιοφωνία,

Τηλεόραση, Τηλεπ/νία μεταξύ κινητών σημείων, Ραδιοναυσιπλοϊα

0,3 – 3 GHz

100 – 10 cm

Eξαιρετικά υψηλή (δεκατομετρικά)

UHF

(Ultra High Freq)

Mικροκύματα

Τηλεόραση, Τηλεπ/νία μεταξύ κινητών σημείων, Ραδιοναυσιπλοϊα, Ραντάρ

3 – 30 GHz

10 – 1 cm

Yπερύψηλη (Εκατο-στομετρικά)

SHF (Super High Freq)

Mικροκύματα

Ασύρματη τηλεφωνία, ραντάρ, δορυφορικές τηλεπ/νίες

30 – 300 GHz

10 – 1 mm

Yπερβολικά υπερύψηλη (χιλιοστομετρικά)

EHF

(Extra High Freq.)

 

 

 

 

 

           

 

Σχήμα 1.4: Φαινόμενα ανάκλασης, διάθλασης και περίθλασης.

            Η εξασθένιση (attenuation) των ραδιοηλεκτρικών κυμάτων είναι συνάρτηση της χρησιμοποιούμενης συχνότητας και οφείλεται στα συστατικά της ατμόσφαιρας. Για συχνότητες μικρότερες των 3 GHz περίπου, τα αέρια της ατμόσφαιρας δεν παράγουν εξασθένιση των κυμάτων. Όμως για συχνότητες άνω των 3 GHz, η εξασθένιση που οφείλεται στην απορρόφηση ενέργειας από το ατμοσφαιρικό οξυγόνο και τους υδρατμούς, γίνεται αισθητή. Με την αύξηση της συχνότητας παρατηρείται και αύξηση της εξασθένισης, ενώ παράλληλα εμφανίζονται φαινόμενα «συντονισμού» για συχνότητες άνω των 20 GHz. Έτσι είναι δυνατόν σε ορισμένες συχνότητες άνω των 20 GHz, οι αποσβέσεις να είναι τόσο μεγάλες ώστε να προκαλούν διακοπή της ζεύξεως ακόμη και μικρού μήκους, της τάξεως μερικών km. Άλλοι παράγοντες όπως η βροχή, το χαλάζι, η ομίχλη και η νέφωση προκαλούν ισχυρές εξασθενήσεις στην περιοχή των μικροκυμάτων.

            Για ραδιοζεύξεις της τάξεως μερικών χιλιάδων km επί της επιφάνειας της γης, σημαντικό ρόλο παίζει η ιονόσφαιρα, δηλαδή εκείνη η περιοχή της ατμόσφαιρας που βρίσκεται σε ύψος μεταξύ περίπου 80 και 1000 km. Για συχνότητες μέχρι περίπου 30 ΜΗz η ιονόσφαιρα δρα σαν κάτοπτρο ή καλύτερα σαν το μέσο που προκαλεί διάθλαση των ραδιοηλεκτρικών ακτίνων, δηλαδή προοδευτική κάμψη τους προς τα κάτω, ώστε οι ακτίνες να επιστρέφουν στη γη. Το ύψος όπου το κύμα υφίσταται ανάκλαση είναι συνάρτηση της συχνότητας του και της ηλεκτρονικής πυκνότητας της ιονόσφαιρας. Η ηλεκτρονική πυκνότητα εξαρτάται από την ηλιακή ακτινοβολία και συνεπώς η ιονοσφαιρική διάδοση είναι συνάρτηση του ημερήσιου χρόνου και της εποχής του έτους. Άρα, για να είναι εφικτή μία ζεύξη πρέπει να γνωρίζουμε τη σύνθεση και το ύψος της ιονόσφαιρας, ώστε να μεταβάλλεται η συχνότητα ζεύξεως μέσα σε διάστημα λίγων ωρών.

            Από τα παραπάνω προκύπτει ότι η εκλογή συχνότητας είναι καθοριστικός παράγοντας για την υλοποίηση μιας ασύρματης ζεύξεως, έτσι ώστε να ελαχιστοποιούνται οι παρεμβολές μεταξύ των διαφόρων τηλεπικοινωνιακών συστημάτων.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΑΣΥΡΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΤΥΩΝ

 

 

2.1       Αναλογική και ψηφιακή μετάδοση

Τα μικροκυματικά ασυρματικά συστήματα κατατάσσονται ευρέως σε αναλογικά και ψηφιακά, γεγονός που εξαρτάται από την τεχνική διαμόρφωσης.

 

 

2.1.1    Αναλογικά συστήματα

Τα αναλογικά συστήματα χρησιμοποιούν είτε την διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) είτε τη διαμόρφωση συχνότητας (FM), με περισσότερο ευρέως χρησιμοποιούμενη την FM. Για εύρος ζώνης 30 ΜΗz ενός κοινού φορέα 6 GHz, η υποθετική χωρητικότητα της FM τεχνολογίας είναι 2400 κανάλια ομιλίας. Άλλες χωρητικότητες καναλιών χρησιμοποιούν διαμόρφωση πλάτους (ΑΜ) και μετάδοση απλής πλευρικής ζώνης (Single Side Band - SSB). Για το ίδιο εύρος  ζώνης των 30 ΜΗz, ένα σύστημα ΑΜ SSB, μπορεί να μεταφέρει 6000 κανάλια. Σχηματικά, τα δύο είδη διαμορφώσεων ΑΜ και FM στα αναλογικά συστήματα παριστάνονται στα σχήματα 2.1 και 2.2.

 

 

Σχήμα 2.1: Διαμόρφωση ΑΜ. Το φέρον σήμα συνδυάζεται με το διαμορφώνον σήμα ώστε να

       παράγει μια αύξηση στο πλάτος η οποία παριστάνει την πραγματική πληροφορία.

 

 

Σχήμα 2.2: Διαμόρφωση FΜ. Το φέρον σήμα συνδυάζεται με το διαμορφώνον σήμα ώστε να

παράγει έναν υψηλότερο ρυθμό συχνότητας ο οποίος παριστάνει την πραγματική πληροφορία.

 

 

Ένα block διάγραμμα ενός πλήρους μικροκυματικού συστήματος αναλογικής διαμόρφωσης συχνότητας παριστάνεται στο σχήμα 2.3. Το σήμα βασικής ζώνης (baseband input) αφού περάσει από έναν ισοσταθμιστή (equaliser) διαμορφώνει το φέρον κύμα με τη χρήση του διαμορφωτή FM (FM modulator). Το διαμορφωμένο σήμα μετατρέπεται σε μια ενδιάμεση συχνότητα (IF) των 70 ΜΗz, το οποίο στη συνέχεια αυξάνει στη χρησιμοποιούμενη συχνότητα με τη χρήση του up-converter. Στο δέκτη πραγματοποιείται η αντίστροφη διαδικασία. O δέκτης λαμβάνει το διαμορφωμένο σήμα και το υποβαθμίζει στην ενδιάμεση συχνότητα (IF) των 70 ΜΗz με τη χρήση του down-converter. Στη συνέχεια το σήμα περνάει μέσα από ένα φίλτρο και έναν ενισχυτή (gain control) ώστε να εξομαλυνθεί οποιαδήποτε παραμόρφωση καθυστέρησης στα φίλτρα. Στη συνέχεια οδηγείται στον διακριτικοποιητή (discriminator) όπου ακολουθείται η διαδικασία αποδιαμόρφωσης. Συστήματα που χρησιμοποιούν αναλογική μετάδοση, μπορούν τυπικά να μεταφέρουν από 24 μέχρι 2700 κανάλια ομιλίας.

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.3: Τυπικό ασυρματικό αναλογικό δίκτυο διαμορφώσεως FM.

 

 

2.1.2    Ψηφιακά συστήματα

Μικροκυματικά συστήματα ψηφιακής μετάδοσης άρχισαν να χρησιμοποιούνται από τα μέσα της δεκαετίας του 1970. Στην ψηφιακή μετάδοση χρησιμοποιείται συνήθως η διαμόρφωση μετατόπισης φάσεως (phase shift keying-PSK, σχήμα 2.4) ή η διαμόρφωση τετραγωνικού παλμού (quadrature amplitude modulation=QAM). Έτσι ένας συνολικός αριθμός από 1344 κανάλια φωνής μπορούν να πολυπλεχθούν σε 30 ΜΗz ραδιοσυχνότητας και  να  έχουμε  μια  φασματική  απόκριση  περίπου  3 bits/Hz.  Καινούργιες  τεχνικές των 64 QAM υποστηρίζουν 2014 κανάλια ομιλίας σε 30 ΜΗz ραδιοσυχνότητας και η φασματική απόκριση είναι τώρα 4,5 bits/Hz.

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 2.4: Διαμόρφωση μετατόπισης 4 φάσεων για τη μετάδοση 2 bits/Hz.

 

 

            Στο σχήμα 2.5 παρουσιάζεται ένα ψηφιακό ασύρματο μικροκυματικό σύστημα. Μερικά από τα υποσυστήματα που παρουσιάζονται στο σχήμα είναι προαιρετικά. Ο μετατροπέας γραμμής κώδικα (line code converter) λαμβάνει ένα τυποποιημένο κώδικα γραμμής παλμοκωδικής διαμόρφωσης (PCM) και την μετατρέπει σε μορφή non-return to zero (NRZ). Eπίσης μπορεί να χρησιμοποιηθεί ένας κωδικοποιητής ανιχνεύσεως και διορθώσεως λαθών [Forward Error Check (FEC) coder] αν και αυτή η διαδικασία δεν υλοποιείται πάντα. Η μετατροπή από σειριακή σε παράλληλη γίνεται από τον κατάλληλο μετατροπέα (serial to parallel converter) και διαχωρίζει τη ροή των σειριακών δεδομένων σε δύο διαφορετικές εισόδους: την (Ι) φάση και την τετραγωνική (q) φάση ώστε να εκτελεστεί η τεχνική διαμόρφωσης φάσεως. Ένας προαιρετικός διαφορικός κωδικοποιητικής (differential coder) χρησιμοποιείται για να ισοσταθμίσει ασάφειες στις φάσεις των δεδομένων. Η συσκευή pre-distorter που είναι επίσης προαιρετική, χρησιμοποιείται για τη διόρθωση τυχόν παραμόρφωσης του σήματος λόγω ενίσχυσης. Ο διαμορφωτής (digital modulator) παρέχει τη συνάρτηση διαμόρφωσης του σήματος βασικής ζώνης (baseband signal). To διαμορφωμένο σήμα στη συνέχεια μετατρέπεται σε μια ενδιάμεση συχνότητα, ενισχύεται και αποστέλλεται στον μετατροπέα συχνότητας προς τα άνω (up-converter), o oποίος μετατρέπει το σήμα βασικής ζώνης στη χρησιμοποιούμενη συχνότητα του ραδιοσυστήματος. Το σήμα στη συνέχεια περνά από τον ενισχυτή υψηλής ισχύος (high-power amplifier) και μέσω κυματοδηγού (waveguide) οδηγείται στην κεραία για εκπομπή. Στο δέκτη ακολουθείται η αντίστροφη διαδικασία ώστε να ανακτάται η πληροφορία στην αρχική της μορφή.

 

 

Σχήμα 2.5: Τυπικό ψηφιακό ασυρματικό σύστημα.

 

 

Oι συνήθεις χωρητικότητες των ψηφιακών ασυρματικών συστημάτων που χρησιμοποιούνται σε πρακτικές ραδιοζεύξεις είναι οι εξής: 2 Mbits/s, 2x2 MBits/s,  4x2 MBits/s, 8x2 MBits/s, 16x2 MBits/s, 34 MBits/s, 51 MBits/s και 155 ΜΒits/s.

            Για να αξιολογήσουμε την καλή λειτουργία μιας ραδιοζεύξεως ορίζουμε τις ακόλουθες παραμέτρους:

                        ΒΕR (Bit Error Rate): Ρυθμός λαθών στο χρόνο μέτρησης

                        ΕFS (Error Free Seconds): Δευτερόλεπτα χωρίς λάθη

                        ΕS (Errored Seconds): Δευτερόλεπτα με λάθη

                        SES (Severely Errored Seconds: Δευτερόλεπτα με πάρα πολλά λάθη

                        DM (Degraded Minutes): Πρώτα λεπτά με λάθη

                        US (Unavailable Seconds): Mη διαθέσιμα δευτερόλεπτα

Η επίδραση των λανθασμένων bits στη μετάδοση φωνής παρουσιάζεται στον πίνακα 2.1. Στις πρακτικές ραδιοζεύξεις, θεωρούμε συνήθως ως αποδεκτή τιμή του BER το 10-3.

 

 

Πίνακας 2.1: Επίδραση των λαθεμένων bits στη μετάδοση φωνής

 

Ρυθμός λαθών (BER)

Yποκειμενική εντύπωση των λαθεμένων bits

10-6

Όχι αντιληπτή.

10-5

Σποραδικοί κρουστικοί θόρυβοι στις χαμηλές στάθμες ομιλίας, μόλις αντιληπτή

10-4

Σποραδικοί κρουστικοί θόρυβοι μερικών επιδράσεων, στις χαμηλές στάθμες ομιλίας

10-3

Παρενόχληση σε κάθε στάθμη ομιλίας

10-2

Υψηλός βαθμός παρενόχλησης, κατανόηση ομιλίας ουσιαστικά ελαττωμένη

5x10-2

Σχεδόν ακατανόητη

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο: ΗΛΕΚΤΡΟΜΑΓΝΗΤΙΚΑ ΚΥΜΑΤΑ

 

 

3.1       Εξισώσεις Maxwell

Τα χαρακτηριστικά των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων και η θεωρία των κεραιών βασίζονται στις εξισώσεις του Maxwell, οι οποίες συσχετίζουν την πυκνότητα ηλεκτρικής ροής D, την πυκνότητα μαγνητικής ροής Β, την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε και την ένταση του μαγνητικού πεδίου Η με την πυκνότητα της εντάσεως του ρεύματος J και την πυκνότητα φορτίου ρ:

                                                       (3.1)

όπου τα εμφανιζόμενα βαθμωτά και διανυσματικά μεγέθη είναι σημειακές συναρτήσεις του χρόνου. [Σημειώνεται ότι τα διανύσματα συμβολίζονται με έντονα (bold) γράμματα. Το σύμβολο δηλώνει το εσωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων, ενώ το σύμβολο x δηλώνει το εξωτερικό γινόμενο δύο διανυσμάτων].

            Για ένα γραμμικό, ισότροπο και ομοιογενές μέσο, το D είναι ανάλογο του Ε και το Β ανάλογο του Η: D = ε Ε και Β = μ Η, όπου ε είναι η διηλεκτρική σταθερά και μ η μαγνητική διαπερατότητα του μέσου. Οι τιμές τους στο κενό είναι εο=(36π∙109)-1 F/m και μο=4π·10-7 Η/m. Σε ένα μη γραμμικό μέσο το ε και το μ είναι συναρτήσεις του Ε και του Η, σε ένα ανισοτροπικό μέσο διαφέρουν εξαρτούμενα από τη διεύθυνση του πεδίου, ενώ σε ένα ανομοιογενές μέσο είναι σημειακές συναρτήσεις.

            Η κυματική εξίσωση στον ελεύθερο χώρο, δηλαδή σε ένα μέσο γραμμικό, ισοτροπικό, ομοιογενές, άνευ φορτίων και ρευμάτων, μπορεί να εξαχθεί από τις εξισώσεις του Maxwell θέτοντας J=0 και ρ=0. Έτσι, προκύπτουν η διανυσματική κυματική εξίσωση του ηλεκτρικού πεδίου:

                                                        (3.2)

και του μαγνητικού πεδίου:

                                                       (3.3)

Για πεδία που μεταβάλλονται ημιτονοειδώς ως προς τον χρόνο και για κύματα στον ελεύθερο χώρο, η κυματική εξίσωση (3.2) μετατρέπεται – με αντικατάσταση της 2/ t2 με την2, στην ακόλουθη εξίσωση:

                                                   (3.4)

ή ακόμη:

                                                                                                                    (3.5)

όπου , ονομάζεται σταθερά διαδόσεως ή κυματικός αριθμός στον ελεύθερο χώρο,  είναι  η  ταχύτητα  του  φωτός  στον  ελεύθερο  χώρο  ίση με 3×108 m/sec και Ε(x,y,z) είναι τώρα μια μιγαδική διανυσματική συνάρτηση χώρου (phasor) ανεξάρτητη του χρόνου. Η εξίσωση (3.5) είναι γνωστή σαν εξίσωση του Ηelmholtz.

Αν υποθέσουμε ότι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι συνάρτηση μόνο του z και επιπλέον έχει μόνο τη συνιστώσα Εx τότε η (3.5) απλουστεύεται στη μονοδιάστατη κυματική εξίσωση:

                                                                                                                (3.6)

Mία λύση της παραπάνω εξίσωσης είναι η:

                                                            Ex(z) = Ae-jkz                                                             (3.7)

Εάν εισάγουμε και τη μεταβολή ως προς τον χρόνο, πολλαπλασιάζοντας επί ejωt, το ηλεκτρικό πεδίο δίνεται από τη σχέση:

                                    Ex(z,t)=Re[Aej(ωt-kz)]=A cos(ωt-kz)=Exo cos(ωt-kz)                         (3.8)

όπου Exo είναι η τιμή του Ex(z,t) για z=0 και t=0 (το Re σημαίνει Real Part, δηλαδή το πραγματικό μέρος του μιγαδικού). O όρος Ae-jkz παριστάνει ένα επίπεδο κύμα που οδεύει κατά τη θετική διεύθυνση του άξονα z με σταθερή ταχύτητα c=ω/k. H περίοδος του συνημιτονοειδούς αυτού κύματος κατά μήκος του άξονα z ονομάζεται μήκος κύματος λ και ισχύει η σχέση kλ=2π, απ΄ όπου προκύπτει η σχέση λ=2π/k=(2π/ω)c=c/f και η k=2π/λ. Έτσι, σε κάθε σημείο του χώρου, έχουμε μια ημιτονοειδή μεταβολή ως προς το χρόνο με περίοδο Τ=1/f  και σε κάθε χρονική στιγμή t έχουμε μια ημιτονοειδή μεταβολή στον χώρο με περίοδο λ.

            Αντίστοιχα, για την ένταση του μαγνητικού πεδίου προκύπτει:

                                                                                                            (3.9)

όπου ay είναι το μοναδιαίο διάνυσμα κατά τον άξονα y και η =Öμ/ε=120π =377Ω είναι η χαρακτηριστική αντίσταση του ελεύθερου χώρου (του κενού). Αν θεωρήσουμε βαθμωτά μεγέθη η (3.9) γίνεται:

                                                                                                                         (3.10)

Παρατηρούμε ότι στο επίπεδο κύμα, το ηλεκτρικό και το μαγνητικό πεδίο είναι κάθετα μεταξύ  τους  και κάθετα στη διεύθυνση διαδόσεως της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας (σχήμα 3.1):

 

 

Σχήμα 3.1: α) Διάδοση ηλεκτρομαγνητικού κύματος. β) Πρόσοψη του κύματος σε μεγάλη απόσταση

από την πηγή.

 

 

3.2       Ηλεκτρομαγνητική ισχύς

Ας θεωρήσουμε έναν οποιονδήποτε όγκο V που περικλείεται από την κλειστή επιφάνεια S. To μέσον εντός του V θεωρείται ισοτροπικό και ομοιογενές με διηλεκτρική σταθερά ε, μαγνητική διαπερατότητα μ και αγωγιμότητα σ. Η στιγμιαία ροή ισχύος δια μέσου της κλειστής επιφάνειας S δίνεται από τη σχέση:

              (3.11)

Στην παραπάνω εξίσωση οι όροι Η·Β/2 και Ε·D/2 παριστάνουν πυκνότητα ενέργειας που είναι αποθηκευμένη στο μαγνητικό και στο ηλεκτρικό πεδίο στον χώρο V:

                                          (3.12)

                                                       (3.13)

O όρος J·E=σΕ2 δηλώνει την ισχύ απωλειών ανά μονάδα όγκου στον χώρο V.

            Επομένως η εξίσωση (3.11) δηλώνει ότι η στιγμιαία ροή ισχύος διαμέσου της κλειστής επιφάνειας S ισούται με την ταχύτητα μειώσεως της αποθηκευμένης ενέργειας στο πεδίο στον  χώρο που περικλείεται από την S μείον την ισχύ απωλειών στον όγκο V. To διάνυσμα P = E x H ονομάζεται διάνυσμα του Poynting και δίνει τη στιγμιαία ροή ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας. Η ροή ενέργειας πραγματοποιείται προς τη διεύθυνση που είναι κάθετη στα διανύσματα Ε και Η, δηλαδή κατά τη διεύθυνση διαδόσεως.

            Στις περισσότερες περιπτώσεις θεωρίας και πρακτικής των κεραιών, βασική σημασία έχει η μέση τιμή της επιφανειακής πυκνότητας ισχύος κατά τη χρονική περίοδο ενός κύκλου και όχι η στιγμιαία τιμή της. Αυτό οδηγεί στον ορισμό ενός μιγαδικού διανύσματος Poynting:

                                                     (3.14)

το οποίο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον υπολογισμό της μέσης χρονικής τιμής της επιφανειακής πυκνότητας ισχύος:

                                                                                                           (3.15)

            Η μέση χρονική τιμή του διανύσματος Poynting για την περίπτωση του επιπέδου κύματος με μοναδιαία συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου την Εx(z) στον ελεύθερο χώρο δίνεται από τη σχέση:

                                                       (3.15α)

 

3.2       Aνάκλαση και διάθλαση επιπέδου κύματος επί τέλειου διηλεκτρικού

Έστω ότι ένα επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει σε επιφάνεια η οποία διαχωρίζει δύο διαφορετικά ηλεκτρικώς μέσα και η οποία δεν είναι παράλληλη προς το επίπεδο το καθοριζόμενο από τα πεδία Ε και Η. Τότε μέρος του κύματος θα ανακλασθεί και μέρος του κύματος θα μεταδοθεί υφιστάμενο όμως διάθλαση, δηλαδή η διεύθυνση διαδόσεως του θα μεταβληθεί (σχήμα 3.2).

 

 

Σχήμα 3.2: Παράσταση μεταδιδόμενων και ανακλώμενων ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων.

 

 

Η εξίσωση που συνδέει τη γωνία προσπτώσεως θ1 και τη γωνία διαθλάσεως θ2 δίνεται από το νόμο του Snell:

                                                        (3.16)

Επίσης από το σχήμα προκύπτει ότι ΟΔ=ΑΒ και συνεπώς sinθ=sinθ1 ή θ=θ1, δηλαδή η γωνία ανακλάσεως θ είναι ίση με τη γωνία προσπτώσεως θ1.

            Θα εξετάσουμε παρακάτω δύο περιπτώσεις ανάκλασης και διάθλασης: η μία αναφέρεται στην περίπτωση κατά την οποία το ηλεκτρικό πεδίο Ε είναι κάθετο επί του επιπέδου προσπτώσεως (οριζόντια πόλωση) και η άλλη όπου το Ε κείται  επί του επιπέδου προσπτώσεως (κατακόρυφη πόλωση).

I.                   Οριζόντια πόλωση: Στην περίπτωση αυτή το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι κάθετο επί του επιπέδου προσπτώσεως και παράλληλο προς την επιφάνεια διαχωρισμού (σχήμα 3.3):

 

 

Σχήμα 3.3: Παράσταση πεδίων στην περίπτωση οριζόντιας πόλωσης.

 

 

Σύμφωνα με την οριακή συνθήκη κατά την οποία η εφαπτομενική συνιστώσα του ηλεκτρικού πεδίου Ε είναι συνεχής επί της επιφάνειας διαχωρισμού των δύο μέσων, θα ισχύει Eπ+Eα=Eμ ή Εμ/Eπ=1+(Εα/Eπ) και αποδεικνύεται ότι ισχύει η ακόλουθη εξίσωση του Fresnel για οριζόντια πόλωση:

                                          (3.17)

Αν θέσουμε Ro=Eα/Eπ και αν λάβουμε υπόψη το νόμο του Snell, η παραπάνω εξίσωση μπορεί να γραφεί διαφορετικά:

                                                 =                              (3.18)

όπου Ro είναι ο συντελεστής ανακλάσεως για οριζόντια πόλωση, ενώ Το= Eμ / Eπ είναι ο συντελεστής μεταδόσεως:

                         (3.19)

II.                Κατακόρυφη πόλωση: Το διάνυσμα του ηλεκτρικού πεδίου  Ε κείται στο επίπεδο προσπτώσεως (σχήμα 3.4):

 

 

Σχήμα 3.4: Παράσταση πεδίων στην περίπτωση κατακόρυφης πόλωσης.

 

 

Σύμφωνα με την οριακή συνθήκη κατά την οποία η εφαπτομενική συνιστώσα του ηλεκτρικού  πεδίου  Ε   είναι   συνεχής   επί   της  διαχωριστικής  επιφάνειας,  θα  ισχύει  πα)cosθ1=Εμcosθ2 ή Εμ/Επ=[1-(Εαπ)](cosθ1/cosθ2) και αποδεικνύεται ότι ισχύει η ακόλουθη εξίσωση του Fresnel για κατακόρυφη πόλωση:

                                          (3.20)

Από το νόμο του Snell και θέτοντας Εαπ=Rk η εξίσωση (3.20) μετατρέπεται στην ακόλουθη:

                                                               (3.21)

όπου Rk είναι ο συντελεστής ανακλάσεως για κατακόρυφη πόλωση. Όσον αφορά τον συντελεστή μεταδόσεως για κατακόρυφη πόλωση, δίνεται από την εξίσωση:

                                                                                                 (3.22)

Aπό την εξίσωση (3.21) προκύπτει ότι για μια ορισμένη τιμή της γωνίας θ1, ο αριθμητής και συνεπώς ο συντελεστής ανακλάσεως Rk μηδενίζεται. Προκύπτει ότι αυτό συμβαίνει όταν:

                                                                                                                     (3.23)

Όταν ισχύει η παραπάνω σχέση, η γωνία θ1 ονομάζεται γωνία Βrewster. Συνεπώς, όταν έχουμε πρόσπτωση κύματος κατακόρυφης πόλωσης με γωνία προσπτώσεως ίση με τη γωνία Brewster, δεν υφίσταται ανακλώμενο κύμα. Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη προς αποφυγή ανεπιθύμητων ανακλάσεων. Από την εξίσωση (3.18) προκύπτει ότι ο αριθμητής δεν μπορεί να μηδενιστεί και συνεπώς δεν υπάρχει αντίστοιχη γωνία Brewster για κάθετη ή οριζόντια πόλωση. Στην περίπτωση αυτή, για κάθε τιμή της γωνίας προσπτώσεως θ1 το κύμα θα υφίσταται ανάκλαση.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο: ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΕΡΑΙΩΝ

 

 

Η κεραία, τόσο σαν πομπός όσο και σαν δέκτης, είναι ένα σύστημα αγωγών κατάλληλης μορφής και διαστάσεων, το οποίο διαρρέεται από ρεύματα υψηλής συχνότητας. Ένας συνηθισμένος τύπος κεραίας που χρησιμοποιείται ευρέως σε επίγειες ασυρματικές ζεύξεις είναι η παραβολική κεραία και παριστάνεται στο σχήμα 4.1.

 

 

Σχήμα 4.1: Δισδιάστατη παράσταση παραβολικού ανακλαστήρα.

Η ακτινοβολούμενη συνολική μέση ισχύς από μία κεραία, μπορεί γενικά να ορισθεί ως η καταναλισκόμενη ισχύς σε μια υποθετική, ισοδύναμη αντίσταση, η οποία ονομάζεται αντίσταση ακτινοβολίας. Εάν Ι είναι η μέγιστη τιμή του ρεύματος στην κεραία, η αντίσταση ακτινοβολίας ορίζεται από τη σχέση:

                                                            (4.1)

            H συνάρτηση κατευθυντικότητας D(θ,φ) μιας κεραίας κατά τη διεύθυνση (θ,φ) ορίζεται ως ο λόγος της ακτινοβολούμενης ισχύος ανά μονάδα στερεάς γωνίας κατά τη διεύθυνση (θ,φ) δια της ακτινοβολούμενης συνολικής μέσης ισχύος ανά μονάδα στερεάς γωνίας. Η ισχύς ανά μονάδα στερεάς γωνίας U(θ,φ) ορίζεται ως:

                                                         (4.2)

όπου Pr είναι η πυκνότητα ισχύος σε απόσταση r από την κεραία. Η ακτινοβολούμενη συνολική μέση ισχύς ανά μονάδα στερεάς γωνίας δίνεται από τη σχέση:

                                                                 (4.3)

η οποία είναι και η ακτινοβολούμενη ισχύς ανά μονάδα στερεάς γωνίας από μια υποθετική ισοτροπική κεραία, που ακτινοβολεί ομοιόμορφα προς όλες τις κατευθύνσεις την αυτή συνολική ισχύ Wα, όπως και η θεωρούμενη κεραία. Συνεπώς η συνάρτηση κατευθυντικότητας δίνεται γενικότερα από τη σχέση:

                                        (4.4)

H μέγιστη τιμή της συναρτήσεως κατευθυντικότητας, δηλαδή η τιμή της κατά τη διεύθυνση της μέγιστης ακτινοβολίας, η οποία είναι και πρακτικώς πιο χρήσιμη, ονομάζεται κατευθυντικότητα της κεραίας. Η κατευθυντικότητα είναι ένα μέτρο του πόσο αποτελεσματική είναι η κεραία στο να συγκεντρώνει σε μια δεδομένη κατεύθυνση την ακτινοβολούμενη ισχύ.

            Συχνά αντί της συνάρτησης κατευθυντικότητας χρησιμοποιείται η συνάρτηση κέρδους, η οποία ορίζεται ως ο λόγος της πυκνότητας ισχύος σε ένα ορισμένο σημείο (μέση χρονική τιμή του διανύσματος Poynting) σε μία δεδομένη κατεύθυνση, προς την πυκνότητα ισχύος στο ίδιο σημείο, που παρέχεται από μια ισοτροπική κεραία που τροφοδοτείται με την ίδια συνολική ισχύ εισόδου, με την οποία τροφοδοτείται και η κεραία της οποίας ζητείται η συνάρτηση κέρδους. Δηλαδή η συνάρτηση κέρδους G(θ,φ) δίνεται από τη σχέση:

                                       (4.5)

όπου WT =Wa+ Waπ είναι η συνολική ισχύς τροφοδοσίας της κεραίας και η Waπ περιλαμβάνει όλες τις ωμικές απώλειες. Η μέγιστη τιμή της συνάρτησης κέρδους ορίζει το λεγόμενο κέρδος της κεραίας:

                                                  (4.6)

Συχνά το κέρδος, όπως και η κατευθυντικότητα, εκφράζονται σε decibel, δηλαδή:

                                                                                                    (4.7)

            Όταν είναι γνωστό το κέρδος μιας κεραίας σε μια δεδομένη κατεύθυνση, η μέση χρονική στιγμή του διανύσματος Poynting (πυκνότητα ισχύος) σε εκείνη τη κατεύθυνση, σε απόσταση r από την κεραία εκπομπής, προσδιορίζεται [με βάση την εξίσωση (4.6)] από την έκφραση:

                                                                                                                         (4.8)

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι το κέρδος μιας κεραίας εξαρτάται από τη συχνότητα εκπομπής.

            Ο λόγος της ακτινοβολούμενης ισχύος από την κεραία προς τη συνολική ισχύ εισόδου στην κεραία ορίζει τον βαθμό αποδόσεως (radiation efficiency) της κεραίας:

                                                         (4.9)

            H ικανότητα μιας κεραίας λήψεως να απορροφά ισχύ χαρακτηρίζεται από την παράμετρο ΑR, η οποία καλείται ενεργός επιφάνεια της κεραίας. Η ΑR ορίζεται ως ο λόγος μεταξύ της απορροφούμενης ισχύος WR στο φορτίο υπό συνθήκες μέγιστης μεταφερόμενης ισχύος και προσαρμογής και της ισχύος ανά μονάδα επιφάνειας P του προσπίπτοντος ηλεκτρομαγνητικού κύματος:

                                                              (4.10)

            O λόγος ενεργός επιφάνεια προς κατευθυντικότητα (ή κέρδος) μιας κεραίας δίνεται από τη σχέση:

                                                                 (4.11)

ή για Raπ=0, από τη σχέση:                                                                                    (4.12)

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5ο: ΕΞΙΣΩΣΕΙΣ ΜΕΤΑΔΟΣΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΧΩΡΟ

 

 

5.1       Εισαγωγή

Τα μεγέθη που αναπτύχθηκαν στα προηγούμενα μας επιτρέπουν να προσδιορίσουμε τη σχέση μεταξύ της ισχύος WR, την οποία η κεραία λήψεως παρέχει στον δέκτη και της ισχύος WT, την οποία η πηγή παρέχει στην κεραία εκπομπής, σε ένα ασύρματο τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Η σχέση αυτή εκφράζεται από την εξίσωση του Friis και την εξίσωση ραντάρ, ανάλογα με τον τύπο του συστήματος.

 

 

5.2       Εξίσωση του Friis. Aπώλεια μεταδόσεως

            Από τις εξισώσεις (4.8) και (4.10) και για απόσταση d μεταξύ των κεραιών τοποθετημένων στον ελεύθερο χώρο (σχήμα 5.1), η ισχύς στην είσοδο του δέκτη δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

                                   (5.1)

όπου GT είναι το κέρδος της κεραίας εκπομπής. H εξίσωση αυτή είναι γνωστή σαν εξίσωση μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο ή εξίσωση του Friis.

 

 

Σχήμα 5.1: Σχηματική παράσταση προσανατολισμού κεραιών εκπομπής και λήψεως.

 

 

            Η εξίσωση (5.1) μπορεί να γραφεί σε διαφορετικές μορφές αν λάβουμε υπόψην τις  εξισώσεις (4.11) και (4.12) για τα αντίστοιχα μεγέθη εκπομπής και λήψεως. Έτσι καταλήγουμε στις ακόλουθες σχέσεις στις οποίες εμφανίζονται μόνον τα κέρδη ή μόνον οι ενεργές επιφάνειες των δύο κεραιών:

                                                   (5.2)

                                                      (5.3)

            Οι παραπάνω εξισώσεις προσδιορίστηκαν δεχόμενοι ότι στην κεραία λήψεως, σε απόσταση d από την κεραία εκπομπής φτάνει ένα επίπεδο ηλεκτρομαγνητικό κύμα και δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν όταν η απόσταση d είναι μικρή. Οι εξισώσεις αυτές ισχύουν μόνο για τον ελεύθερο χώρο, όταν οι αποστάσεις μεταξύ των κεραιών και από τον γήινο χώρο είναι τέτοιες ώστε να ισχύει η σχέση:

                                                            d>2a2/λ                                                                    (5.4)

όπου α είναι η μεγαλύτερη γραμμική διάσταση μιας των δύο κεραιών.

            Από την εξίσωση (5.2) προκύπτει ο λόγος WT/WR =(4πd)2/(GTGRλ2) ο οποίος ονομάζεται απώλεια μεταδόσεως (transmission loss) στον ελεύθερο χώρο και συνήθως εκφράζεται σε dB:

                        (5.5)

όπου:

                                                                                                         (5.6)

ονομάζεται βασική απώλεια μεταδόσεως (basic transmission loss). Εάν εκφράσουμε την απόσταση d σε km και το μήκος κύματος λ σε εκατοστά, η εξίσωση (5.5) μετατρέπεται στην ακόλουθη πρακτική έκφραση:

                                           (5.7)

            Από τη σχέση (4.12) και αντικαθιστώντας το λ με c/f  προκύπτει η σχέση:

                                                                                                                        (5.8)

η οποία δηλώνει ότι για μια κεραία δεδομένης γεωμετρικής επιφάνειας και αποδοτικότητας, το κέρδος θα είναι τόσο μεγαλύτερο όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα. Επίσης, από τις σχέσεις (5.7) και (5.8) προκύπτει ότι η απώλεια μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο μεταξύ δύο κεραιών σε σταθερή απόσταση και δεδομένης γεωμετρικής επιφάνειας και αποδοτικότητας, ελαττώνεται αυξανομένης της συχνότητας.

            Aν θεωρήσουμε ότι WR(min) είναι η ελάχιστη ισχύς λήψεως στους ακροδέκτες της κεραίας λήψεως ικανή να δώσει ακόμη ένα σήμα χρήσιμο και WΤ είναι η ισχύς μεταδόσεως στους ακροδέκτες της κεραίας εκπομπής, τότε η μέγιστη απόσταση μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο, όπως προκύπτει από την εξίσωση (5.2), θα είναι:

                                                                                                    (5.9)

Συνεπώς, η απόσταση ασυρματικής ζεύξεως στον ελεύθερο χώρο θα πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση της αποστάσεως που καθορίζεται από την εξίσωση (5.9).

 

 

5.3       Εξίσωση RADAR

Aς θεωρήσουμε ένα σύστημα radar το οποίο, σε απλουστευμένη μορφή, αποτελείται από μία κεραία εκπομπής ισχύος WT και κέρδους GT και μία κεραία λήψεως ισχύος WR και κέρδους GR (σχήμα 5.2). Η εξίσωση που δίνει την ισχύ η οποία λαμβάνεται στο δέκτη του radar από έναν στόχο, παρουσιάζει ιδιαίτερο ενδιαφέρον στη μελέτη των συστημάτων radar.

 

 

Σχήμα 5.2: Σχηματική παράσταση κεραίας εκπομπής, λήψεως και αντικειμένου (κατόπτρου).

 

 

Η πυκνότητα ισχύος στη θέση που βρίσκεται το αντικείμενο, δηλαδή σε απόσταση d από την κεραία εκπομπής δίνεται από την εξίσωση (4.8):

                                                                   (5.10)

Aν το αντικείμενο είναι ένα παθητικό κάτοπτρο που παρουσιάζει μια ενεργό επιφάνεια Αα, η απορροφούμενη από αυτό ισχύς θα είναι:

                                                      (5.11)

Γενικά, κάθε αντικείμενο παρουσιάζει μια ισοδύναμη επιφάνεια ή εγκάρσια διατομή radar σ, η οποία ορίζεται ως η επιφάνεια που απορροφά όλη την προσπίπτουσα επ’ αυτής ηλεκτρομαγνητική ενέργεια και την επαναντανακλά ομοιόμορφα προς όλες τις διευθύνσεις έτσι ώστε να παράγει στον δέκτη του radar το ίδιο σήμα, το οποίο δίνει και το πραγματικό αντικείμενο (σχήμα 5.3).

 

 

Σχήμα 5.3: Σχηματική παράσταση κεραίας εκπομπής-λήψεως και αντικειμένου σκεδάσεως.

 

 

Για παράδειγμα, για μια μεγάλη μεταλλική σφαίρα διαμέτρου D, που αντανακλά όλη την απορροφούμενη ισχύ, η εγκάρσια διατομή radar είναι ίση με τη φυσική εγκάρσια διατομή, δηλαδή το εμβαδόν κύκλου διαμέτρου D (πD2/4). Για ένα αεροπλάνο, η εγκάρσια διατομή radar κυμαίνεται εντός μιας ευρείας ζώνης τιμών, που εξαρτάται από τη διεύθυνση του προσπίπτοντος κύματος. Για ένα αεροπλάνο μέσου μεγέθους η εγκάρσια διατομή radar έχει μια ελάχιστη τιμή περίπου 20 m2.

            Mε βάση τα παραπάνω, η απορροφούμενη από το αντικείμενο ισχύς και ανακλώμενη εκ νέου ισοτροπικά από αυτό, δηλαδή η ισχύς σκεδάσεως, θα δίνεται από τη σχέση:

                                                        (5.12)

H πυκνότητα ισχύος στην κεραία λήψεως δίνεται από τη σχέση:

                                                   (5.13)

Συνεπώς, εάν η κεραία λήψεως έχει κέρδος GR και ενεργό επιφάνεια ΑR, η ισχύς λήψεως θα είναι:

                                                 (5.14)

και αν λάβουμε υπόψην την εξίσωση (4.12), καταλήγουμε στην τελική σχέση:

                                               (5.15)

            H μέγιστη απόσταση ανιχνεύσεως ή εμβέλεια του radar μπορεί να υπολογιστεί από την προηγούμενη σχέση. Αν θεωρήσουμε ότι WR(min) είναι η ελάχιστη δυνατή ισχύς λήψεως, η οποία θα έδινε ακόμη σήμα αντιληπτό στον δέκτη, τότε η μέγιστη εμβέλεια του radar είναι:

                                       (5.16)

H παραπάνω έκφραση μπορεί να εκφραστεί και συναρτήσει του ελάχιστου διακρινόμενου λόγου σήματος προς θόρυβο (S/N)min. Aφού WR=S και Ν=kTB, όπου k είναι η σταθερά του Boltzmann, T η απόλυτη θερμοκρασία που εξαρτάται από τη θερμοκρασία θορύβου του δέκτη και Β το εύρος ζώνης συχνοτήτων του συστήματος, η εξίσωση (5.16) μπορεί να γραφεί με τη μορφή:

                                           (5.17)

όπου kTo=4∙10-21 Joule και Το=290 °Κ.

 

 

5.4       Θερμοκρασία κεραίας

            Μία κεραία μπορεί να θεωρηθεί και ως δέκτης θορύβου, αφού κάθε αντικείμενο που έχει θερμοκρασία πάνω από το απόλυτο μηδέν ακτινοβολεί. Η ποσότητα της ακτινοβολούμενης ισχύος μπορεί να παρασταθεί από μια ισοδύναμη θερμοκρασία.

            Η ισχύς θερμικού θορύβου ανά μονάδα εύρους ζώνης συχνοτήτων που είναι διαθέσιμη στους ακροδέκτες μιας αντίστασης R η οποία βρίσκεται σε θερμοκρασία T, δίνεται από τη σχέση:

                                                 (5.18)

όπου k είναι η σταθερά του Boltzmann και T η απόλυτη θερμοκρασία.

            Για μια πλήρως προσαρμοσμένη κεραία η οποία δεν παρουσιάζει ωμικές απώλειες, η ισχύς θορύβου ανά μονάδα εύρους ζώνης που μεταφέρεται στο φορτίο είναι:

                                                      (5.19)

όπου Ta είναι η θερμοκρασία της κεραίας ή θερμοκρασία της αντίστασης ακτινοβολίας της κεραίας, που προσδιορίζεται από τη θερμοκρασία του χώρου ή αντικειμένου προς το οποίο η κεραία είναι προσανατολισμένη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 6ο: ΔΙΑΔΟΣΗ ΣΤΟΝ ΓΗΙΝΟ ΧΩΡΟ

 

 

6.1       Εισαγωγή

Η διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στον πραγματικό χώρο είναι διαφορετική από αυτήν στον ελεύθερο χώρο. Αυτό οφείλεται στην παρουσία της γήινης επιφάνειας και του σφαιρικού της σχήματος, στην ανομοιογένεια των χαρακτηριστικών της ατμόσφαιρας καθώς και στην παρουσία μιας ιονισμένης περιοχής (ιονόσφαιρα) που εκτείνεται από μερικές δεκάδες μέχρι μερικές εκατοντάδες km υπεράνω της γης. Επομένως η μετάδοση από την κεραία εκπομπής προς την κεραία λήψεως γίνεται με διάφορους τρόπους ή μηχανισμούς διαδόσεως. Αυτοί οι μηχανισμοί διαδόσεως παρουσιάζονται στο σχήμα 6.1.

 

 

Σχήμα 6.1: Μηχανισμοί διαδόσεως στον πραγματικό χώρο.

 

Ο απλούστερος μηχανισμός διαδόσεως είναι η διάδοση στον ελεύθερο χώρο, όπου δεχόμαστε ότι οι ιδιότητές του είναι ομοιογενείς, ισοτροπικές, γραμμικές και χωρίς απώλειες (μπορούμε γενικά να θεωρήσουμε ότι ο ελεύθερος χώρος προσεγγίζει τον ατμοσφαιρικό χώρο). Στον ελεύθερο χώρο το κύμα διαδίδεται επί ευθείας γραμμής και συνεπώς μπορούμε να δεχθούμε ότι και στον ατμοσφαιρικό χώρο το κύμα μεταδίδεται επί ευθείας γραμμής. Έτσι, έχουμε ένα μηχανισμό διαδόσεως στον γήινο χώρο που ονομάζεται κατ’ ευθείαν κύμα (direct wave). Γενικά όμως το κατ’ ευθείαν κύμα όταν διέρχεται στην ατμόσφαιρα μπορεί να υποστεί διάθλαση (refraction), σκέδαση (scattering) (δηλαδή ανάκλαση προς κάθε κατεύθυνση) ή ακόμη και περιστροφή του επιπέδου πολώσεως. Ένας άλλος μηχανισμός διαδόσεως είναι η διάδοση δι’ ανακλάσεως επί του εδάφους (ground-reflected wave). To εύρος του ανακλώμενου κύματος προσδιορίζεται από τις ιδιότητες της γήινης επιφάνειας στο σημείο όπου πραγματοποιείται η ανάκλαση. Το κατευθείαν και το ανακλώμενο κύμα ονομάζονται κύματα χώρου (space waves). Ένας τρίτος μηχανισμός διαδόσεως είναι το κύμα επιφάνειας (surface wave) το οποίο ακολουθεί την πορεία (συνήθως ανώμαλη) του εδάφους. Αυτό συμβαίνει επειδή η επιφάνεια της γης δρα ως διαχωριστική επιφάνεια μεταξύ δύο μέσων διαφορετικής σταθεράς διαδόσεως, του εδάφους που θεωρείται επαρκώς αγώγιμο και της ατμόσφαιρας που θεωρείται απολύτως διηλεκτρική. Έτσι, δημιουργούνται συνθήκες κυματοδηγήσεως της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας, όπως συμβαίνει σε μια γραμμή μεταφοράς. Το κύμα επιφάνειας επιτρέπει τη διάδοση των ραδιοηλεκτρικών σημάτων συχνότητας LF και ΜF (μακρά και μεσαία κύματα), - τα οποία είναι συνήθως ραδιοφωνικά σήματα – έτσι ώστε τα φυσικά εμπόδια όπως όρη, λόφοι, κτίρια κλπ., να μην εμποδίζουν τη διάδοσή τους. Η εξασθένιση του κύματος επιφάνειας εξαρτάται άμεσα από τις σταθερές αγωγιμότητας και διηλεκτρικότητας του εδάφους κατά μήκος του οποίου οδεύει. Όταν οι κεραίες πομπού και δέκτη είναι τοποθετημένες επί του εδάφους, το κατευθείαν και το ανακλώμενο κύμα απαλείφονται μεταξύ τους και έτσι η μετάδοση των ραδιοηλεκτρικών κυμάτων οφείλεται αποκλειστικά στο κύμα επιφάνειας. Τα κύματα χώρου και τα κύματα επιφάνειας ονομάζονται κύματα εδάφους (ground waves).

H τροπόσφαιρα, δηλαδή η περιοχή της ατμόσφαιρας που εκτείνεται από την επιφάνεια της γης μέχρι ένα ύψος 10 km περίπου, προσφέρει ένα ακόμη μηχανισμό διαδόσεως ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων. Η τροπόσφαιρα μπορεί να θεωρηθεί ως μέσον γραμμικό, απολύτως διηλεκτρικό και μη ομοιογενές με ιδιότητες που καθορίζονται από τις μετεωρολογικές συνθήκες. Ο δείκτης διαθλάσεως της τροπόσφαιρας (refractive index)  (όπου εr= εαέραο) μειώνεται με το ύψος, στην αρχή γραμμικά και στη συνέχεια εκθετικά και επιπλέον παρουσιάζει τοπικές διακυμάνσεις. Οι μεταβολές αυτές έχουν ως αποτέλεσμα τη διάθλαση, δηλαδή την καμπύλωση των κυμάτων - γεγονός που συνεπάγεται τη ραδιοηλεκτρική επικοινωνία μεταξύ σημείων που βρίσκονται πέραν του γεωμετρικού ορίζοντα – και ακόμη σκέδαση καθώς και μερικές ή ολικές ανακλάσεις. Τα τελευταία αυτά φαινόμενα επιτρέπουν τη δυνατότητα πραγματοποιήσεως ζεύξεων μεγάλων αποστάσεων της τάξεως 800-1000 km. Στην κατώτερη τροπόσφαιρα οι μετεωρολογικές συνθήκες είναι τέτοιες, ώστε να παρουσιάζεται απότομη μείωση του δείκτη διαθλάσεως με το ύψος. Σχηματίζεται τότε ένα είδος κυματοδηγού που ονομάζεται τροποσφαιρικός κυματοδηγός (duct), που επιτρέπει τη διάδοση μέχρι 800 περίπου km από τον πομπό. Όλα τα αναφερθέντα κύματα, που φτάνουν στον δέκτη κατόπιν διαθλάσεως, σκεδάσεως ή ανακλάσεως στην τροπόσφαιρα ονομάζονται τροποσφαιρικά κύματα (tropospheric waves).

Τέλος, τα κύματα που φτάνουν στον δέκτη μετά από ανάκλαση ή σκέδαση στην ιονόσφαιρα ονομάζονται ουράνια κύματα (sky waves) ή ιονοσφαιρικά κύματα (ionospheric waves). H ιονόσφαιρα είναι εκείνη η περιοχή της ατμόσφαιρας που εκτείνεται από 80 μέχρι 600 km περίπου υπεράνω του εδάφους. Η ύπαρξη της ιονισμένης αυτής περιοχής οφείλεται στην ηλιακή δραστηριότητα. Μέσω της ιονόσφαιρας προκαλείται διάθλαση (ανάκλαση) των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, η οποία επιτρέπει τη διάδοση των βραχέων κυμάτων (3-30 ΜΗz) μεταξύ σημείων που βρίσκονται σε απόσταση μερικών χιλιάδων km. Έτσι, με μία μόνο ανάκλαση από την ιονόσφαιρα μπορεί να καλυφθεί μία απόσταση περίπου 4000 km. Εκτός από τη διάθλαση, η ιονόσφαιρα μπορεί να προκαλέσει και σκέδαση των κυμάτων η οποία οφείλεται στην παρουσία ζωνών ανώμαλου ιονισμού. Το φαινόμενο αυτό επιτρέπει τη διάδοση των υπερβραχέων κυμάτων (30-100 ΜΗz) για την πραγματοποίηση ζεύξεων της τάξεως των 2000 km.

Όλες οι συνεισφορές των κυμάτων που φτάνουν στον δέκτη μέσω των διαφόρων μηχανισμών που εξετάσαμε παραπάνω προστίθενται διανυσματικώς, δηλαδή σύμφωνα με τα σχετικά πλάτη τους και τις σχετικές φάσεις τους. Τα πλάτη εξαρτώνται από την κατευθυντικότητα της κεραίας, από τους δείκτες διαθλάσεως των διαφόρων περιοχών, από τους συντελεστές ανακλάσεως και από τον παράγοντα αποσβέσεως. Οι σχετικές φάσεις εξαρτώνται από τις διαθλαστικές και ανακλαστικές ιδιότητες του γήινου χώρου και από τις αποστάσεις των διαφόρων διαδρομών διαδόσεως από τον πομπό στον δέκτη. Οι συνεισφορές αυτές, ανάλογα με τις φάσεις των διαφόρων κυμάτων, μπορούν να ενισχύσουν ή να εξασθενίσουν το πεδίο στον δέκτη σχετικά με το πεδίο το οποίο θα ελαμβάνετο υπό συνθήκες διαδόσεως στον ελεύθερο χώρο. Αν λάβουμε ακόμη υπόψην το γεγονός ότι οι ατμοσφαιρικοί και ιονοσφαιρικοί παράγοντες μεταβάλλονται ημερησίως και με τις μετεωρολογικές συνθήκες, το πεδίο υφίσταται διαρκείς και μερικές φορές βαθιές διακυμάνσεις.

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η ατμόσφαιρα δρα ως ένα μέσο που προκαλεί εξασθένιση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων λόγω απορροφήσεως ενέργειας. Η εξασθένιση αυτή δεν είναι ίδια για όλες τις συχνότητες αλλά παρουσιάζει επιλεκτικότητα.

Με βάση τα παραπάνω και όσον αφορά τον τρόπο διαδόσεως των διαφόρων συχνοτήτων, μπορούμε να συνοψίσουμε τα ακόλουθα. Για μικρές αποστάσεις από τον πομπό, της τάξεως των 100-200 km ανάλογα με τη συχνότητα, κύματα όλων των συχνοτήτων  μπορούν να  μεταδοθούν ως κύματα επιφάνειας. Κύματα συχνότητας μεταξύ 30 ΜHz και περίπου 30 GHz, μεταδίδονται ως τροποσφαιρικά κύματα. Κύματα συχνοτήτων κάτω των 30 ΜΗz (VLF, LF, MF, HF) διαδίδονται ως ιονοσφαιρικά κύματα. Μέσω της ιονόσφαιρας μεταδίδονται επίσης και τα υπερβραχέα κύματα (VHF), με το μηχανισμό της ιονοσφαιρικής σκεδάσεως. Τέλος, όλα τα κύματα συχνότητας μεγαλύτερης των 30 ΜΗz, διαδίδονται ως κατευθείαν κύματα.

 

 

6.2       Kύμα εδάφους

Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, το κύμα εδάφους αποτελείται από το κύμα επιφάνειας και από το κύμα χώρου, το οποίο αποτελείται από το κατευθείαν κύμα και από το υπό του εδάφους ανακλώμενο κύμα. Σύμφωνα με τον Bullington το ηλεκτρικό πεδίο που οφείλεται στο κύμα εδάφους δίνεται από τη σχέση:

                                        (6.1)

όπου ο πρώτος όρος αφορά το κατ’ ευθείαν κύμα, ο δεύτερος το ανακλώμενο κύμα και ο τρίτος το κύμα επιφάνειας. Στην παραπάνω εξίσωση, Εο είναι η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στον ελεύθερο χώρο, R είναι ο συντελεστής ανακλάσεως του εδάφους, Α είναι ο συντελεστής αποσβέσεως του κύματος επιφάνειας και Δ η διαφορά φάσεως, η οποία οφείλεται στη διαφορά διαδρομής μεταξύ του ανακλώμενου και του κατ’ ευθείαν κύματος.

Όταν οι κεραίες εκπομπής και λήψεως είναι τοποθετημένες ή μπορούν να θεωρηθούν τοποθετημένες (l<<λ) επί της επιφάνειας του εδάφους, η γωνία προσπτώσεως ψ του προσπίπτοντος ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι ίση με μηδέν. Τότε ο συντελεστής ανακλάσεως R ισούται με –1 και το κατευθείαν κύμα με το ανακλώμενο κύμα απαλείφονται μεταξύ τους στην εξίσ. (6.1). Στην περίπτωση αυτή, η μετάδοση του κύματος οφείλεται αποκλειστικά στο κύμα επιφάνειας. Αυτό συμβαίνει π.χ. με τη λήψη ραδιοφωνικών εκπομπών στη διάρκεια της ημέρας. Στις υψηλές (3-30ΜΗz) και λίαν υψηλές (30-300 ΜΗz) συχνότητες, το μήκος κύματος είναι σχετικά μικρό και έτσι είναι δυνατή, οικονομικώς και τεχνικώς , η ανύψωση των κεραιών υπεράνω του εδάφους σε ύψος ίσο ή και μεγαλύτερο του λ/4. Τότε το κύμα χώρου είναι διάφορο του μηδενός και το πεδίο στην κεραία λήψεως είναι το διανυσματικό άθροισμα του κύματος χώρου και του κύματος επιφάνειας.

 

 

6.3       Kύμα χώρου

Όταν οι κεραίες εκπομπής και λήψεως που βρίσκονται σε οπτική επαφή είναι ανυψωμένες τουλάχιστον πάνω ένα μήκος κύματος από το έδαφος, ο συντελεστής Α στην εξίσωση (6.1) μπορεί να θεωρηθεί αμελητέος και το σήμα λήψεως είναι το διανυσματικό άθροισμα του κατ΄ ευθείαν και του ανακλώμενου κύματος (σχήμα 6.2).

 

 

Σχήμα 6.2: Σχηματική παράσταση του κατ’ ευθείαν και του ανακλώμενου κύματος.

 

 

Το ανακλώμενο κύμα εξαρτάται από τον συντελεστή ανακλάσεως R, και τη διαφορά φάσεως Δ η οποία οφείλεται στην διαφορά διαδρομής του ανακλώμενου και του κατ’ ευθείαν κύματος. Η διαφορά φάσεως Δ δίνεται από την ακόλουθη σχέση:

                             (6.2)

Όταν για την απόσταση d μεταξύ των κεραιών ισχύει d>5(h1+ h2), τότε η γωνία Δ δίνεται προσεγγιστικά από τη σχέση:

                                                              (6.3)

            Όσον αφορά τον συντελεστή ανακλάσεως του εδάφους R, δεχόμαστε αρχικά ότι η επιφάνεια του εδάφους είναι λεία και επίπεδη και επίσης ότι το έδαφος έχει πεπερασμένη αγωγιμότητα σ και διηλεκτρική σταθερά ε. Στην πραγματικότητα η διηλεκτρική σταθερά είναι μιγαδική και δίνεται από τη σχέση:

                                                                                                                    (6.4)

Δηλαδή ένα μερικώς αγώγιμο διηλεκτρικό μέσον μπορεί να θεωρηθεί σαν ένα διηλεκτρικό μέσον με μιγαδική διηλεκτρική σταθερά ε΄. Στο σχήμα 6.2 το μέσον (1) είναι η ατμόσφαιρα με διηλεκτρική σταθερά ε1= εο και το μέσον (2) είναι η γη με διηλεκτρική σταθερά ε2=ε΄= εr εο-jχ εο όπου χ=σ/ω εο. Η γωνία προσπτώσεως ψ (σχήμα 6.2) δίνεται από τη σχέση:

                                                       (6.5)

και στις περισσότερες πρακτικές εφαρμογές ισχύει tanψ=ψ, οπότε η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

                                                                                                                                    (6.6)

Με βάση τα παραπάνω και τις εξισώσεις (3.18) και (3.21), αποδεικνύεται ότι ο συντελεστής ανακλάσεως επιπέδου κύματος οριζόντιας πολώσεως προσπίπτοντος επί του εδάφους δίνεται ως εξής:

                                     (6.7)

ενώ ο αντίστοιχος συντελεστής κατακόρυφης πολώσεως είναι:

                                  (6.8)

Aπό τις παραπάνω εξισώσεις προκύπτει ότι οι συντελεστές ανακλάσεως είναι μιγαδικοί και συνεπώς το ανακλώμενο κύμα θα διαφέρει σε εύρος και φάση από το προσπίπτον κύμα. Στα σχήματα 6.3 και 6.4 παριστάνεται η μεταβολή των συντελεστών ανακλάσεως συναρτήσει της γωνίας προσπτώσεως ψ για «καλή (αγώγιμη) γη», η οποία χαρακτηρίζεται από σχετική διηλεκτρική σταθερά εr=15 και από μια ειδική αγωγιμότητα σ=12·10-3 Siemens/m. Στο σχήμα 6.5 παρουσιάζονται αντίστοιχες καμπύλες για την περίπτωση διαδόσεως υπεράνω θαλάσσιου ύδατος. Οι χαρακτηριστικές του θαλάσσιου ύδατος είναι εr=80 και σ=4 Siemens/m.

 

 

Σχήμα 6.3: Πλάτος  (α)  και  φάση  (β)  του  συντελεστή  ανακλάσεως  για  «καλή»  γη  και

      οριζόντια πόλωση.

 

 

 

 

Σχήμα 6.4: Πλάτος  (α)  και  φάση  (β)  του  συντελεστή  ανακλάσεως  για  «καλή»  γη  και

         κατακόρυφη πόλωση.

 

Σχήμα 6.5: Πλάτος (α) και φάση (β) των συντελεστών ανακλάσεως για θαλάσσια επιφάνεια.

            Από τα παραπάνω σχήματα προκύπτει ότι όταν η γωνία προσπτώσεως είναι μικρή, ψ@0, τότε Ro=-1 και Rκ=-1, δηλαδή το ανακλώμενο κύμα έχει το ίδιο εύρος με το προσπίπτον αλλά παρουσιάζουν μεταξύ τους διαφορά φάσεως 180°. Αυτό συμβαίνει για όλες τις συχνότητες και όλες τις ειδικές αγωγιμότητες των διαφόρων τύπων εδάφους. Ακόμη, από τα σχήματα 6.3 και 6.5 προκύπτει ότι για το προσπίπτον κύμα οριζόντιας πολώσεως η φάση του ανακλώμενου κύματος διαφέρει από εκείνη του προσπίπτοντος κατά 180° περίπου για όλες τις τιμές της γωνίας προσπτώσεως ψ. Αυξανομένης της ψ το εύρος του Ro μεταβάλλεται, χωρίς όμως να παρουσιάζει μεγάλες μεταβολές. Η μεταβολή είναι τόσο μεγαλύτερη όσο υψηλότερη είναι η συχνότητα και όσο μικρότερη είναι η αγωγιμότητα [σχήματα (6.3α) και (6.5α)].

            Στην περίπτωση κατακόρυφης πολώσεως (σχήματα 6.4 και 6.5), προκύπτει ότι όσο αυξάνει η γωνία ψ, τόσο το εύρος όσο και η φάση του ανακλώμενου κύματος μειώνονται ταχέως. Το εύρος του συντελεστή ανακλάσεως Rκ διέρχεται από ένα ελάχιστο, όταν η φάση του παίρνει την τιμή -90°. Η αντίστοιχη γωνία προσπτώσεως ψ, ονομάζεται γωνία ψευδο-Brewster, σε αναλογία με την περίπτωση τέλειων διηλεκτρικών. Συνεπώς όταν η γωνία προσπτώσεως είναι ίση με τη γωνία Brewster ή ψευδο-Brewster, το ανακλώμενο κύμα είναι πολύ μικρό. Η ιδιότητα αυτή χρησιμοποιείται στην πράξη για να αποφύγουμε ανεπιθύμητες ανακλάσεις. Για μεγαλύτερες τιμές της γωνίας ψ το εύρος αυξάνει και η φάση τείνει στο μηδέν.

            Αν στην εξίσωση (6.1) θεωρήσουμε ότι η γωνία ψ είναι μικρή (ψ@0), τότε R@ -1 και συνεπώς προκύπτει η σχέση:

             (6.9)

Στην πράξη, η γωνία Δ είναι μικρή, έτσι ώστε cosΔ@1 και sinΔ@Δ και λαμβάνοντας υπόψην την εξίσωση (6.3), η παραπάνω εξίσωση γίνεται:

                                                                                                     (6.10)

όπου Εο είναι η μέγιστη τιμή του ηλεκτρικού πεδίου στον ελεύθερο χώρο. Από την εξίσωση (4.6) και σε απόσταση d από την κεραία εκπομπής και με βάση την εξίσωση (3.15α) θα έχουμε:

                                   (6.11)

και συνεπώς το ηλεκτρικό πεδίο σε V/m θα είναι:

                                                                (6.12)

Επομένως το συνολικό ηλεκτρικό πεδίο της εξίσωσης (6.10) θα είναι:

        V/m                                     (6.13)

Στην παραπάνω ανάλυση το έδαφος θεωρήθηκε λείο. Στην πραγματικότητα το έδαφος είναι ανώμαλο με αποτέλεσμα το ανακλώμενο κύμα να υφίσταται σκέδαση και να μειώνεται σε εύρος ως προς το ανακλώμενο κύμα από λεία επιφάνεια. Ως μέτρο της ανωμαλίας του εδάφους, μπορούμε να θεωρήσουμε τη διαφορά φάσεως που θα προκύψει από τη διαφορά διαδρομής λόγω ανώμαλης ή λείας επιφάνειας:

                                                       (6.14)

όπου D είναι η τυπική απόκλιση των ανωμαλιών του εδάφους ως προς το μέσο ύψος της γήινης επιφάνειας, ψ είναι η γωνία προσπτώσεως και λ το μήκος κύματος.

 

 

6.4       Κύμα επιφάνειας

Όταν τα ύψη των κεραιών είναι μικρά ως προς το μήκος κύματος, το πεδίο στην κεραία λήψεως είναι συνήθως μεγαλύτερο με κατακόρυφη πόλωση απ’ ότι με οριζόντια. Αυτή είναι συνήθως η περίπτωση με τα μακρά και μεσαία κύματα αλλά όχι με τα υπερβραχέα κύματα. Το κύμα επιφανείας παριστάνεται στο σχήμα 6.6. Στην περίπτωση αυτή, ο όρος που δίνει τη συνεισφορά του κύματος επιφανείας στην εξίσωση (6.1) θα πρέπει να ληφθεί υπόψη. Αυτό συμβαίνει επειδή το έδαφος δεν είναι τέλειος ανακλαστήρας και επομένως το πεδίο πρέπει να πολλαπλασιαστεί επί ένα συμπληρωματικό συντελεστή αποσβέσεως Α.

 

Σχήμα 6.6: Σχηματική παράσταση του κύματος επιφάνειας.

Η απόσβεση (ή εξασθένιση) του πεδίου οφείλεται στην απορρόφηση ενέργειας από το έδαφος. Ένα μέρος της ενέργειας μεταδίδεται εντός του εδάφους και προκαλεί ηλεκτρικά ρεύματα, τα οποία διαφέρουν από εκείνα που θα είχαν δημιουργηθεί στην ιδανική περίπτωση μιας τέλειας επιφάνειας ανακλάσεως. Το κύμα επιφάνειας ορίζεται ως το κατακόρυφο ηλεκτρικό πεδίο για κατακόρυφη πόλωση ή το οριζόντιο ηλεκτρικό πεδίο για οριζόντια πόλωση, το οποίο συσχετίζεται με τις συνιστώσες των ρευμάτων εδάφους που δημιουργούνται λόγω της μη τέλειας ανακλάσεως.

            H παράμετρος Α στην εξίσωση (6.1) είναι ο συντελεστής αποσβέσεως του κύματος επιφάνειας για επίπεδη γη και κεραίες επί της γήινης επιφάνειας και εξαρτάται από την απόσταση, τη συχνότητα, τις σταθερές εδάφους και τον τύπο της πολώσεως. Επίσης λαμβάνει τιμές μικρότερες ή ίσες από τη μονάδα. Κατά προσέγγιση, δίνεται από την ακόλουθη απλή έκφραση:

                                                                                               (6.15)

όπου  για κατακόρυφη πόλωση ή για οριζόντια πόλωση και ε = εr -j60λσ, με  εr  τη σχετική διηλεκτρική σταθερά του εδάφους, σ την ειδική αγωγιμότητα, λ το μήκος κύματος σε m και ψ είναι η γωνία προσπτώσεως μετρούμενη από την επιφάνεια του εδάφους και η οποία είναι ίση με μηδέν για κεραίες τοποθετημένες επί της επιφάνειας του εδάφους. Συνήθως ο συντελεστής αποσβέσεως Α δίνεται από καμπύλες οι οποίες είναι συναρτήσεις δύο παραμέτρων, της αριθμητικής αποστάσεως p και της φασικής σταθεράς b, που εξαρτώνται από τα χαρακτηριστικά του εδάφους. Για ψ@0, η φασική σταθερά b και η αριθμητική απόσταση p για κατακόρυφη πόλωση, δίνονται προσεγγιστικά από τις ακόλουθες σχέσεις:

,                                            (6.16)

Oι καμπύλες που δίνουν τον συντελεστή αποσβέσεως Α συναρτήσει της αριθμητικής αποστάσεως p και της φασικής σταθεράς b παριστάνονται στο σχήμα 6.7. Για πολύ μικρές τιμές της φασικής σταθεράς b (b<5°) ο συντελεστής αποσβέσεως Α, δίνεται από την ακόλουθη εμπειρική σχέση, ενώ για όλες τις τιμές της φασικής σταθεράς b δίνεται από την εμπειρική σχέση .

 

Σχήμα 6.7: Θεωρητικές καμπύλες του συντελεστή αποσβέσεως Α.

 

Όπως προκύπτει από το παραπάνω σχήμα για p<1, ο συντελεστής αποσβέσεως είναι Α@1,ενώ για p>10 είναι ανάλογος του 1/d. Eπίσης αποδεικνύεται ότι για χαμηλές συχνότητες ή για έδαφος υψηλής αγωγιμότητος η p είναι ανάλογη του f 2d/σ, ενώ για υψηλές συχνότητες ή χαμηλές αγωγιμότητες η p είναι ανάλογη του fd/(εr+1). Aκόμη πρέπει να σημειωθεί ότι το ίδιο έδαφος που συμπεριφέρεται σαν αγωγός σε χαμηλές συχνότητες, συμπεριφέρεται ως διηλεκτρικό με χαμηλές απώλειες σε πολύ υψηλές συχνότητες.

 

 

6.5       Σφαιρική γη - Συντελεστής αποκλίσεως

Στη μέχρι τώρα μελέτη διαδόσεως του κύματος εδάφους, θεωρήσαμε ότι η γη είναι επίπεδη. Η υπόθεση αυτή δίνει ικανοποιητικά αποτελέσματα για το ηλεκτρομαγνητικό πεδίο σε μικρές αποστάσεις που καθορίζονται από τη σχέση d=80f -1/3, όπου f είναι σε MHz. Σε μεγαλύτερες αποστάσεις όμως, πρέπει να ληφθεί υπόψην ότι η γη είναι σφαιρική και όχι επίπεδη. Το γεγονός αυτό επηρεάζει τη διάδοση του κύματος εδάφους κατά διάφορους τρόπους και επομένως οι αναλυτικές σχέσεις που περιγράφηκαν μέχρι τώρα πρέπει να υποστούν κάποια διόρθωση.

Έτσι, αν λάβουμε υπόψην τη σφαιρικότητα της γης, το κύμα επιφάνειας δεν θα φτάνει στο σημείο λήψεως κατόπιν ευθύγραμμης διαδρομής αλλά δια περιθλάσεως περί τη γη ως και δια διαθλάσεως στα χαμηλά στρώματα της ατμόσφαιρας. Η απόσβεση του κύματος γίνεται γρήγορα αρκετά μεγάλη και προσεγγιστικά μπορεί να υπολογιστεί από τη σχέση:

                                                               (6.17)

όπου Α είναι σε dB/km και λ σε m.

            Όσον αφορά το κύμα χώρου (σχήμα 6.8) έχουμε τα εξής: το υπό του εδάφους ανακλώμενο κύμα ανακλάται τώρα από σφαιρική επιφάνεια με αποτέλεσμα η ανακλώμενη δέσμη να αποκλίνει περισσότερο από την αντίστοιχη δέσμη, η οποία θα ανακλάτο από επίπεδη επιφάνεια. Αυτό, έχει ως αποτέλεσμα το ανακλώμενο κύμα να φτάνει στο δέκτη εξασθενημένο ως προς την περίπτωση ανακλάσεως από επίπεδη γη. Η εξασθένιση αυτή μετριέται από τον συντελεστή αποκλίσεως D, ο οποίος είναι μικρότερος της μονάδας και δίνεται από τη σχέση:

                                                                                                         (6.18)

όπου a=6370 km είναι η ακτίνα της γης.

 

 

Σχήμα 6.8: Ανάκλαση από σφαιρική επιφάνεια.

 

 

Επιπλέον τα ύψη h1 και h2 των κεραιών εκπομπής και λήψεως υπεράνω του επιπέδου του εφαπτόμενου της γης στο σημείο ανακλάσεως, είναι μικρότερα των υψών των κεραιών h1 και h2 από την επιφάνεια της γης και προκύπτουν οι ακόλουθες σχέσεις για τα διορθωμένα ύψη:

                                        (6.19)

Aν στις παραπάνω εξισώσεις αντικαταστήσουμε την ακτίνα της γης a=6370 km και τα ύψη εκφρασθούν σε m, ενώ οι αποστάσεις από το σημείο ανακλάσεως d1 και d2 σε km, τότε προκύπτουν οι παρακάτω σχέσεις:

                                                                   (6.20)

            Από τα παραπάνω προκύπτει ότι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν για σφαιρική γη οι σχέσεις που ισχύουν για επίπεδη γη, αν τα πραγματικά ύψη των κεραιών h1 και h2 αντικατασταθούν από τα διορθωμένα ύψη h1 και h2 που δίνονται από τις εξισώσεις (6.19) και (6.20) και ο συντελεστής ανακλάσεως R της εξίσωσης (6.1) αντικατασταθεί από το γινόμενο RD, όπου ο συντελεστής αποκλίσεως D δίνεται από την (6.18), στην οποία στη θέση των υψών h1 και h2 θα τεθούν τα ύψη h1 και h2 αντίστοιχα:

                                            (6.21)

 

 

6.6       Συνθήκη οπτικής επαφής

Ας υποθέσουμε αρχικά ότι η επιφάνεια της γης είναι τέλεια σφαιρική και λεία και ότι η ατμόσφαιρα είναι ομοιογενής με δείκτη διαθλάσεως ίσο με εκείνον το κενού. Για να βρίσκονται δύο απομακρυσμένα σημεία σε οπτική επαφή, θα πρέπει να είναι ανυψωμένα υπεράνω του εδάφους (σχήμα 6.9), όπου δείχνεται η οριακή συνθήκη οπτικής επαφής. Τα ελάχιστα ύψη των κεραιών υπεράνω του εδάφους, ώστε να εξασφαλιστεί η οπτική επαφή, δίνονται από τις σχέσεις:

,                                       (6.22)

και οι αποστάσεις d1 και d2 από τις σχέσεις:

                                                ,                                                  (6.23)

Eπομένως, για κεραίες τοποθετημένες σε ύψη h1 και h2, η μέγιστη απόσταση ζεύξεως οπτικής επαφής είναι:

                                        (6.24)

 

 

Σχήμα 6.9: Οριακή συνθήκη οπτικής επαφής.

 

 

Αντικαθιστώντας την αριθμητική τιμή της ακτίνας της γης α στην παραπάνω εξίσωση, προκύπτει η ακόλουθη σχέση για την απόσταση d σε km και τα ύψη των κεραιών h1 και h2 σε m:

                                             (6.25)

            Από το σχήμα 6.9 προκύπτει ότι υπό συνθήκες οριακής οπτικής επαφής, ένα μέρος της ακτινοβολούμενης ενέργειας από την κεραία εκπομπής εμποδίζεται από την επιφάνεια της γης. Η οπτική επαφή είναι εξασφαλισμένη μόνον όταν το μέγιστο μέρος της μεταδιδόμενης ενέργειας φτάνει στην κεραία λήψεως. Δεχόμαστε ότι αυτό συμβαίνει, όταν είναι ελεύθερο από εμπόδια ένα στερεό ελλειψοειδές εκ περιστροφής, το οποίο ονομάζεται ελλειψοειδές του Fresnel (σχήμα 6.10) και το οποίο ορίζεται ως ο τόπος των σημείων P, για τα οποία ισχύει PA+PB= d1+d2+λ/2.

 

Σχήμα 6.10: Ελλειψοειδές του Fresnel που εξασφαλίζει την οπτική επαφή.

 

 

            Η τομή του ελλειψοειδούς του Fresnel με το επίπεδο που είναι κάθετο στην ευθεία ΑΒ, ονομάζεται πρώτη ζώνη του Fresnel και η ακτίνα του r δίνεται από τη σχέση:

                                                        (6.26)

η οποία μετατρέπεται στην:

                                                                                                                  (6.27)

όπου οι αποστάσεις d1, d2 και d είναι σε km, η συχνότητα f σε GHz και η ακτίνα r σε m. H r λαμβάνει τη μέγιστη τιμή της στο κέντρο του ελλειψοειδούς όπου d1=d2=d/2:

                                                               (6.28)

H θεώρηση του ελλειψοειδούς του Fresnel έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση της αποστάσεως οπτικής ζεύξεως d που δίνεται από τις (6.24) και (6.25). Η απόσταση d μπορεί να μειωθεί ακόμη περισσότερο, αν υπάρχουν προεξοχές του εδάφους όπως υψώματα, λόφοι, δάση, κτίρια κλπ. Η επαλήθευση της οπτικής επαφής πραγματοποιείται σχεδιάζοντας το ελλειψοειδές του Fresnel το οποίο πρέπει να είναι ελεύθερο από εμπόδια.

            Όταν η οπτική επαφή είναι πλήρως εξασφαλισμένη ή όταν ένα μικρό μέρος της πρώτης ζώνης του Fresnel παρεμποδίζεται, η ολική απόσβεση μπορεί να υπολογισθεί λαμβάνοντας υπόψην το κατ’ ευθείαν κύμα μεταξύ πομπού και δέκτη, του οποίου η απόσβεση δίνεται από την (5.7), και το υπό του εδάφους ανακλώμενο κύμα, το οποίο υπολογίζεται με τα όσα αναπτύχθηκαν στις προηγούμενες παραγράφους.

 

 

6.7       Eπίδραση εμποδίων στη διάδοση - Ζεύξη δια περιθλάσεως

Στην παράγραφο αυτή θα εξετάσουμε τον προσδιορισμό του πεδίου στον δέκτη, όταν υπάρχει εμπόδιο στη διαδρομή του κύματος. Όταν ένα ηλεκτρομαγνητικό κύμα προσπίπτει επί ενός αιχμηρού εμποδίου (σχήματα 6.11 και 6.12), το πεδίο πέραν του εμποδίου είναι ασθενέστερο του πεδίου που θα είχαμε απ’ ότι για διάδοση στον ελεύθερο χώρο αλλά δεν είναι μηδέν. Αυτό συμβαίνει, επειδή σύμφωνα με την αρχή του Huyghens, η περιοχή του χώρου υπεράνω του εμποδίου δρα σαν μια δευτερεύουσα πηγή διαχύσεως της ακτινοβολίας η οποία ακτινοβολεί ενέργεια σε σημεία που βρίσκονται υπό σκιάν ως προς τις κατ’ ευθείαν ακτίνες.

 

 

Σχήμα 6.11: Διάδοση  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  παρουσία  αιχμηρού  εμποδίου  με

         προεξοχή  hο αρνητική.

 

 

 

 

Σχήμα 6.12: Διάδοση  ηλεκτρομαγνητικών  κυμάτων  παρουσία  αιχμηρού  εμποδίου  με

         προεξοχή  hο θετική.

 

 

 

Με βάση την αρχή του Huyghens, το ηλεκτρικό πεδίο Ε στο σημείο Β, το οποίο παράγεται δια περιθλάσεως από την πηγή που βρίσκεται στο σημείο Α, δίνεται από τον λόγο του πεδίου Εο το οποίο θα υπήρχε στο σημείο Β υπό συνθήκες διαδόσεως ελευθέρου χώρου, δια ενός συντελεστή αποσβέσεως ο οποίος είναι συνάρτηση του λόγου ho/r όπου ho είναι η προεξοχή του αιχμηρού εμποδίου ως προς την ευθεία ΑΒ (κατευθείαν ακτίνα) και r είναι η ακτίνα της πρώτης ζώνης Fresnel στην περιοχή του εμποδίου.

Από τα σχήματα 6.11 και 6.12, παρατηρούμε δύο περιπτώσεις διαδόσεως παρουσία αιχμηρού εμποδίου. Στο σχήμα 6.11 το εμπόδιο τέμνει την κατευθείαν ακτίνα ΑΒ, οπότε η προεξοχή λαμβάνεται αρνητική, ενώ στο σχήμα 6.12 το εμπόδιο δεν τέμνει την κατευθείαν ακτίνα αλλά εισχωρεί στο ελλειψοειδές του Fresnel και η προεξοχή λαμβάνεται θετική. Στη δεύτερη περίπτωση η παρουσία του εμποδίου μπορεί να οδηγήσει ακόμη και σε ενίσχυση του πεδίου, που ονομάζεται κέρδος πεδίου από εμπόδιο της τάξεως περίπου 1,18 ή 1,4 dB. Αντίθετα στην πρώτη περίπτωση, το πεδίο είναι πάντοτε εξασθενημένο. Για ho=0, o συντελεστής αποσβέσεως είναι ίσος με 2, αφού το εμπόδιο παρακωλύει ακριβώς τον μισό χώρο.

Η απόσβεση Αd σε dB του πεδίου, που οφείλεται στην παρουσία αιχμηρού εμποδίου, δίνεται στο σχήμα 6.13 και ονομάζεται συμπληρωματική ως προς τον ελεύθερο χώρο εξασθένιση λόγω περιθλάσεως. Όπως προκύπτει από το σχήμα 6.13 η εξασθένιση αυτή αυξάνει αυξανομένου του λόγου ho/r. Δεδομένου ότι η ακτίνα του ελλειψοειδούς του Fresnel μειώνεται με την αύξηση της συχνότητας [εξίσ. (6.27)], η απόσβεση Αd αυξάνει αυξανομένης της συχνότητας. Αυτό σημαίνει ότι παρουσία εμποδίου μεταδίδονται δια περιθλάσεως κύματα μεγαλύτερου μήκους κύματος λ.

Το πρόβλημα που εξετάσαμε είναι ανάλογο εκείνου που συναντάμε στην πράξη, όταν το εμπόδιο είναι ένας λόφος ή ένα κτίριο, για τα οποία δεχόμαστε ότι το βάθος τους είναι αμελητέο ως προς την απόσταση της ζεύξεως. Δηλαδή, σαν αιχμηρό εμπόδιο (knife-edge) λαμβάνεται ένα οξύ αντικείμενο, μικρού βάθους, το οποίο είναι αδιαφανές στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα. Συνεπώς μια λεία σφαιρική γη δεν μπορεί να θεωρηθεί αιχμηρό εμπόδιο (σχήμα 6.14). Στην περίπτωση αυτή η απόσβεση λόγω περιθλάσεως είναι μεγαλύτερη από την απόσβεση του πεδίου στην περίπτωση αιχμηρού εμποδίου και είναι συνάρτηση της αποστάσεως εκτός ορατότητος do, η οποία καθορίζεται από τα εφαπτομενικά σημεία των εφαπτομένων στην επιφάνεια τη γης από τις κεραίες εκπομπής και λήψεως (σχήμα 6.14).

H συμπληρωματική απόσβεση λόγω περιθλάσεως Αd ως προς την απόσβεση στον ελεύθερο χώρο, δίνεται σε dB από την προσεγγιστική σχέση:

                                     (6.29)

όπου do είναι σε km, a=6370 km και λ σε m. Aπό την παραπάνω εξίσωση συνάγεται ότι η συμπληρωματική απόσβεση λόγω λείας, σφαιρικής γης, αυξάνει αυξανομένης της συχνότητας. Αυτό οδηγεί στο να χρησιμοποιούνται, σε ζεύξεις δια περιθλάσεως, όπως π.χ. ζεύξης μεγάλης αποστάσεως υπεράνω θαλάσσης στις οποίες δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση ενδιάμεσων σταθμών, οι μικρότερες συχνότητες της περιοχής των υπερβραχέων κυμάτων, δηλαδή από 40 μέχρι 100 ΜΗz περίπου.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχήμα 6.13: Συμπληρωματική απόσβεση σε dB ως προς τη διάδοση στον ελεύθερο χώρο.

           

 

 

 

 

Σχήμα 6.14: Διάδοση παρουσία εμποδίου που συνίσταται από μέρος της λείας, σφαιρικής

         επιφάνειας της γης.

 

 

6.8       Αποφυγή εμποδίων – Χρήση συστημάτων back-to-back και παθητικού κατόπτρου

Σε πολλές περιπτώσεις ραδιοζεύξεων είναι αναγκαίο να διατηρείται η οπτική επαφή ακόμη και όταν υπάρχουν εμπόδια στη διάδοση. Για το σκοπό αυτό χρησιμοποιούνται στην πράξη δύο τεχνικές για την αποφυγή του εμποδίου και τη διατήρηση της οπτικής επαφής.

      Στην πρώτη περίπτωση, τοποθετούνται στην κορυφή του εμποδίου δύο κεραίες από τις οποίες η μία «βλέπει» την κεραία του πομπού και η άλλη την κεραία του δέκτη (σύστημα back-to-back, σχήμα 6.15). Στην περίπτωση αυτή, η συμπληρωματική απόσβεση ως προς τον ελεύθερο χώρο, είναι συνάρτηση του μήκους του κυματοδηγού που συνδέει τις δύο κεραίες back-to-back. Μια ενδεικτική τιμή αυτής της απόσβεσης για τις περισσότερες πρακτικές περιπτώσεις είναι το 1 dB. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα back-to-back χρησιμοποιείται, όταν η γωνία μεταξύ πομπού και δέκτη που σχηματίζεται λόγω του εμποδίου είναι μεγαλύτερη από 120ο.

 

Σχήμα 6.15: Χρήση συστήματος κεραιών back to back.

Στη δεύτερη περίπτωση, τοποθετείται στην κορυφή του εμποδίου ένα παθητικό κάτοπτρο το οποίο είναι μία επίπεδη μεταλλική επιφάνεια που αντανακλά πλήρως την ηλεκτρομαγνητική δέσμη προς την κατεύθυνση της κεραίας του δέκτη (σχήμα 6.16).

 

 

Σχήμα 6.16: Χρήση συστήματος παθητικού κατόπτρου (passive reflector),

 

 

H συμπληρωματική απόσβεση λόγω εξασθένισης του παθητικού κατόπτρου δίνεται από την εξίσωση:

                                              (6,30)

όπου  η εξασθένιση λόγω παθητικού κατόπτρου σε dB, D1, D2 οι αποστάσεις σε km του παθητικού κατόπτρου από την κεραία του πομπού και του δέκτη αντίστοιχα, f η συχνότητα λειτουργίας σε GHz, a είναι ο συντελεστής αποδόσεως του παθητικού κατόπτρου και S η επιφάνεια του παθητικού κατόπτρου σε m2. H γωνία θ παριστάνεται στο σχήμα 6.16. Πρέπει να σημειωθεί ότι το σύστημα του παθητικού κατόπτρου χρησιμοποιείται, όταν η γωνία θ μεταξύ πομπού και δέκτη που σχηματίζεται λόγω του εμποδίου είναι μικρότερη από 120ο, Επίσης το κόστος κατασκευής του συστήματος παθητικού κατόπτρου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των κεραιών back-to-back,

 

 

6.9       Τροποσφαιρική διάδοση

Η τροπόσφαιρα είναι η κατώτερη περιοχή της ατμόσφαιρας, η οποία εκτείνεται σε ύψος μέχρι 10 km περίπου. Η παράμετρος της τροπόσφαιρας που παίζει σημαντικό ρόλο στη διάδοση των ραδιοκυμάτων, είναι η μεταβολή συναρτήσει του ύψους της σχετικής υγρασίας, η οποία έχει διηλεκτρική σταθερά μεγαλύτερη από τη διηλεκτρική σταθερά του κενού. Συνεπώς, θα μεταβάλλεται με το ύψος ο δείκτης διαθλάσεως της τροπόσφαιρας και επομένως η φασική ταχύτητα του κύματος. Το αποτέλεσμα, είναι η λήψη του ραδιοηλεκτρικού σήματος δια διαφόρων μηχανισμών ακόμη και πέραν του γεωμετρικού ορίζοντα. Οι μηχανισμοί που μπορεί να ασκήσει η τροπόσφαιρα στα ηλεκτρομαγνητικά κύματα είναι διάθλαση, ανάκλαση και σκέδαση. Ανάκλαση, ολική ή μερική, λαμβάνει χώρα όταν η τροπόσφαιρα παρουσιάζει στρωμάτωση. Εξάλλου, τοπικές αυξομειώσεις της θερμοκρασίας και της υγρασίας, δημιουργούν ζώνες σκεδάσεως της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Το φαινόμενο αυτό επιτρέπει μόνιμη ζεύξη πέραν του γεωμετρικού ορίζοντα σε απόσταση 500-600 km από τον πομπό.

Η μείωση του δείκτη διαθλάσεως με το ύψος έχει σαν αποτέλεσμα την καμπύλωση των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων προς τα κάτω με ακτίνα καμπυλότητας γενικά μεγαλύτερη από την ακτίνα της γης. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την υλοποίηση ζεύξεων λόγω περιθλάσεως πέραν του οπτικού ορίζοντα, της τάξεως του 20-30% χωρίς απώλειες. Υπό ορισμένες συνθήκες όμως είναι δυνατόν ο δείκτης διαθλάσεως να παρουσιάζει αύξηση με το ύψος και συνεπώς παρουσιάζεται καμπύλωση των ακτίνων προς τα άνω με αποτέλεσμα την εξασθένιση του σήματος λήψεως.

 

 

6.10     Δείκτης διαθλάσεως της τροπόσφαιρας

Όπως αναφέρθηκε και στην προηγούμενη παράγραφο, η τροπόσφαιρα επιδρά στη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών μέσω του δείκτη διαθλάσεως, ο οποίος ορίζεται ως εξής:

                                                 (6.31)

όπου εαέρα είναι η διηλεκτρική σταθερά του αέρα, εο η διηλεκτρική σταθερά του κενού και εr η σχετική διηλεκτρική σταθερά της τροπόσφαιρας. Η εr της τροπόσφαιρας είναι μεγαλύτερη της μονάδας κοντά στην επιφάνεια της γης και μειώνεται με το ύψος, συνεπώς και ο δείκτης διαθλάσεως n ακολουθεί την ίδια μεταβολή, λαμβάνοντας κοντά στην επιφάνεια της γης την τιμή 1,00033. Επειδή οι μεταβολές της τιμής του n είναι μικρές, χρησιμοποιείται συνήθως η διαθλαστικότητα Ν=(n-1)106 που δίνεται από τη σχέση:

                  (6.32)

ή ακόμη από τη σχέση:

                                                               (6.33)

όπου p είναι η πίεση σε millibars, e η μερική πίεση του υδρατμού σε millibars και T η απόλυτη θερμοκρασία σε βαθμούς Kelvin. Aν s είναι η ειδική υγρασία, οριζόμενη σε γραμμάρια υδρατμού ανά kg μάζης αέρα, τότε ισχύει η σχέση:

                                          (6.34)

            H βαθμιαία μείωση του δείκτη διαθλάσεως με το ύψος για τη λεγόμενη πρότυπη ατμόσφαιρα (standard atmosphere), στην οποία η κατανομή της θερμοκρασίας και της υγρασίας με το ύψος είναι ομοιόμορφη, εκφράζεται από την εξής σχέση:

                                                          (km-1)                                  (6.35)

Oι μέσες τιμές των παραμέτρων που ορίζουν την πρότυπη ατμόσφαιρα είναι:

                        P=1013 mb                                         dp/dh=-0,121 mb/m

                        T=288oK (t=15oC)                              dT/dh=-0,0065 oK/m

                        e=10 mb                                              de/dh=-0,0033 mb/m

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η γραμμική σχέση που αντιστοιχεί στην πρότυπη ατμόσφαιρα δεν μπορεί να ληφθεί, ούτε προσεγγιστικά, ότι είναι εφαρμόσιμη σε όλο το ύψος της τροπόσφαιρας. Έτσι ορίζεται η βασική ατμόσφαιρα αναφοράς ως εξής:

                                                                                             (6.36)

όπου h είναι το ύψος σε km υπεράνω της στάθμης της θάλασσας. Στα πρώτα km η ατμόσφαιρα αναφοράς είναι σχεδόν ακριβώς ισοδύναμη με την πρότυπη ατμόσφαιρα.

 

 

6.11     Tροποσφαιρική διάθλαση

Ας θεωρήσουμε μία ατμόσφαιρα όπου ο δείκτης διαθλάσεως n μεταβάλλεται με το ύψος h. Οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες, οι οποίες σε μια ομοιογενή ατμόσφαιρα θα ήταν ευθύγραμμες, υφίστανται τώρα καμπύλωση. Αν υποθέσουμε ότι η ατμόσφαιρα αποτελείται από στρώματα ομοκεντρικά ακτίνας r1, r2, r3, με δείκτη διαθλάσεως n1, n2, n3, αντίστοιχα (σχήμα 6.17), τότε σύμφωνα με το νόμο του Snell θα ισχύει:

                                               (6.37)

 

 

Σχήμα 6.17: Διάθλαση κυμάτων σε ανομοιογενές μέσο.

 

 

Από το τρίγωνο ΟPQ και σύμφωνα με το θεώρημα του ημιτόνου, θα έχουμε:

                                                     (6.38)

Από τις εξισώσεις (6.37) και (6.38) προκύπτει ότι:

                                           (6.39)

και γενικότερα μπορούμε να γράψουμε:

                                               (6.40)

H εξίσωση (6.40) εκφράζει το νόμο του Bouguet ή νόμο της διαθλάσεως μέσω σφαιρικών στρωμάτων.

            Από το σχήμα 6.18 και βάσει του νόμου του Bouguet, αποδεικνύεται ότι η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς του ηλεκτρομαγνητικού κύματος δίνεται από τη σχέση:

                                                      (6.41)

 

 

Σχήμα 6.18: Γεωμετρική παράσταση για τον προσδιορισμό της καμπυλότητας της τροχιάς

         ηλεκτρομαγνητικού κύματος.

 

 

Aν θεωρήσουμε σχεδόν οριζόντια διάδοση τότε sinθ@1 και δεχόμενοι ότι n@1, η παραπάνω εξίσωση μετατρέπεται στην ακόλουθη:

                                                              (6.42)

Προκύπτει, λοιπόν, ότι η ακτίνα καμπυλότητας της τροχιάς των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων είναι αντιστρόφως ανάλογη της μεταβολής του δείκτη διαθλάσεως με το ύψος. Για την πρότυπη ατμόσφαιρα, από τις εξισώσεις (6.35) και (6.42) προκύπτει ρ@25,6×103 km=4a, όπου α=6370 km είναι η ακτίνα της γης.

            Μία ευθύγραμμη ηλεκτρομαγνητική ακτίνα παρουσιάζει καμπυλότητα ίση με –1/α ως προς την επιφάνεια της γης. Αν μετασχηματίσουμε τη γραμμή που παριστάνει τη σφαιρική επιφάνεια της γης σε μια ευθεία γραμμή, τότε οι τροχιές των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων μετασχηματίζονται σε τόξα κύκλου καμπυλότητας –1/α. Εάν οι τροχιές παρουσιάζουν ήδη καμπυλότητα 1/ρ=-dn/dh, τότε μετασχηματίζονται σε τόξα κύκλου καμπυλότητας:

                                                                                                                   (6.43)

Eάν, αντίθετα, είναι επιθυμητό να έχουμε τροχιές ευθύγραμμες αντί καμπυλόγραμμες, τότε θα χρησιμοποιηθεί προφανώς μια ισοδύναμη ακτίνα της γης αισ=Κα, η οποία θα λαμβάνει υπόψην την καμπυλότητα του κύματος. Δηλαδή κατ’ αναλογία με την εξίσωση (6.43), θα ισχύει η σχέση:

                                                                                                                      (6.44)

που σημαίνει ότι η καμπυλότητα της γης μειώνεται της καμπυλότητας 1/ρ των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων. Θεωρούμε δηλαδή ότι η διάδοση γίνεται σε ατμόσφαιρα ομοιογενή και ισοτροπική, όπου ο δείκτης διαθλάσεως είναι σταθερός και η γη έχει ακτίνα Κα. Για την πρότυπη ατμόσφαιρα, από τις εξισώσεις (6.44), (6.42) και (6.35) προκύπτει:

                                                                                                (6.45)

H παράμετρος Κ=αισ ονομάζεται τροποσφαιρικός δείκτης και παίρνει τιμές μεταξύ 0,5 και 5.

            Ο τροποποιημένος δείκτης διαθλάσεως (modified refractive index) ορίζεται από τη σχέση:

                                                                                                            (6.46)

Για την πρότυπη ατμόσφαιρα, ο δείκτης Μ αυξάνει κατά περίπου 12 μονάδες ανά 100 m ύψους και έχει την τιμή Μο@330 κοντά στην επιφάνεια της γης. Οι διάφορες συνθήκες της τροπόσφαιρας εκφράζονται από τις καμπύλες του δείκτη Μ. Στο σχήμα 6.19 απεικονίζονται χαρακτηριστικές καμπύλες του τροποποιημένου δείκτη διαθλάσεως Μ και στο σχήμα 6.20 δείχνονται οι αντίστοιχες τροχιές των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων ως προς την καμπυλότητα της γης.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Σχήμα 6.19: Χαρακτηριστικές καμπύλες του τροποποιημένου δείκτη διαθλάσεως.

 

 

 

 

Σχήμα 6.20: Tροχιές ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων που αντιστοιχούν στις συνθήκες του σχήματος

                     6.19.

 

 

Ευθύγραμμη καμπύλη Μ με θετική κλίση dM/dh=0,118 m-1 (Κ=4/3), αντιστοιχεί σε συνθήκες πρότυπης ατμόσφαιρας (Κ=4/3, σχήμα 6.20). Αυτό συμβαίνει όταν οι μετεωρολογικές συνθήκες προκαλούν ασθενείς μετακινήσεις αερίων μαζών με κάθετη συνιστώσα. Αν ο τροποποιημένος δείκτης διαθλάσεως Μ αυξάνει με το ύψος ταχύτερα απ’ ότι στην περίπτωση της πρότυπης ατμόσφαιρας, δηλαδή η κλίση της καμπύλης Μ(h) είναι μεγαλύτερη, τότε λέμε ότι επικρατούν υποπρότυπες συνθήκες (substandard). Στην περίπτωση αυτή dM/dh είναι μεγαλύτερο απ’ ότι στην πρότυπη ατμόσφαιρα και συνεπώς αισ και Κ ελαττώνονται. Στην οριακή περίπτωση της ομοιογενούς ατμόσφαιρας (dn/dh=0), dM/dh=0,157 m-1, ρ=¥ και Κ=1 που σημαίνει ότι η τροχιά των ακτίνων είναι ευθύγραμμη (σχήμα 6.20). Όταν 0<Κ<1, η καμπυλότητα 1/ρ είναι αρνητική και οι τροχιές των ακτίνων καμπυλώνονται προς τα άνω (σχήμα 6.20). Υποπρότυπες συνθήκες επικρατούν όταν παρουσιάζεται αύξηση της περιεκτικότητος σε υδρατμούς με το ύψος ή όταν ο αέρας θερμαίνεται υπερβολικά εξ επαφής με το έδαφος ή φτάνει ψυχρός αέρας σε ορισμένο ύψος της τροπόσφαιρας. Όταν ο δείκτης διαθλάσεως μειώνεται με το ύψος h ταχύτερα απ’ ότι στην περίπτωση της πρότυπης ατμόσφαιρας, η κλίση της καμπύλης Μ(h) μειώνεται και συνεπώς dM/dh<0,118 m-1. Υπό αυτές τις συνθήκες, η ισοδύναμη ακτίνα της γης αισ είναι μεγαλύτερη από αυτήν που αντιστοιχεί στην πρότυπη ατμόσφαιρα και Κ>4/3. Η ακτίνα καμπυλότητας ρ της τροχιάς του κύματος είναι μικρότερη της ακτίνας ρ της πρότυπης ατμόσφαιρας και συνεπώς οι τροχιές τείνουν να πλησιάσουν τη γη περισσότερο του κανονικού (σχήμα 6.20). Στην οριακή περίπτωση όπου Μ είναι σταθερό με το ύψος η κλίση της καμπύλης Μ(h) είναι άπειρη και η ισοδύναμη ακτίνα αισ είναι και αυτή άπειρη. Συνεπώς Κ=¥ και ρ=α, δηλαδή η τροχιά του κύματος είναι παράλληλη προς την επιφάνεια της γης (σχήμα 6.20). Οι τελευταίες δύο συνθήκες αντιστοιχούν στις λεγόμενες υπερπρότυπες συνθήκες (superstandard) και οφείλονται γενικά σε αύξηση της θερμοκρασίας με το ύψος ή σε μείωση των υδρατμών με το ύψος. Π.χ. κατά τη διάρκεια της νύχτας όταν, λόγω ισχυράς ψύξεως της επιφάνειας της γης, ο αέρας κοντά στο έδαφος λαμβάνει θερμοκρασίες χαμηλότερες από εκείνες των υπερκείμενων μαζών αέρα.

 

 

6.12     Ραδιοηλεκτρικός Ορίζοντας - Πολλαπλές Οδεύσεις

Όπως είδαμε στην προηγούμενη παράγραφο (σχήμα 6.19) η καμπύλη του δείκτη διαθλάσεως n συναρτήσει του ύψους h, μεταβάλλεται ανάλογα με τις μετεωρολογικές συνθήκες, γεγονός που σημαίνει ότι η ατμόσφαιρα είναι ένα μεταβαλλόμενο ανομοιογενές μέσον. Αν όμως αντικαταστήσουμε την πραγματική ακτίνα της γης με την ισοδύναμη ακτίνα Κα, η μεταβαλλόμενη ανομοιογενής ατμόσφαιρα μετατρέπεται σε μια ατμόσφαιρα ομοιογενή και ισοτροπική όπου ο δείκτης διαθλάσεως είναι σταθερός. Επομένως οι εξισώσεις που προσδιορίστηκαν στα προηγούμενα θεωρώντας την ατμόσφαιρα ομοιογενή και ισοτροπική, ισχύουν και για την ομοιογενή ατμόσφαιρα, αρκεί να αντικαταστήσουμε την ακτίνα της γης α με την ισοδύναμη ακτίνα Κα. Έτσι η εξίσωση (6.24) η οποία δίνει τη μέγιστη απόσταση ζεύξεως οπτικής επαφής μετατρέπεται στην ακόλουθη:

                                         (6.47)

και οι εξισώσεις (6.19) των διορθωμένων υψών h1 και h2 των κεραιών εκπομπής και λήψεως, στις εξής:

                                                      (6.48)                  

            Oι μετεωρολογικές συνθήκες που επικρατούν κατά το μεγαλύτερο ποσοστό του χρόνου είναι εκείνες της πρότυπης ατμόσφαιρας, πράγμα που σημαίνει ότι οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες ακολουθούν ικανοποιητικά την καμπυλότητα της γης και επομένως μπορούν να ξεπεράσουν τα εμπόδια τα οποία θα παρεμπόδιζαν ευθύγραμμες τροχιές κυμάτων. Συνεπώς, ο ραδιοηλεκτρικός ορίζοντας είναι μεγαλύτερος από τον γεωμετρικό ορίζοντα. Αντικαθιστώντας την τιμή του Κ=4/3 στην εξίσωση (6.47)   προκύπτει για την πρότυπη ατμόσφαιρα:

                                             (6.49)

όπου d δίνεται σε km και h1, h2 σε m. Έτσι αντί του συντελεστή 3,57 στην εξίσωση (6.25) έχουμε τώρα τον συντελεστή 4,12.

            Θα πρέπει να σημειωθεί ότι στην περίπτωση επαληθεύσεως των συνθηκών οπτικής επαφής μεταξύ των κεραιών εκπομπής και λήψεως, η αύξηση της γήινης ακτίνας που αναφέραμε προηγουμένως μπορεί να οδηγήσει σε εσφαλμένους υπολογισμούς, αφού ισχύει μεν ότι ο τροποσφαιρικός δείκτης Κ ισούται με 4/3 για ποσοστό χρόνου μεγαλύτερο του 50%, όμως για χρονικά διαστήματα της τάξεως του 1% ή 2% ο δείκτης Κ λαμβάνει τιμές μικρότερες ή ίσες της μονάδας. Επίσης, οι ραδιοζεύξεις απαιτείται συνήθως να εξασφαλίζουν επικοινωνία για ποσοστά χρόνου της τάξεως του 99% και πλέον και συνεπώς για την επαλήθευση της οπτικής επαφής απαιτείται να λαμβάνεται Κ=1. Ακόμη, οι μεταβολές του Κ έχουν ως αποτέλεσμα τη μετατόπιση του σημείου ανακλάσεως και κατά συνέπεια να μεταβάλλεται η διαφορά φάσεως Δ μεταξύ του πεδίου του κατευθείαν κύματος Εd και του πεδίου του ανακλώμενου κύματος Εr, με αποτέλεσμα να μεταβάλλεται το συνιστάμενο  πεδίο στον δέκτη το οποίο μπορεί να πάρει όλες τις τιμές μεταξύ Εd + Εr και Εd - Εr.

            Τέλος είναι δυνατόν ορισμένες ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες να ακολουθούν διαφορετικές διαδρομές διαφορετικού μήκους κατά τη μετάδοση από τον πομπό στο δέκτη, γεγονός που αποτελεί το φαινόμενο των πολλαπλών οδεύσεων. Αυτό συμβαίνει συνήθως χωρίς ανακλάσεις από το έδαφος και οφείλεται σε ανομοιογένειες στην ατμόσφαιρα, οι οποίες χωρίζουν την τροχιά του κατευθείαν κύματος σε επιμέρους τροχιές. Έτσι, στην κεραία λήψεως φτάνουν ακτίνες που διανύουν διαδρομές που διαφέρουν κατά δ και επομένως η φάση του συνισταμένου πεδίου δεν μεταβάλλεται γραμμικά με τη συχνότητα, προκαλώντας έτσι την παραμόρφωση των σημάτων ευρείας ζώνης.

 

 

6.13     Τροποσφαιρικός κυματοδηγός

            Μια ενδιαφέρουσα περίπτωση η οποία είναι συνηθισμένη υπεράνω θαλάσσης, είναι εκείνη κατά την οποία η κλίση της καμπύλης Μ είναι αρνητική κοντά στην επιφάνεια της γης και μετά από ορισμένο ύψος γίνεται θετική (Κ<0, σχήμα 6.19) ή η αρνητική κλίση εκτείνεται εντός ενός περιορισμένου ύψους, αρχίζοντας από κάποιο ύψος της ατμόσφαιρας (σχήμα 6.21). Στο διάστημα της αρνητικής κλίσεως, ο λόγος dM/dh είναι αρνητικός και συνεπώς η ισοδύναμη ακτίνα αισ και το Κ λαμβάνουν αρνητικές τιμές, ενώ η ακτίνα της τροχιάς του κύματος είναι ρ<α, δηλαδή οι τροχιές των κυμάτων παρουσιάζουν μεγαλύτερη καμπυλότητα από εκείνη της γης και οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες υφίστανται ανάκλαση. Διαδοχικές ανακλάσεις μεταξύ της γης και του θεωρούμενου τροποσφαιρικού στρώματος είναι δυνατές και επιτρέπουν ζεύξεις σε πολύ μεγάλες αποστάσεις.

 

 

Σχήμα 6.21: Καμπύλη του δείκτη διαθλάσεως Μ με αρνητική κλίση. Ακτίνες διαφορετικής

   διαδρομής και επίδραση επί της φάσεως του συνιστάμενου πεδίου.

 

 

Συνεπώς οι ηλεκτρομαγνητικές ακτίνες τείνουν να παραμείνουν εντός ενός είδους κυματοδηγού, κατ’ αναλογία προς τους μεταλλικούς κυματοδηγούς, ο οποίος ονομάζεται τροποσφαιρικός κυματοδηγός (duct) και ο οποίος σχηματίζεται από την επιφάνεια της γης και από το θεωρούμενο τροποσφαιρικό στρώμα, όπου η απόκλιση του δείκτη διαθλάσεως Μ αλλάζει σημείο. Συνήθως όμως ο τροποσφαιρικός κυματοδηγός σχηματίζεται μεταξύ δύο τροποσφαιρικών στρωμάτων εντός των οποίων η απόκλιση του δείκτη διαθλάσεως Μ είναι αρνητική. Συνθήκες αυτού του είδους προκαλούνται συνήθως από το πέρασμα μάζης αέρα ζεστού και ξηρού υπεράνω υγρών ή υδάτινων επιφανειών (θάλασσες η ωκεανούς). Η ισχυρή εξάτμιση που επακολουθεί παράγει μια ταχύτατη μείωση των υδρατμών με το ύψος. Επί ξηράς προκαλούνται από ψύξη του εδάφους κατά τη διάρκεια της νύχτας, γεγονός που προκαλεί αναστροφή της θερμοκρασίας. Στη Μεσόγειο θάλασσα κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού παρατηρούνται για ποσοστά χρόνου μεγαλύτερα από 70%, μετεωρολογικές συνθήκες που οδηγούν σε δραστική μείωση του δείκτη διαθλάσεως με το ύψος, δηλαδή συνθήκες που ευνοούν το σχηματισμό τροποσφαιρικών κυματοδηγών.

            Όσον αφορά την επίδραση του τροποσφαιρικού κυματοδηγού επί των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι μόνο οι ακτίνες που αφήνουν την κεραία εκπομπής υπό μικρή κλίση μπορούν να κυματοδηγηθούν, ενώ οι άλλες ακτίνες εξέρχονται από τον τροποσφαιρικό κυματοδηγό προς την ατμόσφαιρα. Στην πράξη μόνο οι ακτίνες που σχηματίζουν γωνία με τον ορίζοντα της τάξεως της 1° - 1,5°  μπορούν να κυματοδηγηθούν.

            Γενικά, ο τροποσφαιρικός κυματοδηγός συμπεριφέρεται όπως οι μεταλλικοί κυματοδηγοί, δηλαδή η επίδρασή του γίνεται αισθητή μόνο για μήκη κύματος μικρότερα ενός μήκους κύματος αποκοπής, το οποίο εξαρτάται από το ύψος του τροποσφαιρικού κυματοδηγού. Το ύψος αυτό λαμβάνει τιμές από μερικά m μέχρι περίπου 100 m και οι αντίστοιχες συχνότητες αποκοπής κυμαίνονται από 10 GHz μέχρι περίπου 500 ΜΗz (σχήμα 6.22). Προσεγγιστικά το μήκος κύματος αποκοπής λc σε cm είναι λc @ 0,085 hc3/2, όπου hc είναι το ύψος του κυματοδηγού σε m.

            Η παρουσία τροποσφαιρικών κυματοδηγών δύναται να προκαλέσει διαλείψεις του σήματος λήψεως και συνήθως οι υψηλότερες συχνότητες υφίστανται αυτόν τον τύπο διαλείψεων. Για την αποφυγή αυτών των διαλείψεων πρέπει η ηλεκτρομαγνητική ακτίνα μεταξύ των κεραιών εκπομπής και λήψεως να βρίσκεται όσο το δυνατόν υψηλότερα από το έδαφος και οπωσδήποτε υπεράνω του ύψους του τροποσφαιρικού κυματοδηγού που είναι δυνατόν να σχηματισθεί στην περιοχή που πραγματοποιείται η ζεύξη.

 

Σχήμα 6.22: Μήκος  κύματος  αποκοπής  τροποσφαιρικού  κυματοδηγού  ως  συνάρτηση  του 

        ύψους του.

 

 

Σε περίπτωση σχηματισμού τροποσφαιρικού κυματοδηγού, τα αποτελέσματα όσον αφορά το πεδίο λήψεως στο δέκτη είναι διαφορετικά, ανάλογα με τη θέση των κεραιών εκπομπής και λήψεως ως προς το ύψος του κυματοδηγού. Αν και οι δύο κεραίες βρίσκονται υπεράνω του τροποσφαιρικού κυματοδηγού η διάδοση της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας δεν υφίσταται καμιά επίδραση. Αν και οι δύο κεραίες βρίσκονται εντός του τροποσφαιρικού κυματοδηγού το πεδίο στην κεραία λήψεως είναι ισχυρότερο από εκείνο που θα υπήρχε αν δεν υπήρχε ο κυματοδηγός. Τέλος αν η μία κεραία βρίσκεται εντός και η άλλη εκτός του κυματοδηγού, το πεδίο στην κεραία λήψεως είναι ασθενέστερο του πεδίου που θα υπήρχε χωρίς την ύπαρξη κυματοδηγού. Η παρουσία των τροποσφαιρικών κυματοδηγών μπορεί να έχει επίδραση και επί της φάσεως του συνισταμένου πεδίου λήψεως. Πράγματι, η καμπύλωση ως προς την επιφάνεια της γης μερικών ακτίνων μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα τη λήψη ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων, οι οποίες διανύουν διαφορετικές διαδρομές διαφορετικού μήκους. Από το σχήμα 6.21 είναι φανερό ότι η συνιστάμενη φάση δεν μεταβάλλεται γραμμικά με τη συχνότητα, με αποτέλεσμα την παραμόρφωση σημάτων ευρείας ζώνης.

 

 

6.14     Tροποσφαιρική σκέδαση

Ο μηχανισμός με τον οποίο διαδίδονται τα υπερβραχέα κύματα σε μεγάλες αποστάσεις πολύ πέραν του ορίζοντα, οφείλονται στο φαινόμενο σκεδάσεώς τους. Με βάση τη θεωρία της περιθλάσεως προκύπτουν, για την ένταση του ηλεκτρικού πεδίου σε σημεία πέραν του ορίζοντα της τάξεως εκατοντάδων km, τιμές αρκετών εκατοντάδων dB κάτω από τις αντίστοιχες τιμές λόγω αποσβέσεως στον ελεύθερο χώρο και συνεπώς αποκλείεται κάθε δυνατότητα επικοινωνίας σύμφωνα με τη θεωρία αυτή. Όμως, πειραματικές μετρήσεις της εντάσεως του πεδίου σε τέτοιες αποστάσεις, έχουν δείξει ότι οι αποσβέσεις είναι μικρότερες των προβλεπομένων με βάση τη θεωρία της περιθλάσεως. Πιο συγκεκριμένα, οι συμπληρωματικές αποσβέσεις ως προς τον ελεύθερο χώρο είναι της τάξεως των 70-100 dB, γεγονός που επιτρέπει αξιόπιστες ζεύξεις μέχρι αποστάσεις 500-600 km. Αυτή η διαφορά μεταξύ των θεωρητικών υπολογισμών βάσει της θεωρίας της περιθλάσεως και των πειραματικών δεδομένων, οφείλεται στο φαινόμενο σκεδάσεως (scattering) των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, λόγω ανομοιογενειών του δείκτη διαθλάσεως σε ορισμένες περιοχές της τροπόσφαιρας. Οι περιοχές αυτές ονομάζονται κέντρα σκεδάσεως (σχήμα 6.23) και μπορούν να θεωρηθούν σαν φυσαλίδες με διαστάσεις της τάξεως μεγέθους του μέτρου. Όταν περιβληθούν από ηλεκτρομαγνητικά κύματα προκαλούν καμπύλωση και διάχυση των ηλεκτρομαγνητικών ακτίνων προς όλες τις κατευθύνσεις. Ως αποτέλεσμα, ένα μέρος της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας φτάνει σε σημεία πολύ πέραν του ορίζοντα. Ο σχηματισμός των περιοχών ανομοιογένειας καθώς και η τιμή του δείκτη διαθλάσεως σε κάθε μια από αυτές μεταβάλλονται με το χρόνο και έτσι η ένταση του πεδίου που οφείλεται στο φαινόμενο τροποσφαιρικής σκεδάσεως σε σημεία πολύ πέραν του οπτικού ορίζοντα παρουσιάζει διακυμάνσεις με το χρόνο. Οι διακυμάνσεις αυτές (fading) κατατάσσονται σε αργού τύπου και ταχέως τύπου διακυμάνσεις. Στη δεύτερη περίπτωση η ένταση του λαμβανόμενου πεδίου ακολουθεί κατανομή Rayleigh και οι διακυμάνσεις αυτού του τύπου μπορούν να ελαττωθούν σημαντικά χρησιμοποιώντας συστήματα διαφορικής λήψεως. Οι διακυμάνσεις αργού τύπου ακολουθούν κατανομή log-κανονική (log-normal).

 

 

Σχήμα             6.23: Ζεύξη τροποσφαιρικής σκεδάσεως.

 

 

Με βάση το παραπάνω σχήμα προκύπτει ότι όταν μια λεπτή ηλεκτρομαγνητική δέσμη προσπίπτει σε μια περιοχή κέντρων σκεδάσεως, η διαχυόμενη προς τις διάφορες διευθύνσεις ενέργεια μεταβάλλεται σημαντικά με τη γωνία θ, η οποία ορίζεται από τον άξονα της δέσμης και τη διεύθυνση όπου θεωρείται η σκέδαση και ονομάζεται γωνία σκεδάσεως. Το διάνυσμα Poynting P (δηλαδή η πυκνότητα της ηλεκτρομαγνητικής ισχύος) δίνεται συναρτήσει της γωνίας θ από τη σχέση:

                                                                                                             (6.50)

όπου =WT GT/(4πr1)2. H παραπάνω εξίσωση δείχνει ότι, όταν η κεραία εκπομπής είναι ισοτροπική, στην παραγωγή του πεδίου σκεδάσεως σε σημεία πέραν του οπτικού ορίζοντα, συνεισφέρουν κυρίως εκείνες οι περιοχές σκεδάσεως για τις οποίες η γωνία θ είναι ελάχιστη, ενώ οι συνεισφορές των άλλων κέντρων είναι σχεδόν αμελητέες. Ο όγκος σκεδάσεως που συνεισφέρει ενεργά στην παραγωγή του πεδίου σκεδάσεως στο σημείο λήψεως R είναι εκείνος ο οποίος θεωρείται από τις κεραίες εκπομπής και λήψεως εντός γωνίας:

                                                               (6.51)

υπεράνω του ορίζοντα (σχήμα 6.23), όπου α είναι η ακτίνα της γης και d η απόσταση της ζεύξεως.

            Αν στα σημεία T και R τοποθετηθούν δύο κατευθυντικές κεραίες (σχήμα 6.23) και αυξήσουμε σταδιακά το κέρδος τους, τότε ελαττώνεται η γωνία ανοίγματος α της δέσμης εκπομπής και λήψεως, δηλαδή τα εύρη δέσμης ακτινοβολίας των δύο κεραιών. Αρχικά, όταν α>αο, έχουμε αύξηση του «φωτισμού» του χρήσιμου όγκου σκεδάσεως V και επομένως την ανάλογη αύξηση της ισχύος σκεδάσεως από τον όγκο V.  Όταν α<αο, τότε έχουμε αύξηση της ακτινοβολούμενης ισχύος από την κεραία εκπομπής και αντίστοιχη αύξηση της απορροφούμενης ισχύος από την κεραία λήψεως, όμως το πλεονέκτημα μεγαλύτερου «φωτισμού» του όγκου V, μειώνεται εν μέρει από το γεγονός ότι ο όγκος V καθίσταται μικρότερος από εκείνον ο οποίος είναι σε θέση να σκεδάσει χρήσιμα ισχύ από τον πομπό T  στον δέκτη R. To φαινόμενο αυτό παρουσιάζεται σαν μια έλλειψη αυξήσεως του κέρδους των κεραιών αυξανομένων των διαστάσεών τους και ονομάζεται απώλεια συζεύξεως της κεραίας με το μέσον. Η απώλεια αυτή είναι συνάρτηση του κέρδους Go, το οποίο η κεραία θα είχε αν χρησιμοποιείτο  σε ζεύξεις οπτικής επαφής και συνάρτηση της αποστάσεως d της ζεύξεως τροποσφαιρικής σκεδάσεως. Στον πίνακα 6.1 δίνονται ορισμένες τιμές σε dΒ της απώλειας συζεύξεως με το μέσον, της κεραίας εκπομπής LCT και της κεραίας λήψεως LCR και αντίστοιχες τιμές του κέρδους GS της κεραίας που χρησιμοποιείται σε ζεύξη τροποσφαιρικής σκεδάσεως.

 

Πίνακας 6.1: Απώλεια συζεύξεως της κεραίας με το μέσον

 

d(km)

Go(dB)

Gs(dB)

LCT(dB)

LCR(dB)

200

34

42,5

33,5

39

0,5

3,5

3,8

7

400

34

42,5

31,2

36,3

2,8

6,2

4,5

11

600

34

42,5

30,5

34

3,5

8,5

8

17,5

 

 

Eπιπλέον της απώλειας συζεύξεως με το μέσον, σε μια ζεύξη τροποσφαιρικής σκεδάσεως πρέπει να ληφθεί υπόψην και η συμπληρωματική απόσβεση ως προς εκείνη της διαδόσεως στον ελεύθερο χώρο. Αυτή εξαρτάται από την απόσταση d και είναι σχεδόν ανεξάρτητη της συχνότητας. Η συμπληρωματική απόσβεση ορίζεται για διάφορα ποσοστά χρόνου, δεδομένου ότι το πεδίο λήψεως υφίσταται διακυμάνσεις στο χρόνο. Στο σχήμα 6.24 δίνονται ενδεικτικές καμπύλες συμπληρωματικής αποσβέσεως για διάφορες συχνότητες οι οποίες αναφέρονται σε μέσες τιμές, δηλαδή τιμές που δεν υπερβαίνουν το 50% του χρόνου της ζεύξεως.

 

 

Σχήμα 6.24: Συμπληρωματική μέση απόσβεση για διάφορες συχνότητες.

 

 

Αποδεικνύεται ότι η συνολική μέση απόσβεση δίνεται σε dB από την ακόλουθη σχέση:

            (6.52)

όπου Lo είναι η απώλεια μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο σε dB, Ld η συμπληρωματική μέση απόσβεση σε dB και ,  οι απώλειες συζεύξεως με το μέσον των κεραιών εκπομπής και λήψεως σε dB αντίστοιχα.

            Το εύρος ζώνης μεταφοράς πληροφοριών σε μια ζεύξη τροποσφαιρικής σκεδάσεως, εξαρτάται από τον όγκο σκεδάσεως V και παρουσιάζεται ενδεικτικά στο σχήμα 6.25. Με κεραίες χαμηλής κατευθυντικότητας (α>αο) έχουμε το ελάχιστο εύρος ζώνης το οποίο ορίζεται από τον μέγιστο χρήσιμο όγκο σκεδάσεως, δηλαδή από τη γωνία αο. Για κεραίες υψηλής κατευθυντικότητος (α<αο), ο χρήσιμος όγκος σκεδάσεως περιορίζεται από τη γωνία ανοίγματος των δεσμών των κεραιών εκπομπής και λήψεως και συνεπώς μειώνεται η διαφορά διαδρομών των ακτίνων σκεδάσεως με αποτέλεσμα να αυξάνεται το εύρος ζώνης της ζεύξεως.

 

 

Σχήμα 6.25: Εύρος ζώνης ζεύξεως τροποσφαιρικής σκεδάσεως.

 

 

            Οι περιοχές συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται σε ζεύξεις τροποσφαιρικής σκεδάσεως είναι από 150-2000 MHz ή ακόμη και 4 GHz. Κάτω των 150 ΜΗz το κόστος των κεραιών αυξάνει κατά πολύ λόγω των απαιτούμενων μεγάλων διαστάσεων. Για την αντιστάθμιση της μεγάλης συμπληρωματικής απόσβεσης χρησιμοποιούνται κεραίες με κέρδη μεγαλύτερα των 40 dB και ισχείς εκπομπής μέχρι μερικές δεκάδες ΚW. Zεύξεις τροποσφαιρικής σκεδάσεως για αποστάσεις της τάξεως των 500-600 km επιτρέπουν τη μεταβίβαση πληροφοριών που περιέχει 24 τηλεφωνικές διοδεύσεις με καλή ποιότητα σήματος προς θόρυβο. Για τη μετάδοση τηλεοπτικής διοδεύσεως έχουμε ικανοποιητική ζεύξη για αποστάσεις περίπου 200-300 km.

 

 

6.15     Διαλείψεις και συστήματα διαφορικής λήψεως

            Όπως αναφέρθηκε στα προηγούμενα, κατά τη διάδοσή του στο μέσο, το ηλεκτρομαγνητικό κύμα υφίσταται μεταβολές τόσο στο εύρος όσο και στη φάση του, συναρτήσει του χρόνου κατά τυχαίο τρόπο. Οι μεταβολές αυτές και ιδιαίτερα εκείνες του πλάτους ονομάζονται διαλείψεις (fading) και εκφράζονται σε dB ως προς την θεωρητική στάθμη του σήματος στον ελεύθερο χώρο ή ως προς την πραγματική μέση στάθμη του σήματος, που διαφέρει από την προηγούμενη κατά μερικά dB. Oι διαλείψεις οφείλονται στη στιγμιαία εκτροπή της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας προς άλλες κατευθύνσεις ή στη συμβολή κυμάτων που φτάνουν στον δέκτη μέσω διαφορετικών οδών (πολλαπλές οδεύσεις) ή ακόμη στη συμβολή μεταξύ του κατευθείαν και του ανακλώμενου κύματος και σε μεταβολές των ατμοσφαιρικών συνθηκών κατά μήκος της ζεύξεως. Οι διαλείψεις αυξάνουν συνήθως με την αύξηση της συχνότητας και την απόσταση της ζεύξεως. Μόνο στην ιδεώδη περίπτωση ομοιόμορφης ατμόσφαιρας η μετάδοση γίνεται με το κατευθείαν κύμα, διαφορετικά το κύμα υφίσταται καμπύλωση προς τα άνω ή προς τα κάτω ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες που επικρατούν. Η καμπύλωση αυτή μπορεί να οδηγήσει στον μετασχηματισμό μιας ζεύξεως οπτικής επαφής σε μια ζεύξη άνευ ορατότητας. Ο τύπος αυτός των διαλείψεων μπορεί να διαρκέσει επί αρκετές ώρες και η συχνότητά τους όπως και το βάθος τους μπορούν να μειωθούν εκλέγοντας κατάλληλα τη διαδρομή της ζεύξεως.

            Διαλείψεις που οφείλονται στη συμβολή του κατευθείαν και του ανακλώμενου κύματος, είναι σημαντικές σε ζεύξεις υπεράνω θαλάσσης, λιμνών ή λείου υγρού εδάφους και μπορούν να ελαχιστοποιηθούν τοποθετώντας τη μια κεραία υψηλά και την άλλη χαμηλά. Με τον τρόπο αυτόν το σημείο ανακλάσεως τοποθετείται πλησίον της χαμηλής κεραίας και η διαφορά φάσεως μεταξύ του κατευθείαν και του ανακλώμενου κύματος παραμένει σχετικά σταθερή.

            Όσον αφορά το φαινόμενο των πολλαπλών διαδρομών του κύματος το οποίο προκαλεί διαλείψεις, αυτό οφείλεται στις ανομοιογένειες του δείκτη διαθλάσεως κυρίως κατά την κατακόρυφη διεύθυνση αλλά και σε μικρότερο βαθμό, κατά την οριζόντια διεύθυνση. Λόγω διαφοράς στα μήκη των διαδρομών, το σήμα στον δέκτη είναι το άθροισμα των συνιστωσών με συγκρίσιμα πλάτη αλλά τυχαίες φάσεις. Τα πλάτη και οι φάσεις των συνιστωσών αυτών μεταβάλλονται συνεχώς λόγω των αντίστοιχων μεταβολών της ατμόσφαιρας. Η κατανομή των διαλείψεων λόγω πολλαπλών οδεύσεων πλησιάζει την κατανομή Rayleigh. To βάθος των διαλείψεων στη χειρότερη περίπτωση, φτάνει τα 40 dB.

            Για τον περιορισμό των διαλείψεων χρησιμοποιούνται στην πράξη τρεις διαφορετικές τεχνικές: η διαφορική λήψη συχνότητας, η διαφορική λήψη χώρου και η διαφορική λήψη πολικότητας. Στη διαφορική λήψη συχνότητας (σχήμα 6.26) ο πομπός εκπέμπει σε δύο ή περισσότερες συχνότητες συγχρόνως, οι οποίες περιέχουν την ίδια διαμορφώνουσα πληροφορία. Εφόσον οι δύο συχνότητες θα παρουσιάζουν διαφορετική διάλειψη κατά τη διάδοση, η μία θα έχει πάντα ισχυρό πλάτος.

 

 

Σχήμα 6.26: Σύστημα διαφορικής λήψεως συχνότητας.

 

 

 

Σε ένα σύστημα διαφορικής λήψεως χώρου (σχήμα 6.27) ο πομπός εκπέμπει μία συχνότητα αλλά στη λήψη χρησιμοποιούνται δύο ή περισσότερες κεραίες λήψεως σε απόσταση μισού μήκους κύματος μεταξύ τους. Έτσι το λαμβανόμενο σήμα μπορεί να παρουσιάζει διάλειψη στη μία κεραία λήψεως αλλά θα είναι ισχυρό στην άλλη κεραία.

 

 

Σχήμα 6.27: Σύστημα διαφορικής λήψεως χώρου.

Το σύστημα διαφορικής λήψεως πολικότητας (σχήμα 6.28) χρησιμοποιεί στη λήψη κεραίες, και οριζόντιας και κατακόρυφης πόλωσης. Οι έξοδοι από τις δύο κεραίες λήψεως συνδυάζονται για να παράγουν ένα σταθερό σήμα εξόδου.

 

 

Σχήμα 6.28: Σύστημα διαφορικής λήψεως πολικότητας.

 

 

Ένας άλλος τύπος διάλειψης είναι η επιλεκτική διάλειψη και προέρχεται από το γεγονός ότι η διάλειψη είναι συνάρτηση της συχνότητας. Σε ένα σήμα με ΑΜ διαμόρφωση για παράδειγμα, η άνω και η κάτω πλευρική ζώνη διαφέρουν ελαφρώς ως προς τη συχνότητα και έτσι φτάνουν στο δέκτη με διαφορετικές φάσεις. Αυτού του είδους η διάλειψη μπορεί να αντιμετωπιστεί με εκπομπή της μιας μόνο πλευρικής ζώνης ή με τη χρήση κατάλληλων φίλτρων στον δέκτη.

 

 

6.16     Εξασθένιση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων από την ατμόσφαιρα

Για συχνότητες μικρότερες των 3 GHz περίπου, τα συστατικά αέρια της ατμόσφαιρας δεν προκαλούν απορρόφηση της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας. Αντίθετα, για συχνότητες μεγαλύτερες των 3 GHz, η εξασθένιση των κυμάτων που οφείλεται στην απορρόφηση ενέργειας από το οξυγόνο και τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας, καθώς και στην απορρόφηση και σκέδαση ενέργειας από τη βροχή, το χαλάζι ή την ομίχλη είναι σημαντική.

Η προκαλούμενη εξασθένιση λόγω απορροφήσεως ενέργειας από τα μόρια του οξυγόνου και του υδρατμού αυξάνει εκθετικά με το μήκος της ζεύξεως και επομένως μπορεί να εκφραστεί σε dB/km. Στο σχήμα 6.29 απεικονίζεται η καμπύλη αποσβέσεως που οφείλεται στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο και τους υδρατμούς. Από τη σχήμα αυτό παρατηρούμε ότι για το οξυγόνο έχουμε μέγιστα για μήκη κύματος περίπου 5 mm (f=60 GHz) και 2,5 mm (f=120  GHz). Aντίστοιχα για τους υδρατμούς τα μέγιστα παρουσιάζονται για μήκη κύματος περίπου 13,5 mm (f=22,5 GHz) και 1,5 mm (f=200 GHz).

 

 

Σχήμα 6.29: Καμπύλες αποσβέσεως που οφείλεται στο ατμοσφαιρικό οξυγόνο και τους υδρατμούς.

 

 

H εξασθένιση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων που οφείλεται στο οξυγόνο και τους υδρατμούς της ατμόσφαιρας εξαρτάται από τη συχνότητα, την πίεση των υδρατμών και τη θερμοκρασία. Σε μία δεδομένη ζεύξη, η πίεση των υδρατμών, δηλαδή η απόλυτη υγρασία, συνήθως μεταβάλλεται κατά μήκος της ζεύξεως και συνεπώς η απορρόφηση της ενέργειας παρουσιάζει μεταβολές συναρτήσει του χρόνου. Κατά τη διάδοση των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων στην ατμόσφαιρα, η οποία περιέχει σταγόνες ύδατος που αιωρούνται (ομίχλη) ή πέφτουν (βροχή), δύο είναι οι μηχανισμοί που την προκαλούν, αφ’ ενός μεν σκέδαση και αφ’ ετέρου μετασχηματισμός σε θερμότητα της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας εξαιτίας των επαγομένων ρευμάτων στα σταγονίδια, λόγω της ηλεκτρικής αγωγιμότητας που παρουσιάζουν. Στην πράξη, συνήθως μπορεί να θεωρηθεί αμελητέα η επίδραση του δεύτερου μηχανισμού.

Στο σχήμα 6.30 δίνονται καμπύλες της αποσβέσεως για διάφορες εντάσεις βροχοπτώσεως (mm/hr) και για διάφορους τύπους ομίχλης. Όπως προκύπτει από το σχήμα, η βροχή προκαλεί εξασθένιση, η οποία αυξάνει αυξανομένης της συχνότητας του κύματος και της εντάσεως της βροχοπτώσεως και εξαρτάται από το μέγεθος των σταγόνων.

 

 

Σχήμα 6.30: Απώλεια σκεδάσεως που οφείλεται στη βροχή (συνεχόμενη γραμμή) και στην ομίχλη

         (διακεκομμένη γραμμή).

Γενικά, τα φαινόμενα σκεδάσεως και ανακλάσεως των μικροκυμάτων στην τροπόσφαιρα οφείλονται σε ανομοιογένειες της τροπόσφαιρας, οι οποίες είναι συγκρίσιμες προς τα μήκη κύματος των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων της περιοχής αυτής των συχνοτήτων. Λόγω της σημαντικής απορρόφησης της ηλεκτρομαγνητικής ενέργειας σε αυτά τα μήκη κύματος, δεν χρησιμοποιούνται στις συνήθεις ραδιοζεύξεις συχνότητες μεγαλύτερες των 10 GHz περίπου για ζεύξεις αποστάσεως αρκετών δεκάδων km, όπως και συχνότητες μεγαλύτερες των 20 GHz περίπου για ζεύξεις αποστάσεως της τάξεως των 10 km.

 

 

6.17     Ιονοσφαιρική διάδοση

Για συχνότητες μικρότερες των 30 MHz, όπως και μικρότερες των 100 ΜΗz, η ιονόσφαιρα αποτελεί ένα ακόμη μέσον διαδόσεως των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, για ζεύξεις αποστάσεως πολύ πέραν των κυμάτων εδάφους και των τροποσφαιρικών κυμάτων. Πρέπει  να  σημειωθεί  ότι  για συχνότητες μεγαλύτερες των 30 MHz και μικρότερες των 100 ΜΗz, ο μηχανισμός διαδόσεως είναι διαφορετικός από εκείνον με τον οποίον διαδίδονται κύματα συχνότητας μικρότερης των 30 MHz. Συχνότητες από 1,6 μέχρι 30 ΜΗz, διαδίδονται κατόπιν διαθλάσεως και ανακλάσεως στην ιονόσφαιρα. Αν και τα τελευταία χρόνια οι δορυφορικές ζεύξεις έχουν αντικαταστήσει τις ιονοσφαιρικές τηλεπικοινωνιακές ζεύξεις, οι τελευταίες χρησιμοποιούνται ακόμη ευρύτατα στις τηλεπικοινωνίες για τη ναυσιπλοΐα, δηλαδή μεταξύ σταθερού και κινητού σημείου μεγάλης αποστάσεως.

Η ιονόσφαιρα αποτελείται από ιονισμένα στρώματα, τα οποία βρίσκονται σε ύψη περίπου 80-400 km. H σχετικά υψηλή πυκνότητα ιόντων και ελευθέρων ηλεκτρονίων στην περιοχή αυτή, παρέχει έναν ενεργό δείκτη διαθλάσεως μικρότερο της μονάδος, με αποτέλεσμα   τη   διάθλαση   και   ανάκλαση   των  προσπιπτόντων  κυμάτων  συχνότητας  3-30 MHz. Kάτω από 50 km ύψος, ο ιονισμός είναι αμελητέος όσον αφορά τη διάδοση των ραδιοκυμάτων. Η ιονόσφαιρα σχηματίζεται δια ιονισμού των συστατικών της ανώτερης ατμόσφαιρας από την ηλιακή ακτινοβολία, κυρίως υπεριώδεις και Χ ακτίνες. Η καμπύλη της πυκνότητας των ηλεκτρονίων παρουσιάζει χαρακτηριστικά μέγιστα όπως φαίνεται στο σχήμα    6.31.

Από το σχήμα προκύπτει ότι η ατμόσφαιρα παρουσιάζει στρωμάτωση. Τα υφιστάμενα ιονοσφαιρικά στρώματα είναι τα στρώματα ή περιοχές D, E, F1 και F2. Κατά τη διάρκεια της νύχτας τα στρώματα F1 και F2 συνδυάζονται και σχηματίζουν ένα μόνο στρώμα το F. Συχνά, ένα μέγιστο παρατηρείται στην κατώτερη περιοχή του στρώματος D μεταξύ 50 και 70 km, το οποίο δηλώνεται συνήθως ως το στρώμα C. Kατά την ημέρα, η περιοχή D εκτείνεται από περίπου 60 μέχρι 90 km. Πρέπει να σημειωθεί ότι η επίδραση του στρώματος D προκαλεί κυρίως απορρόφηση των ραδιοκυμάτων και όχι ανάκλαση αυτών. Η περιοχή Ε εκτείνεται μεταξύ 100-140 km, το στρώμα F1 μεταξύ 180-200 km και το F2 μεταξύ 230-400 km. Eντός του στρώματος Ε εμφανίζονται τοπικά και προσωρινά στρώματα που ονομάζονται Ε-σποραδικά. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι τα διάφορα ιονοσφαιρικά στρώματα οφείλονται στη διαφορετική σύσταση της ατμόσφαιρας, της οποίας τα συστατικά αέρια ιονίζονται κατά διάφορους τρόπους από την υπεριώδη ακτινοβολία και τις ακτίνες Χ και προκαλούν έτσι μέγιστα ιονισμού σε διάφορα ύψη. Επίσης προκύπτει ότι τα ιονοσφαιρικά στρώματα μετακινούνται κατά τη διάρκεια της ημέρας και της νύχτας και γενικότερα μεταβάλλονται με τις ιονοσφαιρικές συνθήκες, η οποίες εξαρτώνται από την ώρα της ημέρας, από την εποχή του έτους και από την ηλιακή δραστηριότητα, καθώς επίσης και από το γεωγραφικό πλάτος και μήκος.

 

 

Σχήμα 6.31: Κατανομή της πυκνότητας των ηλεκτρονίων με το ύψος κατά την ημέρα και τη νύχτα.

 

 

6.18     Ιονοσφαιρική διάθλαση και ανάκλαση

Καθώς το ηλεκτρομαγνητικό κύμα εισχωρεί σε περιοχές όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων είναι μεγαλύτερη, ο δείκτης διαθλάσεως μειώνεται και αντίστοιχα αυξάνεται η γωνία διαθλάσεως. Το κύμα υφίσταται τότε καμπύλωση (σχήμα 6.32). Εφαρμόζοντας το νόμο του Snell, προκύπτει:

                                                                                                              (6.53)

όπου φ μετριέται από την κάθετο επί της επιφάνειας του ιονοσφαιρικού στρώματος στο σημείο στο οποίο η πυκνότητα των ηλεκτρονίων είναι τέτοια ώστε η τιμή του δείκτη διαθλάσεως να είναι n. Στην είσοδο της ιονόσφαιρας ο δείκτης διαθλάσεως είναι n=no και λαμβάνεται no=1, δεδομένου ότι η πυκνότητα των ηλεκτρονίων λαμβάνεται ίση με το μηδέν.

 

 

Σχήμα 6.32: Διάθλαση ιονοσφαιρικού κύματος.

 

 

Καμπύλωση της ακτίνας έτσι ώστε να έχουμε ανάκλαση, έχουμε όταν sinφ=1, οπότε  η διαδρομή του κύματος είναι παράλληλη προς το ιονοσφαιρικό στρώμα. Στην περίπτωση αυτή η εξίσωση 6.53 μετατρέπεται στην ακόλουθη:

                                                                                                                           (6.54)

Γενικότερα, ο δείκτης διαθλάσεως στην τροπόσφαιρα δίνεται από τη σχέση:

                                                        (6.55)

όπου η πυκνότητα των ηλεκτρονίων Ν δίνεται σε ηλεκτρόνια/cm3 και η συχνότητα f σε ΚΗz.

Από τις παραπάνω εξισώσεις (6.54, 6.55), αποδεικνύεται ότι το υψηλότερο σημείο στο οποίο φτάνει το κύμα είναι εκείνο στο οποίο η πυκνότητα των ηλεκτρονίων Ν ικανοποιεί τη σχέση:

                                                                                                                (6.56)

Eάν η πυκνότητα των ηλεκτρονίων σε ένα ορισμένο ύψος του στρώματος είναι αρκετά μεγάλη ώστε να ικανοποιείται η παραπάνω εξίσωση, τότε το κύμα θα επιστρέψει στη γη. Εάν η τιμή της Ν είναι μικρότερη εκείνης της εξισώσεως (6.56), τότε το κύμα θα εισχωρήσει ενδότερα στο στρώμα.

            Για μια ηλεκτρομαγνητική ακτίνα συχνότητας fv, η οποία προσπίπτει κάθετα επί της ιονόσφαιρας, οπότε φο=0, προκύπτει από την εξίσωση (6.54) ότι ο δείκτης διαθλάσεως είναι n=0 και επομένως η εξίσωση (6.55)            γίνεται:

                                                                                                        (6.57)

H παραπάνω εξίσωση είναι η σχέση που πρέπει να πληρούται για την επιστροφή προς τη γη από το στρώμα με πυκνότητα ηλεκτρονίων Ν, κύματος συχνότητας fv κάθετης προσπτώσεως. Από την παραπάνω εξίσωση προκύπτει:

                                                                                                                        (6.58)

και από τις εξισώσεις  (6.56, 6.58) έπεται η ακόλουθη σχέση:

                                                         (6.59)

Η παραπάνω εξίσωση συχετίζει μία ακτίνα συχνότητας f προσπίπτουσα πλαγίως με γωνία φο και μια ακτίνα συχνότητας fv προσπίπτουσα καθέτως επί του ιονοσφαιρικού στρώματος, οι οποίες δύνανται να επιστρέψουν στη γη από το αυτό ιονοσφαιρικό στρώμα.

            Ονομάζουμε κρίσιμη συχνότητα ή συχνότητα αποκοπής fc ενός ιονοσφαιρικού στρώματος, το οποίο έχει μέγιστη πυκνότητα ηλεκτρονίων Νmax, η μέγιστη συχνότητα ηλεκτρομαγνητικού κύματος το οποίο προσπίπτει κάθετα επί της επιφάνειας του ιονοσφαιρικού στρώματος, συχνότητα για την οποία το κύμα υφίσταται ακόμη ανάκλαση και επιστρέφει στη γη και η οποία δίνεται από τη σχέση:

                                                                                                       (6.60)

Για όλες τις συχνότητες f μικρότερες από την κρίσιμη συχνότητα fc το κύμα κάθετης προσπτώσεως θα ανακλαστεί και θα επιστρέψει στη γη. Κύματα με συχνότητα μεγαλύτερη της fc και γωνία προσπτώσεως φο=0 δεν επιστρέφουν στη γη αλλά διαπερνούν το ιονοσφαιρικό στρώμα.

            Η συχνότητα που καθορίζεται από την εξίσωση (6.60) δεν αποτελεί τη λεγόμενη μέγιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα (maximum usable frequency) ενός στρώματος, αφού το ύψος στο οποίο διεισδύει το κύμα εξαρτάται όχι μόνο από την πυκνότητα Ν αλλά και από τη γωνία προσπτώσεως φο, όπως προκύπτει από τις εξισώσεις (6.58, 6.59). Από αυτές και την εξίσωση (6.60) προκύπτει ότι για μια ορισμένη γωνία προσπτώσεως φο και πυκνότητα Ν=Νmax η μέγιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα είναι:

                                               (6.61)

Συνεπώς η μέγιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα για ένα στρώμα είναι μεγαλύτερη της fc. Η fMUF  αυξάνει με τη γωνία προσπτώσεως φο. Όμως η φο δεν μπορεί να υπερβεί μία μέγιστη τιμή λόγω της σφαιρικότητας της γης και της καμπυλότητας του ιονοσφαιρικού στρώματος. Από το σχήμα  6.33 προκύπτει ότι η μέγιστη τιμή της γωνίας προσπτώσεως αντιστοιχεί στην περίπτωση εφαπτομενικής προς τη γη εκπομπής και δίνεται από τη σχέση:

                                                  (6.62)

Για το στρώμα F π.χ, η  είναι περίπου 74°  και επομένως θα έχουμε fMUF = fc/cos74° @3,6 fc.

 

 

Σχήμα 6.33: Μέγιστη γωνία προσπτώσεως.

 

 

Yπό ομαλές ιονοσφαιρικές συνθήκες, η fMUF εξασφαλίζει αποτελεσματική ζεύξη για τουλάχιστον 50% του χρόνου λειτουργίας. Συνήθως όμως χρησιμοποιείται ως συχνότητα λειτουργίας  της  ζεύξεως,  η  συχνότητα  fFOT  (Frequency  of  Optimum  Traffic),  όπου fFOT @ 0,85fc. Επίσης θα πρέπει να σημειωθεί ότι η εξασθένιση του ηλεκτρομαγνητικού κύματος είναι αντιστρόφως ανάλογη της συχνότητας και επομένως για μικρότερη εξασθένιση, η συχνότητα λειτουργίας της ζεύξεως πρέπει να είναι όσο το δυνατόν μεγαλύτερη, πάντως όμως μικρότερη της fMUF. Ορίζεται συνεπώς μία ελάχιστη χρησιμοποιήσιμη συχνότητα fLUF (lowest usable frequency), με την οποία είναι ακόμη δυνατή ικανοποιητική λήψη υπό δεδομένες ιονοσφαιρικές συνθήκες. Επομένως η συχνότητα λειτουργίας τη ζεύξεως f, εκλέγεται στην περιοχή fLUF < f £ fFOT.

To υποθετικό ύψος (virtual height) ενός στρώματος δίνεται από το ύψος υπεράνω της γης, στο οποίο μπορεί να θεωρηθεί ένας υποθετικός τέλειος ανακλαστήρας που ανακλά το προσπίπτον κύμα όπως αυτό ανακλάται από την ιονόσφαιρα (σχήμα 6.34).

 

 

Σχήμα 6.34: Υποθετικό ύψος ιονοσφαιρικού στρώματος.

 

 

Από το σχήμα προκύπτει ότι ο χρόνος που απαιτείται  για να φτάσει το κύμα στο υψηλότερο σημείο της τροχιάς είναι:

                                                                                                                  (6.63)

Aπό την παραπάνω σχέση προκύπτει ότι μπορούμε να αντικαταστήσουμε την πραγματική τροχιά του κύματος συχνότητας f, με μία υποθετική τροχιά που διανύει μία ηλεκτρομαγνητική ακτίνα συχνότητας f με ταχύτητα c στον ελεύθερο χώρο. Συνεπώς, το υποθετικό ύψος h ενός στρώματος είναι το ΒΔ, το οποίο είναι το ύψος στο οποίο θα ανακλάτο το κύμα στον ελεύθερο χώρο.

            Η μέγιστη δυνατή απόσταση μεταδόσεως μιας ιονοσφαιρικής ζεύξεως δίνεται από τη σχέση:

                                        (6.64)

 

6.19     Ιονοσφαιρική σκέδαση

Έχει βρεθεί πειραματικά ότι η ιονόσφαιρα ασκεί σκέδαση επί των ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων συχνότητας 40-70 ΜHz περίπου. Η ιονοσφαιρική σκέδαση αποδίδεται από μερικούς ερευνητές σε ανομοιογένειες της πυκνότητας των ηλεκτρονίων που οφείλονται στην ηλιακή ακτινοβολία και από άλλους σε ανομοιογένειες που οφείλονται σε ιονισμό που προκαλείται από μετεωρίτες πολύ μικρών διαστάσεων, οι οποίοι υπάρχουν στην ανώτερη ατμόσφαιρα.

Το εύρος ζώνης των ραδιοζεύξεων ιονοσφαιρικής σκεδάσεως είναι γενικά μικρό, της τάξεως  των  δεκάδων  ΚΗz.  To  μέγιστο  εύρος  της  μεταδιδόμενης  ζώνης είναι περίπου 30 ΚΗz. Επομένως οι ραδιοζεύξεις αυτού του τύπου επιτρέπουν μεταβίβαση πληροφορίας που περιέχει μικρό αριθμό τηλεφωνικών διοδεύσεων.

Τα ηλεκτρομαγνητικά κύματα που υφίστανται ιονοσφαιρική σκέδαση, επιστρέφουν στη γη σε αποστάσεις από τον πομπό της τάξεως των 800-1000 km. Αποτελεσματικές ζεύξεις μπορούν να επιτευχθούν και μέχρι περίπου 2000 km. H αποδοτικότητα της ζεύξεως είναι πάντως χαμηλή, δεδομένου ότι η απόσβεση μεταδόσεως είναι περίπου 100 dB κάτω της τιμής μεταδόσεως στον ελεύθερο χώρο. Αυτό συνεπάγεται σημαντικές ισχείς ακτινοβολίας  της  τάξεως  των  δεκάδων kW και κεραίες με υψηλό κέρδος της τάξεως των 20 dB. Δεδομένου ότι οι χρησιμοποιούμενες συχνότητες είναι σχετικά χαμηλές, οι κεραίες που απαιτούνται είναι μεγάλων διαστάσεων και συνεπώς υψηλού κόστους.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7ο: ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

 

 

7.1       Εισαγωγή

Κατ’ αναλογία με τους επίγειους μικροκυματικούς σταθμούς που καλύπτουν μια γεωγραφική έκταση εντός των ορίων του οπτικού ορίζοντα, ο δορυφόρος είναι ένας μικροκυματικός επαναλήπτης τοποθετημένος στο διάστημα που καλύπτει τεράστιες γεωγραφικές εκτάσεις. Ένα δορυφορικό σύστημα αποτελείται από τα εξής δύο τμήματα:

α) Το διαστημικό τμήμα που περιλαμβάνει το δορυφόρο (ή δορυφόρους), τη διαδρομή διάδοσης της ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και τα μέσα εκτόξευσης και τοποθέτησης στην κατάλληλη τροχιά.

β) Το τμήμα εδάφους που περιλαμβάνει τους σταθμού εδάφους (πομποί, δέκτες, κεραίες), τους σταθμούς ελέγχου και παρακολούθησης του δορυφόρου και το επίγειο δίκτυο διανομής (ομοαξονικά καλώδια, οπτικές ίνες ή μικροκυματικό).

 

 

7.2       Βασική δομή δορυφορικού συστήματος

Στο σχήμα 7.1 παρουσιάζεται μια απλοποιημένη διάρθρωση του δορυφορικού συστήματος, όπου έχουμε ένα πλήρες δι-κατευθυντικό κανάλι. Η προς μεταβίβαση πληροφορία μπορεί να είναι φωνή, εικόνα ή δεδομένα. Όταν πρόκειται για τηλεοπτική μετάδοση, είναι προφανές ότι αρκεί ένα μονοκατευθυντικό κανάλι. Η ανοδική ζεύξη χρησιμοποιεί φέρον κύμα συχνότητας f1 και η καθοδική ζεύξη χρησιμοποιεί φέρον κύμα συχνότητας f2. Με τον τρόπο αυτό αποφεύγονται οι παρεμβολές μεταξύ του ασθενούς σήματος λήψης και του ισχυρού σήματος εκπομπής. Η συχνότητα f2 είναι μικρότερη της συχνότητας f1 επειδή η εξασθένιση του σήματος στην ατμόσφαιρα είναι χαμηλότερη στις μικρότερες συχνότητες. Καθορισμένες αναλογίες συχνοτήτων είναι οι 6/4 GHz, 8/7 GHz, 14/12 GHz και 30/20 GHz. O όρος (C/N)u στο σχήμα 7.1 αντιπροσωπεύει τον θόρυβο ανοδικής ζεύξεως, ο όρος (C/N)d  αντιπροσωπεύει το θόρυβο καθοδικής ζεύξεως, ενώ ο όρος (C/N)im συμβολίζει το θόρυβο του ηλεκτρονικού τμήματος του επαναλήπτη. Ο επαναλήπτης λαμβάνει το σήμα της ανοδικής ζεύξεως, το φιλτράρει, το ενισχύει, αλλάζει τη συχνότητα του φέροντος και διοχετεύει το σήμα στην καθοδική ζεύξη. Το κυριότερο τμήμα του επαναλήπτη είναι ο transponder, o οποίος ουσιαστικά ενισχύει το σήμα (στο σχήμα 7.1 εμφανίζονται δύο transponders οι Tr1 και Τr2 που αντιστοιχούν στις δύο συχνότητες f1 και f2). Το εύρος ζώνης του transponder [bandwidth (BW)] κυμαίνεται από 30 μέχρι 200 ΜΗz. To ΒW αυτό αποτελεί ένα όριο στην ποσότητα μεταφοράς πληροφορίας. Ένας σύγχρονος δορυφόρος αριθμεί μέχρι περίπου 50 transponders. O σταθμός εδάφους εκπέμπει και λαμβάνει σήμα διαμέσου μιας κεραίας παραβολικού ανακλαστήρα διαμέτρου η οποία κυμαίνεται από 0,8 m μέχρι 30 m. Ενώ η ισχύς εκπομπής είναι της τάξεως των kW, η ισχύς του σήματος λήψεως μπορεί να είναι μόνο μερικά pW. Στις υπερατλαντικές ζεύξεις χρησιμοποιούνται κεραίες μεγάλης διαμέτρου. Οι κεραίες αυτές διαθέτουν τεράστια ακρίβεια και ελάχιστες ανοχές. Για παράδειγμα, μια κεραία διαμέτρου 30 m μπορεί να εκπέμπει μέσα σε μια πολύ στενή δέσμη της τάξεως της 0,1ο. Κεραίες μικρής διαμέτρου χρησιμοποιούνται για λήψη από δορυφόρους εκπομπής πολύ ισχυρού σήματος.

 

 

Σχήμα 7.1: Βασική δομή ενός δορυφορικού συστήματος.

 

7.3       Ικανότητα μεταφοράς πληροφορίας μιας δορυφορικής ζεύξεως

            Για οποιοδήποτε τηλεπικοινωνιακό σύστημα, μία σημαντική ποσότητα είναι η ικανότητα μεταφοράς πληροφορίας ή χωρητικότητα του συστήματος, η οποία εξαρτάται από το λόγο του σήματος προς θόρυβο ή φέροντος σήματος προς θόρυβο. Η εξίσωση του Shannon συσχετίζει τη χωρητικότητα μεταφοράς πληροφορίας W σε bits/sec, τον λόγο ισχύων φέροντος προς θόρυβο και το χρησιμοποιούμενο εύρος ζώνης Β σε Ηz:

                                                                                                              (7.1)

Σε μια δορυφορική ζεύξη, ο λόγος C/N είναι συνδυασμός των παρακάτω συνιστωσών:

α) Του λόγου φέροντος προς θόρυβο της ανοδικής ζεύξεως (C/N)u. Aυτή εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής του σταθμού εδάφους, το κέρδος της κεραίας εκπομπής, το κέρδος της κεραίας λήψεως και τον θερμοκρασιακό θόρυβο του συστήματος του δέκτη. Ο θερμοκρασιακός θόρυβος αποτελείται από τη θερμοκρασία θορύβου του δέκτη, από το θόρυβο απωλειών μεταξύ δέκτη και κεραίας και από τον θόρυβο της κεραίας. Τα κέρδη (gains) των κεραιών εξαρτώνται, όπως έχει αναφερθεί στα προηγούμενα, από τις διαμέτρους των κεραιών και τις αποδόσεις τους, ενώ η ισχύς εκπομπής εξαρτάται από το μέγεθος του ενισχυτή του σταθμού εδάφους.

β) Του λόγου φέροντος προς θόρυβο της καθοδικής ζεύξεως (C/N)d. Αυτή εξαρτάται από την ισχύ εκπομπής του δορυφόρου, τα κέρδη των κεραιών εκπομπής και λήψεως και τον θερμοκρασιακό θόρυβο του δέκτη του σταθμού εδάφους.

γ) Του λόγου φέροντος προς θόρυβο (C/N)im. Aυτός εξαρτάται από το ηλεκτρονικό σύστημα του δορυφόρου και περιλαμβάνει κυρίως τον θόρυβο ενδοδιαμόρφωσης ων μη γραμμικών ενισχυτών ΤWT ravelling Wave Tube). Πρόσθετος θόρυβος υπεισέρχεται από τις μεταβολές πλάτους (ΑΜ) του σήματος μέσα στην ΤWT, που οδηγούν σε διαμόρφωση φάσεως (PM) και ακόμη υπάρχει ο θόρυβος παρεμβολών (interferences) από γειτονικούς δορυφόρους.

Ο ολικός θόρυβος προκύπτει με πρόσθεση των επιμέρους θορύβων και δίνεται από την παρακάτω σχέση σε dB:

                                         (7.2)

H ποσότητα (C/N)T  προσδιορίζει την ικανότητα μεταφοράς του συστήματος. Εξίσου σημαντική είναι και η ποσότητα Β (εύρος ζώνης συχνοτήτων) η οποία μεγαλώνει όσο αυξάνει η συχνότητα λειτουργίας.

            Στις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες, όπου είναι δυνατή η αναδημιουργία του αρχικού σήματος στον επαναλήπτη, η συνιστώσα θορύβου (C/N)u μπορεί να απαλειφθεί. Επίσης είναι εφικτό να μεταβιβασθεί ένα σήμα υψηλής πιστότητας μέσα από ένα υπερβολικά θορυβώδες κανάλι, αν δαπανήσουμε ένα σημαντικά μεγάλο εύρος ζώνης συχνοτήτων Β.

 

 

7.4       Ουσιώδη χαρακτηριστικά του διαστημικού χώρου

Το διάστημα είναι ένας χώρος με πολλά ιδιάζοντα στοιχεία. Ο δορυφόρος πρέπει να ανταπεξέλθει στις ιδιαίτερες συνθήκες του περιβάλλοντος χώρου. Ένα υλικό ή ένα εξάρτημα που είναι κατάλληλα για επίγειες εφαρμογές, μπορεί να είναι τελείως ακατάλληλα και προβληματικά για τον διαστημικό χώρο. Μερικά ουσιώδη χαρακτηριστικά γνωρίσματα του διαστημικού χώρου είναι τα εξής:

1)      Είναι ένας χώρος υψηλού κενού και μάλιστα τελειότερου από κάθε επίγειο τεχνητό κενό. Ένα τέτοιο κενό προσδίδει στο χώρο την ιδιότητα του άριστου ηλεκτρικού μονωτή για υψηλές τάσεις.

2)      Το υψηλό κενό εξατμίζει κάθε λιπαντική ουσία. Η επαφή μετάλλου – μετάλλου οδηγεί σε ψυχρή κόλληση. Στην κατασκευή ρουλεμάν χρησιμοποιούνται κεραμικά υλικά ή μεταλλοκεραμικά κράματα. Στα σημεία δίπλωσης των ηλιακών ιστίων χρησιμοποιούνται μαλακά μέταλλα.

3)      Μια άλλη επίπτωση του κενού είναι η εξάχνωση πολλών μετάλλων όπως του ψευδαργύρου, καδμίου, μολύβδου, μαγνησίου κλπ. Μια τέτοια διεργασία οδηγεί στην επικίνδυνη επικάλυψη κάποιων επιφανειών με αγώγιμο υλικό. Σήμερα πολλές πολυμερείς ρητίνες συμπεριφέρονται εξαιρετικά καλά στον διαστημικό χώρο και αντικαθιστούν άλλα υλικά.

4)      Πολλά υλικά αλλάζουν τις μηχανικές τους ιδιότητες. Δεν υπάρχει ατμοσφαιρική διάβρωση. Το αργίλιο και το μαγνήσιο είναι μαλακότερα επειδή δεν σκληραίνει η επιφάνειά τους λόγω οξείδωσης. Το γυαλί ανθίσταται στη θραύση. Το ατσάλι και το μολυβδαίνιο δεν φθείρονται με απορρόφηση αερίων.

5)      Ο δoρυφόρος είναι εκτεθειμένος σε μεγάλες διακυμάνσεις θερμοκρασίας (±150° C), κατά την είσοδο στη σκιά της γης ή της σελήνης. Στα ηλιακά ιστία παράγονται μεγάλες θερμικές τάσεις. Γενικά, ένα σύστημα θερμικού ελέγχου κρίνεται απαραίτητο για ομαλή λειτουργία και μεγιστοποίηση της απόδοσης κάθε υποσυστήματος.

6)      Οι ακτίνες Χ και γ προκαλούν ιονισμούς και ανωμαλίες στην κρυσταλλική δομή των υλικών μειώνοντας τελικά την ηλεκτρική τους αγωγιμότητα (π,χ, των κεραιών). Επίσης μεταλλάσσονται οι ηλεκτρικές ιδιότητες των ημιαγωγών και καταστρέφονται πολλές οργανικές συνθέσεις. Τα ενεργειακά ηλεκτρόνια στις ζώνες Van-Allen υποβαθμίζουν την απόδοση των ηλιακών στοιχείων,

7)      Ο δορυφόρος υπόκειται σε συγκρούσεις με διαστημικά υπολείμματα όπως είναι οι μετεωρίτες και οι διάττοντες αστέρες. Η πιθανότητα πρόσκρουσης ενός μεγάλου αντικειμένου είναι εξαιρετικά απίθανη. Επίσης, στη συνήθη ζωή ενός τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου, ο δορυφόρος υφίσταται μια πολύ μικρή επιφανειακή διάβρωση.

8)      Ο δορυφόρος δεν υφίσταται δονήσεις από το περιβάλλον, ούτε υπάρχουν ρεύματα αέρος ή βαρύτητα. Έτσι δικαιολογούνται κάποιες κατασκευές (π,χ, τεράστια ηλιακά ιστία), οι οποίες θα ήταν αδύνατον να αντέξουν στις γήινες συνθήκες.

 

 

7.5       Μοναδικές ιδιότητες μιας δορυφορικής ζεύξεως

Ένα δορυφορικό κανάλι επικοινωνίας δεν αντικαθιστά απλά μια επίγεια διασύνδεση αλλά έχει κάποιες ιδιότητες μοναδικές σε σύγκριση με τις συμβατικές τηλεπικοινωνίες. Λόγω αυτών των ιδιοτήτων απαιτούνται νέες αρχιτεκτονικές δομές των συστημάτων, έτσι ώστε να αξιοποιηθούν τα πλεονεκτήματα και να ελαχιστοποιηθούν τα μειονεκτήματά τους. Τα μοναδικά χαρακτηριστικά ενός δορυφόρου είναι τα εξής:

1) Μεσολαβεί ένας χρόνος 270 ms για τη διάδοση του σήματος από τον πομπό στο δέκτη. Η καθυστέρηση αυτή δημιουργεί το φαινόμενο της ηχούς.

2) Το κόστος μεταφοράς της πληροφορίας είναι ανεξάρτητο της απόστασης.

3) Τεράστιες ζώνες συχνοτήτων και τεράστιοι ρυθμοί πληροφορίας είναι διαθέσιμες   μέχρι και τον απλό ιδιώτη, αρκεί να διαθέτει το κατάλληλο σύστημα λήψεως.

4) Κάθε πληροφορία που αποστέλλεται στον δορυφόρο μεταδίδεται σε όλους τους δέκτες, δηλαδή ο δορυφόρος αποτελεί έναν «εκπομπό πληροφορίας» σε μεγάλες περιοχές. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό για την τηλεοπτική μετάδοση.

5) Η ευκολία λήψεως ενός «ξένου» μηνύματος καθιστά ιδιαίτερα σοβαρό το πρόβλημα ασφάλειας του σήματος. Αυτό οδηγεί σε πολυπλέξεις σημάτων βάσει κωδίκων (Code Division Multiple Access, CDMA).

6) Εφόσον ο σταθμός εδάφους που εκπέμπει προς τον δορυφόρο λαμβάνει και το δικό του σήμα, υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου μεταφοράς της πληροφορίας χωρίς λάθη.

7) Επειδή ο δορυφόρος καλύπτει τηλεπικοινωνιακές ανάγκες σε τεράστιες γεωγραφικές περιοχές, είναι επιβεβλημένο να ανταποκρίνεται το σύστημα ανάλογα με τις δεδομένες ανάγκες κάθε τόπου την κάθε στιγμή. Αυτό οδήγησε στα συστήματα DAMA (Demand Assignment Multiple Access) με το κατάλληλο σύστημα ελέγχου.

8) Οι ψηφιακές τηλεπικοινωνίες φαίνεται να ευνοούνται ιδιαίτερα από τους υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης πληροφοριών με τους δορυφόρους.

9) Η διασύνδεση με δυσπρόσιτες περιοχές (ορεινή μορφολογία εδάφους, έρημοι τόποι, νησιωτικές χώρες) καθίσταται εξαιρετικά απλή και μικρού κόστους.

 

 

7.6     Αξιοπιστία του δορυφόρου

            Ο δορυφόρος μετά την εκτόξευσή του δεν επιδέχεται επιδιορθώσεις βλαβών. Επιβάλλεται να είναι όσο το δυνατόν, ένα αξιόπιστο σύστημα. Το συνολικό κόστος ενός συνήθους τηλεπικοινωνιακού δορυφόρου ανέρχεται σε περίπου 150 εκατομμύρια δολλάρια. Η αξιοπιστία του συστήματος μπορεί να αυξηθεί και να διατηρηθεί λαμβάνοντας υπόψην ιδιαίτερες φροντίδες, όπως παρακάτω:

1) Χρησιμοποίηση των πιο αξιόπιστων εξαρτημάτων, έστω και αν στοιχίζουν  ακριβά.

2)      Λήψη ιδιαίτερης μέριμνας για την προστασία των συστημάτων από δονήσεις και δυνάμεις που αναπτύσσονται κατά την εκτόξευση ή από δυνάμεις θερμικές που προκαλούν συστολές και διαστολές ή από πτώσεις μετεωριτών κλπ.

3)      Επιστάμενος έλεγχος όλων των οργάνων μετά την κατασκευή και αντικατάσταση των ελαττωματικών μέχρι να επιτευχθεί το ζητούμενο επίπεδο αξιοπιστίας.

4)      Εξοπλισμός του δορυφόρου με εφεδρικά όργανα λειτουργίας π.χ. αισθητήρες προσανατολισμού, transponders, συσσωρευτές, δοχεία προωθητικού υλικού, ηλιακά στοιχεία κλπ.

5)      Εξοπλισμός του δορυφόρου με ένα υπεραξιόπιστο σύστημα ελέγχου το οποίο δέχεται εντολές από τη γη, έτσι ώστε να μπορεί να παρακάμψει κάποιο χαλασμένο σύστημα με ένα εφεδρικό.

6)      Χρήση περισσότερων από ένα δορυφόρους σε τροχιά. Οι δορυφόροι εναλλάσσουν όταν ο ένας περνάει στη σκιά της γης.

7)      Χρήση εφεδρικού δορυφόρου επί της γης. Αν αποτύχει ο δορυφόρος που βρίσκεται σε τροχιά, τότε ετοιμάζεται η εκτόξευση του εφεδρικού.

 

7.7       Είδη δορυφορικών τροχιών για τηλεπικοινωνιακή χρήση

Οι τροχιές που χρησιμοποιούνται για τηλεπικοινωνιακές ανάγκες μπορούν να υπαχθούν στις παρακάτω κατηγορίες:

1)              Τροχιά χαμηλού ύψους, LEO (Low Earth Orbit). Περιλαμβάνει τροχιές ύψους 200- 250 km και περιόδου περίπου 90 min. Για τις κυκλικές τροχιές υπάρχει συσχέτιση μεταξύ του ύψους του δορυφόρου πάνω από τη γη R και της περιόδου Τ. Έτσι η τροχιακή ταχύτητα V0 και η περίοδος T δίνονται αντίστοιχα από τις παρακάτω σχέσεις:

                                                             (7.3)

                                                   (7.4)

όπου Μ=5,98×1024 kgr είναι η μάζα της γης και G=6,67∙10-11 Nm2/ kg2 η παγκόσμια σταθερά της βαρύτητας.

2)         Δορυφόροι πολικής τροχιάς. Αυτοί είναι οι πιο κατάλληλοι για κάλυψη τηλεπικοινωνιακών αναγκών σε μεγάλα γεωγραφικά πλάτη. Οι δορυφόροι “Molniya” της πρώην Σοβιετικής Ένωσης είναι πολικής τροχιάς με κλίση 64°  ως προς το ισημερινό επίπεδο. Έχουν το περίγειο στα 550 km περίπου και το απόγειο στα 37000 km. H περίοδος είναι 12 h. To απόγειο βρίσκεται πάντοτε πάνω από την ίδια γεωγραφική περιοχή.

3)         Γεωσύγχρονοι δορυφόροι που έχουν την ίδια περίοδο περιστροφής με τη γη. Εάν επιπλέον η περιστροφή είναι πάνω στο ισημερινό επίπεδο και στην ίδια διεύθυνση με τη γη, ο δορυφόρος ονομάζεται γεωστατικός. Χαρακτηριστικά μεγέθη της ισημερινής γεωστατικής τροχιάς δίνονται στο σχήμα 7.2. Η απόσταση από το κέντρο της γης είναι 6,6 a (όπου α=6370 km είναι η ακτίνα της γης). Ο δορυφόρος φαίνεται να είναι «ακίνητος» στον ουρανό. Η μέγιστη απόσταση ζεύξεως μεταξύ δύο σταθμών στη γη μέσω ενός γεωστατικού δορυφόρου είναι περίπου 17.000 km.

 

 

 

 

 

Σχήμα 7.2: Χαρακτηριστικά γεωμετρικά μεγέθη της γεωστατικής τροχιάς,

 

 

7.8       Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα της γεωστατικής τροχιάς

Ένα σημαντικό ποσοστό των εν ενεργεία δορυφόρων είναι γεωστατικοί και ιδιαίτερα οι τηλεπικοινωνιακοί, οι μετεωρολογικοί και οι ναυσιπλοϊκοί. Τα βασικά πλεονεκτήματα της γεωστατικής τροχιάς είναι τα εξής:

1)                  Επειδή ο δορυφόρος μένει ακίνητος σχετικά με τη γη, το κόστος και η πολυπλοκότητα των σταθμών παρακολούθησης εδάφους έχει ελαχιστοποιηθεί.

2)                  Ο δορυφόρος δεν χάνεται στον ορίζοντα (πολικές τροχιές) αλλά παραμένει στην ευθεία όρασης. Δεν υφίσταται λόγος συνεχούς εναλλαγής δορυφόρων και έτσι αποφεύγονται οι διακοπές στη λήψη.

3)                  Ένας γεωστατικός δορυφόρος είναι ορατός από το 42,4% της επιφάνειας της γης. Αν χρησιμοποιήσουμε γωνίες μεγαλύτερες των 5°  πάνω από τον ορίζοντα η επιφάνεια αυτή περιορίζεται στο 38% περίπου.

4)                  Αρκούν μόνο τρεις γεωστατικοί δορυφόροι για την πλήρη κάλυψη της γης (εκτός των πολικών περιοχών).

5)                  Δεν εμφανίζεται μετατόπιση Doppler στη συχνότητα λόγω κίνησης του δορυφόρου στην ευθεία όρασης από τον σταθμό εδάφους. Στις πολικές τροχιές κάθε σταθμός εδάφους έχει διαφορετικοί μετατόπιση Doppler.

6)                  H γεωστατική τροχιά βρίσκεται κοντά στο άκρο της εξωτερικής ζώνης Van Allen, με αποτέλεσμα ένας γεωστατικός δορυφόρος να δέχεται λιγότερη δόση ακτινοβολίας ενεργειακών σωματιδίων παγιδευμένων στο μαγνητικό πεδίο της γης. Τα σωματίδια αυτά υποβαθμίζουν σοβαρά (περίπου 4% ανά έτος) την απόδοση των ηλιακών στοιχείων.

Υπάρχουν και ορισμένα μειονεκτήματα της γεωστατικής τροχιάς με μικρή όμως συνολική βαρύτητα. Αυτά είναι τα εξής:

1)                  Γεωγραφικά πλάτη μεγαλύτερα από 81,5° είναι αδύνατον να καλυφθούν.Αν επιπλέον δεχτούμε σαν γωνία ανύψωσης την οριακή τιμή των 5°, τότε περιοριζόμαστε μέχρι πλάτη 77°.

2)                  Η απόσταση γης – γεωστατικού δορυφόρου είναι πολύ μεγάλη και έτσι το σήμα που λαμβάνεται στο δέκτη είναι πολύ μικρό, της τάξεως των μερικών pW.

3)         Είναι μεγάλη η καθυστέρηση διάδοσης του σήματος (270 ms) και εμφανίζεται το φαινόμενο της ηχούς.

4)         Η γεωστατική τροχιά απαιτεί ισχυρούς πυραύλους για την εκτόξευση του δορυφόρου και πολλά καύσιμα για διορθώσεις προσανατολισμού και θέσεως.

5)         Στη γεωστατική τροχιά σημαντικό ρόλο παίζουν τα φαινόμενα εκλείψεων από τη γη και τη σελήνη.

 

 

7.9      Καταμερισμός συχνοτήτων

Η Διεθνής Ένωση Τηλεπικοινωνιών (Ιinternational Telecommunications Union, ITU) ορίζει τον καταμερισμό του φάσματος συχνοτήτων που χρησιμοποιείται από τους δορυφόρους και επιπλέον καταμερίζει τις θέσεις τους επί της γεωστατικής τροχιάς. Έτσι η γη χωρίζεται σε τρεις μεγάλες διοικητικές περιοχές:

Περιοχή 1: Ευρώπη, Αφρική, πρώην Σοβιετική Ένωση, Τουρκία, Μογγολία.

Περιοχή 2: Aμερική, Γροιλανδία

Περιοχή 3: Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία και υπόλοιπο Ασίας.

Ο καταμερισμός του φάσματος έχει διαφοροποιήσεις από περιοχή σε περιοχή. Ανάλογα με την επιδιωκόμενη μορφή εξυπηρέτησης, τις επιπτώσεις εξαιτίας των παρεμβολών και κάποιες άλλες παραμέτρους, η ΙΤU έχει ορίσει διαφορετικές κατηγορίες δορυφορικής εξυπηρέτησης. Σε κάθε κατηγορία έχουν χορηγηθεί διαφορετικές ζώνες συχνοτήτων. Μερικές βασικές κατηγορίες είναι οι εξής:

1)      Πάγια – αμετάβλητη δορυφορική εξυπηρέτηση FSS (Fixed Satellite Service). Oι ζεύξεις είναι διπλής κατεύθυνσης μεταξύ ακίνητων σημείων.

2)      Δορυφορική τηλεοπτική εξυπηρέτηση ΒSS (Broadcast Satellite Service). Oι ζεύξεις είναι μονόδρομες. Ο δορυφόρος λαμβάνει το σήμα και το επανεκπέμπει μέσα σε μια τεράστια περιοχή.

3)      Κινητό σύστημα δορυφορικής εξυπηρέτησης (Mobile Satellite Service). Eδώ ο πομπός και ο δέκτης ενδέχεται να κινούνται. Τέτοια οχήματα είναι τα πλοία, αεροπλάνα, τραίνα κλπ.

4)      Δορυφορική εξερεύνηση της γης. Εδώ περιλαμβάνονται οι μετεωρολογικοί δορυφόροι, οι γεωδαιτικοί δορυφόροι, οι δορυφόροι τηλεπισκόπισης και οι δορυφόροι συλλογής δεδομένων.

5)      Διαστημική έρευνα με διαστημόπλοια.

6)      Ερασιτεχνικές τηλεπικοινωνίες.

7)      Δια-δορυφορική επικοινωνία.

Σε κάθε δορυφόρο έχει διατεθεί ένα εύρος ζώνης συχνοτήτων ανοδικής ζεύξεως περίπου 500 ΜΗz και ένα εύρος ζώνης συχνοτήτων καθοδικής ζεύξεως επίσης περίπου 500 ΜΗz. Είναι επιθυμητό να έχουμε το ίδιο εύρος ζώνης συχνοτήτων και στις δύο ζεύξεις, ώστε να επιτυγχάνεται μια πλήρης αξιοποίηση του διαθεσίμου φάσματος. Ακόμη, επειδή ο λόγος συχνοτήτων της ανοδικής προς την καθοδική ζεύξη είναι μικρότερος του 1,5 μπορεί να χρησιμοποιηθεί η ίδια κεραία σαν πομπός και σαν δέκτης. Επιπλέον υπάρχει το πλεονέκτημα ότι οι διαδόσεις προς τις δύο κατευθύνσεις λαμβάνουν χώρα υπό περίπου τις ίδιες συνθήκες. Φυσικά είναι προφανές ότι το εύρος των 500 ΜΗz είναι ένας ισχυρά περιοριστικός παράγων. Αυτός είναι ο λόγος που οδηγούμαστε στις τεχνικές επαναχρησιμοποίησης της ίδιας συχνότητας.

Για τα δορυφορικά συστήματα πάγιας εξυπηρέτησης (FSS) και για τις τρεις γεωγραφικές περιοχές που αναφέρθηκαν προηγουμένως οι ζώνες συχνοτήτων που χρησιμοποιούνται είναι οι εξής:

                                                Ζώνη C (6/4 GHz)

                                                Ζώνη Χ (8/7 GHz)

                                                Ζώνη Κu (14/12 GHz)

                                                Ζώνη Ka (30/20 GHz)

Oι περισσότεροι δορυφόροι χρησιμοποιούν τη ζώνη C η οποία προηγήθηκε χρονικά και χρησιμοποιήθηκε στις επίγειες μικροκυματικές ζεύξεις. Η ζώνη Χ χρησιμοποιείται για κυβερνητικούς και στρατιωτικούς σκοπούς. Για να αποφευχθούν οι παρεμβολές και η συμφόρηση στη γεωστατική τροχιά οδηγηθήκαμε σε υψηλότερες συχνότητες: H ζώνη Κu χρησιμοποιείται ήδη και έχει γίνει προσπέλαση προς τη ζώνη Κa. Tα πλεονεκτήματα των υψηλότερων συχνοτήτων είναι:

1)                  Xρήση κεραιών μικρής διαμέτρου

2)                  Πολύ λεπτές κατευθυντικές δέσμες εκπομπής

3)                  Εύκολη εγκατάσταση πάνω σε κτίρια

4)                  Αποφυγή παρεμβολών και αποσυμφόρηση των τροχιακών θέσεων.

Ένα μεγάλο μειονέκτημα των υψηλών συχνοτήτων είναι οι τεράστιες ατμοσφαιρικές απώλειες. Αυτό όμως αντισταθμίζεται από την αύξηση του εύρους ζώνης στις υψηλές συχνότητες. Έτσι στη ζώνη Κa, αντί του εύρους των 500 ΜΗz, έχουμε ένα διαθέσιμο εύρος περίπου 3,5 GHz.

 

 

7.10     Χωρητικότητα τροχιακών θέσεων

Ο αριθμός των δορυφόρων πάνω στη γεωστατική τροχιά είναι περιορισμένος. Ο περιορισμός γίνεται προς αποφυγή παρεμβολών. Έτσι, για δορυφόρους που χρησιμοποιούν τη ζώνη C, ένα τόξο διαχωρισμού 4° -5°  κρίνεται ικανοποιητικό. Στη ζώνη Κu, 3°  είναι αρκετές. Μελλοντικά, για  λειτουργία στη ζώνη Ka, το όριο θα είναι περίπου 1°. Προς το παρόν, η γεωστατική τροχιά έχει διαιρεθεί σε 120 τόξα των 3°. Οι 3° αντιστοιχούν σε περίπου 2200 km.

Ένα επιπλέον πρόβλημα αποτελεί το γεγονός ότι υπάρχουν εξαιρετικά μεγάλες ανάγκες και απαιτήσεις που αντιστοιχούν σε ορισμένες τροχιακές θέσεις. Οι παράμετροι στον προσδιορισμό του διαχωριστικού τόξου είναι: χρησιμοποιούμενη συχνότητα, επίπεδα ισχύων των σημάτων, διάμετροι κεραιών, εύρος ζώνης συχνοτήτων κλπ.

 

 

 

 

7.11     Τεχνολογικές τάσεις στο σχεδιασμό δορυφόρων

Σήμερα οι ρυθμοί τεχνολογικής ανάπτυξης των κεραιών είναι μεγάλοι και ήδη πολλές ερευνητικές κατευθύνσεις έχουν γίνει φανερές. Μία από τις πιο κρίσιμες παραμέτρους είναι το ωφέλιμο βάρος του δορυφόρου στη γεωστατική τροχιά. Αρχίζοντας από ένα βάρος 38 kgr (INTELSAT I),  προχωρούμε στα 2.200 kgr (INTELSAT VI) μέχρι και 3.000 – 6.000 kgr και προβλέπονται ακόμη μεγαλύτερες πλατφόρμες μέχρι 100 tn με αντίστοιχη ισχύ τα 250 kW (η εγκατεστημένη ισχύς του INTELSAT VI φθάνει τα 2,8 kW). Φυσικά το κόστος του δορυφόρου αυξάνει με το μέγεθός του αλλά το ειδικό κόστος ενός καναλιού ανά έτος ελαττώνεται με την αύξηση του βάρους. Η εγκατεστημένη ισχύς είναι σε άμεση συνάρτηση της χωρητικότητας του δορυφόρου.

Μία δεύτερη και ουσιαστική τάση είναι η στροφή προς τις ψηφιακές τηλεπικοινωνίες οι οποίες κρίνονται γενικά πιο αποδοτικές και η δορυφορική τους χρήση θα καταστήσει παγκόσμια τα πλεονεκτήματά τους. Η τεχνολογία των μικροεπεξεργαστών οδηγεί σε πιο ευφυείς κατασκευές. Ένα σημαντικό επίτευγμα είναι να λειτουργεί ο δορυφόρος και σαν τέλειο τηλεφωνικό κέντρο. Επίσης είναι πολύτιμη η δυνατότητα να προσαρμόζεται η διαθέσιμη χωρητικότητα στις δεδομένες χρονικά τηλεπικοινωνιακές ανάγκες (Demand Assignment Multiple Access, DAMA). Eπειδή μία αυξημένη ισχύς εισόδου στον transponder οδηγεί σε μη γραμμική λειτουργία, δηλαδή σε παρεμβολές ενδοδιαμόρφωσης, κρίνεται σκόπιμο να ελαττωθεί η ισχύς εισόδου στο ελάχιστο δυνατό, χωρίς όμως αντίστοιχη μείωση της χωρητικότητας. Σήμερα είναι δυνατή η αυτόματη διακοπή (ή μεταγωγή) καναλιών πάνω στο δορυφόρο όταν αυτά δεν μεταφέρουν φωνή. Υπάρχουν συσκευές που ενεργοποιούν ένα μόνο κανάλι όταν ομιλούμε (voice activated channel). Στα διαστήματα των παύσεων (σιωπή) το φέρον κύμα τίθεται εκτός. Έτσι τα μισά κανάλια αποσύρονται εκτός, τουλάχιστον κατά το ήμισυ του χρόνου. Αυτό συμβαίνει επειδή όταν κάποιος ακροάζεται τον συνομιλητή του, δεν ομιλεί ταυτόχρονα. Ένα τέτοιο σύστημα απαιτεί κεραίες μεγάλης κατευθυντικότητας, ώστε να είναι ικανός ο δορυφόρος να εκπέμπει δέσμες της ίδιας συχνότητας σε διαφορετικές περιοχές (Space Division Multiple Access, SDMA). Πρώτο το αμερικάνικο σύστημα SBS (Satellite Business System) λειτούργησε δορυφορικό σύστημα με ολοκληρωτικά ψηφιακή επεξεργασία σημάτων από τις αρχές του 1981.

Ένα τρίτο πεδίο έρευνας αφορά τη χρήση υψηλοτέρων συχνοτήτων ώστε να επιτευχθεί  η αποσυμφόρηση των συστημάτων στις χαμηλότερες συχνότητες. Από τη ζώνη C (6/4 GHz), περάσαμε στη ζώνη Ku (14/12 GHz) και ήδη λειτουργεί ο Ιαπωνικός CS-2 στη ζώνη Κa (30/20 GHz). H NASA διεξάγει έρευνες για χρήση στη ζώνη 80 GHz ή και ακόμη υψηλότερα. Ένα πρόσθετο όφελος από τις υψίσυχνες δορυφορικές τηλεπικοινωνίες είναι η σμίκρυνση των επίγειων κεραιών και δεκτών.

Η μείωση της συλλεκτικής επιφάνειας των δεκτών αποτελεί ένα ακόμη κεντρικό θέμα. Τα δορυφορικά συστήματα κάνοντας χρήση μικρής κεραίας, αποκτούν εξαιρετική ευλυγισία. Η τάση αυτή οδήγησε στους δορυφόρους DBS (Direct Broadcast television Satellite), οι οποίοι μεταδίδουν ισχυρά σήματα ΤV και έτσι είναι δυνατή η λήψη από δέκτες χαμηλού κόστους, τους ΤVRO (Television Receive Only). Ένας δορυφόρος DBS με σήμα εξόδου 200 W απαιτεί κεραία λήψεως 75 cm. Για λόγους σύγκρισης σημειώνεται ότι ένα σήμα  συνήθους  δορυφόρου  5-20 W  απαιτεί  μία  επίγεια παραβολική κεραία διαμέτρου 4,5–6 m.

Tέλος σημαντικές έρευνες γίνονται προς την κατεύθυνση αύξησης της ζωής του δορυφόρου, επινόησης νέων υλικών, βελτίωσης της απόδοσης των ηλιακών ιστίων κλπ.